24 ЮЛИ  
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ЯМБОЛ
 
  НОВИНИ
 ЗА НАС
 ЗАКОНИ И НАРЕДБИ
 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
     ПРОЦЕДУРИ
     ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
     ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ
     ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ
 УСЛУГИ
 ДОКУМЕНТИ
 ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
 ПЛАЩАНЕ С ПРЕВОД
 ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ
 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
 ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
 КОНТАКТИ
 ВРЪЗКИ
 СМЕТКИ БИТОВИ АБОНАТИ
 СМЕТКИ ФИРМЕНИ АБОНАТИ
СЪОБЩЕНИЕ

30.06.2016 г.
Във връзка с внасянето на Бизнес план в КЕВР за регулаторен период 2017 - 2021 г. за одобряване и на основание чл. 18 от НРЦВКУ “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Ямбол обявява цените
на ВиК услугите, както следва:

1. Цена за доставяне на вода на потребители без ДДС:
 • За 2017 г. - 1,80 лв.;
 • За 2018 г. – 1,80 лв.;
 • За 2019 г. – 1,90 лв.;
 • За 2020 г. - 1,90 лв.;
 • За 2021 г. – 1,95 лв.


 • 2. Цена за отвеждане на отпадни води без ДДС:
 • За 2017 г. – 0,17 лв.;
 • За 2018 г. – 0,20 лв.;
 • За 2019 г. – 0,25 лв.;
 • За 2020 г. – 0,25 лв.;
 • За 2021 г. – 0,25 лв.


 • 3. Цена за пречистване на отпадни води без ДДС:
  3.1. Битови и приравнените към тях потребители:
 • За 2017 г. – 4,80 лв.;
 • За 2018 г. – 0,35 лв.;
 • За 2019 г. – 0,35 лв.;
 • За 2020 г. – 0,35 лв.;
 • За 2021 г. – 0,35 лв.


 • 3.2. Промишлени и други стопански потребители:
  3.2.1. Степен за замърсяване 1
 • За 2017 г. – 6,50 лв.;
 • За 2018 г. – 0,45 лв.;
 • За 2019 г. – 0,45 лв.;
 • За 2020 г. – 0,45 лв.;
 • За 2021 г. – 0,45 лв.


 • 3.2.2. Степен на замърсяване 2
 • За 2017 г. – 8,65 лв.;
 • За 2018 г. – 0,56 лв.;
 • За 2019 г. – 0,58 лв.;
 • За 2020 г. – 0,59 лв.;
 • За 2021 г. – 0,59 лв.


 • СЪОБЩЕНИЕ

  12.02.2016 г.
  Поради постъпили сигнали за лица, представящи се за новоназначени инкасатори към дружеството, уведомяваме своите абонати, че заплащането на дължими суми за консумирана питейна и отведена канална вода се извършва ЕДИНСТВЕНО И САМО в:

 • паричен салон при Централно управление в гр. Ямбол, на ул. "Д-р Петър Брънеков" №20 (до Централен кооперативен пазар);

 • клоновете на пощенските станции в градовете и селата на територията на Ямболска област;

 • в паричните салони на Easypay;

 • по интернет (система E-PAY);

 • през банкомат (система B-PAY);

 • по GSM (система ePayGSM);

 • по банков път.


 • Всеки друг начин на заплащане на услугата не е практика на дружеството и е НЕРЕГЛАМЕНТИРАН И НЕЗАКОНЕН.


  СЪОБЩЕНИЕ

  04.04.2016 г.
  Приключи изграждането на канализацията на кв. "Каргон".
  Разширението на канализационната мрежа в най-стария Ямболски квартал бе реализирано в рамките на първия етап от проекта за Воден цикъл на града. Дейностите включваха подмяна на остарелите водопроводи и строителство на разделна канализация: канализационна мрежа за битови отпадни води и канализационна мрежа за дъждовни води. Мерките обхванаха основно кв. „Каргон“, както и част от ж.к. „Възраждане“.

  В ход е процедурата по прехвърляне на новоизградената мрежа за стопанисване, поддържане и експлоатация от ВиК дружеството.

  В тази връзка всички граждани, живущи в обхвата на проекта, вече могат да предприемат действия по присъединяване към новоизградената канализационна система.

  Предвид мащабността на проекта и големия брой на присъединяващите се имоти, процедурата е облекчена до следните стъпки:

  1. Собственикът на имота подава Заявление (по образец) във „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол за присъединяване към новоизградената канализационна мрежа;

  2. При подаване на Заявлението от ВиК се получава писмена информация за условията за присъединяване, както и детайл за изграждане на ревизионна шахта;

  3. Собственикът изгражда в имота си за своя сметка ревизионна шахта и полага тръба, чрез която се присъединява към изграденото до имотната му граница сградно канализационно отклонение;

  4. Служители на ВиК извършват проверка на място и съставят Констативен протокол (по образец).

  С цел максимално облекчаване на гражданите, собствениците на имоти са освободени от таксите за издаване на изходни данни за проектиране на канализационно отклонение, изготвяне на работен проект и съгласуване на инвестиционен проект за канализационно отклонение. Бъдещите абонати ще плащат такса единствено при подаване на Заявление за включване на канализационно отклонение към уличната канализационна мрежа.

  За да се гарантира нормалното функциониране на новоизградената ВиК мрежа, община Ямбол и ВиК оператора призовават гражданите да не предприемат своеволни действия по присъединяване на битови отпадъчни води без разрешението на ВиК-Ямбол. Недопустимо е включване на битови отпадъчни води в дъждовната канализация, която е изградена като напълно отделна система и нейната роля е да отвежда единствено дъждовни води.

  За допълнителна информация гражданите могат да се обръжат към отдел „ПТО“ при ВиК – Ямбол, на тел.: 046/661923.
    Заявление - изтеглете от тук в Word формат (25 КB)  Изтегляне

  БИТОВИ АБОНАТИ
  Партида №:
   / 
  ЕГН:
   
  ФИРМЕНИ АБОНАТИ
  БУЛСТАТ / ЕГН:
  Абонатен №:
   
  АВАРИИ
  24.07.2017г.
  Аварии, които ще се отстраняват на 24.07.2017г.
  повече...
  НОВИНИ
  01.11.2016 г.
  Ценоразпис на видовете услуги, предлагани от дружеството
  повече...

  19.09.2014 г.
  Общи условия
  за предоставяне
  на ВиК услуги на потребителите
  от "ВиК" ЕООД
  гр. Ямбол
  повече...

  01.06.2014 г.
  Всички битови и фирмени абонати могат да платят текущите си и стари задължения към дружеството, чрез системата за електронни разплащания ePay.bg
  повече...

  01.11.2012 г.
  Цени за ВиК услуги
  повече...


  еFaktura – съвременна система за обмен на фактури
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода в паричните салони
  на Easypay
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода през Интернет
  (Система E-PAY)
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода през банкомат
  (Система B-PAY)
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода по GSM
  (Система ePayGSM)
  повече...

  "ВиК" ЕООД има открити каси във всички пощенски клонове на
  ТП "Български пощи" в гр. Ямбол,
  гр. Елхово,
  гр. Стралджа
  и гр. Болярово.
   
  Copyright © 2005 - 2014 ВиК - Ямбол Вие сте посетител: