Съобщения

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,
На основание чл.14, ал.1 от ЗРВКУ и чл.19 от НРЦВКУ, приета с ПМС №8/18.01.2016г. и обнародвана в ДВ бр.6/22.01.2016г., „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол уведомява своите потребители, че внася в КЕВР за одобряване Бизнес план и Заявление за утвърждаване и одобряване на цени за ВиК услуги за регулаторен период 2022-2026 г.
Заявлението предлага следните цени без ДДС:

Услуга Мярка 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.
Доставяне на вода на потребителите
Битови и приравнените към тях потребители лв./м3
без ДДС
2.519 2.918 3.047 3.123 3.114
Отвеждане на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители лв./м3
без ДДС
0.356 0.353 0.396 0.430 0.470
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители лв./м3
без ДДС
0.421 0.437 0.462 0.490 0.521
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 лв./м3
без ДДС
0.596 0.620 0.655 0.695 0.739
степен на замърсяване 2 лв./м3
без ДДС
0.736 0.763 0.806 0.855 0.909
степен на замърсяване 3 лв./м3
без ДДС
0.842 0.874 0.924 0.980 1.042
Доставяне на вода с непитейни качества лв./м3
без ДДС
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Доставяне на вода на друг ВиК оператор лв./м3
без ДДС
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Бизнес планът за регулаторен период 2022-2026г. е изготвен съобразно българското законодателство и указанията на КЕВР. Така предложените цени отразяват актуалните и бъдещи икономически реалности, вкл. нарастващите цени на електроенергия, горива и най-използваните в отрасъла материали – стомана, пластмаса и др.
Оповестените цени са прогнозни и предстои да бъдат разгледани и обсъдени в контекста на поставените пред ВиК операторите цели от местните власти, областните управи, „Бъргарски ВиК холдинг“, МРРБ и КЕВР, преди да бъдат утвърдени и влязат в сила.

На основание Решение на КЕВР Ц-46 / 30.12.2020 год., предадени публични активи от Асоциация по ВиК на обособената територия съгласно изх. № АВиК- АЯ- 00145/29.07.2021 г. и чл. 84 от Закона за устройство на територията, алинея (4) Собствениците на застроени недвижими имоти са длъжни да се присъединят към изградените водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения
ОПРЕДЕЛЯМ:
Считано от 01.08.2021год. на потребителите в град Ямбол да се начислява за В и К услугата „Пречистване на отпадъчни води“ следната цена:

Цени на ВиК услуги в лв./m3 без ДДС 2021 г.
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители 0.351
Промишлени и други стопански потребители степен на замърсяване 1 0.387
степен на замърсяване 2 0.565


УПРАВИТЕЛ: инж. Стоян Радев

На основание Решение Ц-46/30.12.20г.на КЕВР (в сила от 01.01.2021 г .) и писмо № АЯ - 00052 на Асоциация по ВиК на обособената територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД, във връзка с изпълнение на Договор от 18.03.16 г. за стопанисване,поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията
ОПРЕДЕЛЯМ:
Считано от 01.07.2021год ., на присъединените към канализационната мрежа потребители в село Тенево, общ.Тунджа да се начисляват следните цени за ВиК услугите:

Цени на ВиК услуги в лв./m3 без ДДС 2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води 0.303
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители 0.351
Промишлени и други стопански потребители степен на замърсяване 1 0.387
степен на замърсяване 2 0.565


УПРАВИТЕЛ: инж. Стоян Радев

На основание Решение Ц-46 / 30.12.2020 год . на КЕВР (в сила от 01.01.2021 год .) и писмо № АЯ-00120 / 04.06.2021 год. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД - Ямбол
ОПРЕДЕЛЯМ:
Считано от 01.07.2021г., за град Елхово, да се начислява за ВиК услугата:

"Пречистване на отпадъчни води" лв./m3 без ДДС 2021 г.
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители 0.351
Промишлени и други стопански потребители степен на замърсяване 1 0.387
степен на замърсяване 2 0.565


УПРАВИТЕЛ: инж. Стоян Радев

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,
На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги приета с ПМС №8/18.01.2016г. и обнародвана в ДВ бр.6/22.01.2016г.
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол уведомява своите потребители, че ще внесе предложение за утвърждаване изменение на цените на предоставяните на територията на дружеството ВиК услуги.
Предложението предвижда утвърждаване от КЕВР на следните цени без ДДС:

Услуга Мярка 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.
1. Доставяне на вода на потребителите
1.1. Битови и приравнените към тях потребители лв./м3
без ДДС
2.284 2.768 2.954 3.115 3.235
2. Отвеждане на отпадъчни води
2.1. Битови и приравнените към тях потребители лв./м3
без ДДС
0.349 0.396 0.419 0.443 0.469
3. Пречистване на отпадъчни води
3.1. Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители лв./м3
без ДДС
0.391 0.394 0.411 0.430 0.449

Бизнес планът за регулаторен период 2022 г. – 2026 г. е изготвен съобразно изискванията на българското законодателство и следвайки указанията на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР
Така оповестените цени за петгодишният регулаторен период отразяват актуалните и бъдещи икономически реалности, вкл. непрестанно увеличаващите се цени на електроенергията; значително нарасналите цени на най-използваните в отрасъла материали (стомана, пластмаса), на горивата и др.
Оповестените цени са прогнозни и предстои да бъдат разглеждани и обсъждани в контекста на поставените пред ВиК операторите цели от местните власти, областните управи, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, МРРБ и най-вече КЕВР, преди да бъдат утвърдени и влязат в сила от 01.01.2022г.

На основание Решение № Ц-46 от 30.12.2020г. на КЕВР
ОПРЕДЕЛЯМ:
считано от 01.01.2021г. следните цени на ВиК услугите:

Цени на ВиК услуги в лв./m3 без ДДС 2021 г.
Доставяне вода на потребители 1.560
Отвеждане на отпадъчни води 0.303
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители 0.351
Промишлени и други стопански потребители степен на замърсяване 1 0.387
степен на замърсяване 2 0.565


УПРАВИТЕЛ: инж. Стоян Радев

На основание Решение № Ц-37 от 23.12.2019г. на КЕВР
ОПРЕДЕЛЯМ:
считано от 01.01.2020г. следните цени на ВиК услугите:

Цени на ВиК услуги в лв./m3 без ДДС 2020 г.
Доставяне вода на потребители 1.792
Отвеждане на отпадъчни води 0.334
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители 0.399
Промишлени и други стопански потребители степен на замърсяване 1 0.439
степен на замърсяване 2 0.641


УПРАВИТЕЛ: инж. Стоян Радев

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

На 25.09.2019г. от 11 часа в Конферентната зала на „Диана палас“ в гр. Ямбол се проведе официална пресконференция по повод стартиране на дейностите по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, с Бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, изпълняван по договор с рег.номер BG16M1OP002-1.016-0003-C01, финансиран от Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Официални гости на пресконференцията бяха: Председателят на Асоциация по ВиК-Ямбол – г-н Димитър Иванов, представители на заинтересованите общини Ямбол и Елхово, както и представители на местните представителства на Камара на строителите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Индустриална стопанска асоциация и други заинтересовани страни. Събитието премина при висок медиен интерес. Проектно предложение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е одобрено за финансиране въз основа на одобрен от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ доклад на Оценителната комисия от 22.08.2019г. Административният договор за безвъзмездна финансова помощ е подписан на тържествена церемония на 28.08.2019г. в сградата на МОСВ, гр. София, бул. “Мария Луиза“ №22.

Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Ямбол в агломерациите с над 10 хил.екв.жители – Ямбол и Елхово.

Целите на инвестиционния проект са:

 1. Постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, и повишаване на ефективността на системите и съоръженията и устойчиво използване на водните ресурси за агломерации с над 10 000 е.ж. идентифицирани за обособената територия „ВиК“ ЕООД – гр. Ямбол: агломерация Ямбол и агломерация Елхово.
 2. Повишаване на ефективността на ползване на водите и намаляване на загубите на вода във водопреносните мрежи в изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол.
 3. Осигуряване на екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите, съобразно ангажиментите на страната по Директивата за пречистване на градските отпадъчни води.

За решаване на проблемите по компонент „Водоснабдяване“ инвестициите са насочени в изграждане и реконструкция на довеждащите водопроводи с обща дължина от 18,026 км - към Ямбол (6,546 км) и към Елхово (11,148 км), реконструкция и рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи с обща дължина 15,989 км или както следва: за агломерация Ямбол (общо 12,781 км) и за агломерация Елхово (общо 3,208 км,), подмяна общо на 624 бр. СВО.

По компонент „Събиране и отвеждане на отпадъчни води“ ще се инвестира в доизграждане и реконструкция на канализационните мрежи на агломерации Ямбол и Елхово за постигане на съответствие с екологичното законодателство. Общо ще бъде доизградена и реконструирана 7,988 км канализационна мрежа. В агломерации Ямбол ще бъде изградена една нова КПС „Христо Ботев“ и ще се реконструира съществуваща КПС „Биков мост“, ще бъдат изградени 3 бр. нови дъждопреливници и ще бъдат превключени Главни колектори ІV и ХІІ към Главен колектор I както и част от канализацията на централна градска част.

За повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите е предвидено надграждане на съществуващите система СКАДА и интегрирана географска информационна система.

Инвестиционните дейности по проекта са обособени в 4 (четири) строителни обекта, както следва:

 1. Нов външен водопровод от ПС "Кабиле" до ПС "Ормана" – Ямбол.
 2. Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол.
 3. Реконструкция на външен водопровод "Воден-Елхово" в участък от с. Златиница до напорен резервоар - гр. Елхово.
 4. Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово

За всички обекти са изготвени идейни инвестиционни проекти, а ще бъдат изпълнявани по ФИДИК "Договорни Условия за Технологично Оборудване и Проектиране-Строителство, за Електро и Машинно-Монтажни Работи и за Строителни и Инженерни Обекти, Проектирани от Изпълнителя", Жълта книга, съгласно насоките и предоставените стандартизирани документи от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“.

Общата стойност на проекта е 31 231 619,65 BGN, от които:
Безвъзмездна финансова помощ: 23 241 530,29 BGN, в т.ч.
⇒ Финансирани от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд: 19 755 300,74 BGN
⇒ Национално съфинансиране, осигурено от Държавния бюджет на РБългария: 3 486 229,55 BGN

Съфинансиране от страна на бенефициента: 7 990 089,36 BGN, в т.ч.
⇒ Съфинансиране от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол: 2 784 819,42 BGN
⇒ ДДС върху допустими разходи: 5 205 269,94 BGN

В резултат от предвидените инвестиции по компонент „Водоснабдяване“ общо 73 283 жители от от агломерации Ямбол и Елхово ще се възползват от 15,989 км реконструирана водоснабдителна мрежа и 18,026 км реконструирани и изградени довеждащи водопроводи след изпълнението на проекта.

По компонент „Канализация“ ще бъдат изградена и ще бъде рехабилитирана общо 7,988 км битова и дъждовна канализационна мрежа в двете агломерации – Ямбол и Елхово.

В резултат от инвестицията 10 764 екв.жители от агломерации Ямбол и Елхово ще бъдат новоприсъединени към канализационната мрежа и 10 764 екв.жители товар на замърсяване ще се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство - изискванията на Директива 91/271/ЕИО.

Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца, считано от 12.09.2019 г. до 12.03.2024 г., от които 49 месеца са за физическото изпълнение на дейностите по проекта и 5 месеца за документално отчитане и приключване на проекта.

С уважение: инж. Стоян Радев
УПРАВИТЕЛ НА „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол

На основание чл.20 от ЗРВКУ и Решение № БП-Ц-20 от 28.12.2018г. на КЕВР
ОПРЕДЕЛЯМ:
считано от 01.01.2019г. следните цени без ДДС на ВиК услугите:

Цени на ВиК услуги в лв./m3 2019 г.
Доставяне вода на потребители 1.736
Отвеждане на отпадъчни води 0.307
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители 0.380
Промишлени и други стопански потребители степен на замърсяване 1 0.418
степен на замърсяване 2 0.612


УПРАВИТЕЛ: инж. Стоян Радев

На основание чл.20 от ЗРВКУ и Решение № БП-Ц-34 от 15.12.2017г. на КЕВР
ОПРЕДЕЛЯМ:
считано от 01.01.2018г. следните цени без ДДС на ВиК услугите:

Цени на ВиК услуги в лв./m3 2018 г.
Доставяне вода на потребители 1.679
Отвеждане на отпадъчни води 0.286
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители 0.314
Промишлени и други стопански потребители степен на замърсяване 1 0.346
степен на замърсяване 2 0.506


УПРАВИТЕЛ: инж. Стоян Радев

На основание чл.20 от ЗРВКУ и Решение №БП-Ц-21 от 30.11.2017г. на КЕВР
ОПРЕДЕЛЯМ:
считано от 01.12.2017г. следните цени без ДДС на ВиК услугите:

Цени на ВиК услуги в лв./m3 2017 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 1.668
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.268
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други -
Промишлени и стопански степен на замърсяване 1 -
степен на замърсяване 2 -
степен на замърсяване 3 пречистване на отпадъчните води
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор -
Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества -


УПРАВИТЕЛ: инж. Стоян Радев

Във връзка с внасяне, разглеждане и одобряване на Бизнес-план в КЕВР за регулаторен период 2017-2021г. и на основание чл.18 от НРЦВКУ, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Ямбол предлага за утвърждаване следните цени на ВиК услугите:

За 2017г.
Цени на ВиК услуги в лв./m3 2017 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 1.668
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.268
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други -
Промишлени и стопански степен на замърсяване 1 -
степен на замърсяване 2 -
степен на замърсяване 3 -
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор -
Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества -
По цени за периода 2018-2021г.
Цени на ВиК услуги в лв./m3 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 1.679 1.690 1.696 1.695
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.286 0.309 0.321 0.338
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други 0.314 0.369 0.376 0.380
Промишлени и стопански степен на замърсяване 1 0.346 0.406 0.414 0.418
степен на замърсяване 2 0.506 0.594 0.605 0.611
степен на замърсяване 3 0 0 0 0
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор - - - -
Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества - - - -

Във връзка с настъпилото трайно засушаване и недостиг на питейна вода на територията на община „Тунджа“ и писмо с вх. №5300-797/11.08.2017 г. година на „ВиК " ЕООД гр. Ямбол, с което се иска въвеждане на режим на водоползване и забрана за ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства.
На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с §2, т.1 и т.2 от допълнителни разпоредби на Наредба №4 от 14.09.2004 година за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и чл. 115 от АПК,

НАРЕЖДАМ

1. ЗАБРАНЯВАМ Ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и др. в с.Бояджик и с.Овчи кладенец.

2. Въвежда се режим на водоползване на територията на селата:

с.Бояджик

 • за периода от 08,00 часа на 14.08.2017 г. до възстановяване нормалния дебит на захранващия го водоизточник по следната схема:
 • Четна дата – югоизточен квартал без водоподаване.
 • Нечетна дата – североизточен квартал без водоподаване.

с.Овчи кладенец

 • за периода от 08,00 часа на 14.08.2017 г. до възстановяване нормалния дебит на захранващия го водоизточник по следната схема:
 • Четна дата – северен квартал без водоподаване.
 • Нечетна дата – южен квартал без водоподаване.

3. Контрол върху изпълнението на настоящата заповед възлагам на служителите на „ВиК " ЕООД гр. Ямбол и кметовете на съответните населени места. При констатиране на нарушения да се издават актове за установяване на административно нарушение от служителите на „ВиК " ЕООД гр. Ямбол и кметовете на съответните населени места.

4. Въведеното ограничение ще важи до издаването на последваща заповед за отмяна.

5. Настоящата заповед да се обяви на таблото за обяви, на електронния сайт на община „Тунджа“ и да се сведе до знанието на управителя на „ВиК " ЕООД, гр.Ямбол, кметовете на с.Бояджик и с.Овчи кладенец, както и да се огласи сред населението за сведение и изпълнение.

Кмет на Община “Тунджа”: Г. Георгиев

Поради постъпили сигнали за лица, представящи се за новоназначени инкасатори към дружеството, уведомяваме своите абонати, че заплащането на дължими суми за консумирана питейна и отведена канална вода се извършва ЕДИНСТВЕНО И САМО в:
 • паричен салон при Централно управление в гр. Ямбол, на ул. "Д-р Петър Брънеков" №20 (до Централен кооперативен пазар);
 • клоновете на пощенските станции в градовете и селата на територията на Ямболска област;
 • в паричните салони на Easypay;
 • по интернет (система E-PAY);
 • през банкомат (система B-PAY);
 • по GSM (система ePayGSM);
 • по банков път.
Всеки друг начин на заплащане на услугата не е практика на дружеството и е НЕРЕГЛАМЕНТИРАН И НЕЗАКОНЕН.

Приключи изграждането на канализацията на кв. "Каргон".
Разширението на канализационната мрежа в най-стария Ямболски квартал бе реализирано в рамките на първия етап от проекта за Воден цикъл на града. Дейностите включваха подмяна на остарелите водопроводи и строителство на разделна канализация: канализационна мрежа за битови отпадни води и канализационна мрежа за дъждовни води. Мерките обхванаха основно кв. „Каргон“, както и част от ж.к. „Възраждане“.

В ход е процедурата по прехвърляне на новоизградената мрежа за стопанисване, поддържане и експлоатация от ВиК дружеството.

В тази връзка всички граждани, живущи в обхвата на проекта, вече могат да предприемат действия по присъединяване към новоизградената канализационна система.

Предвид мащабността на проекта и големия брой на присъединяващите се имоти, процедурата е облекчена до следните стъпки:

 1. Собственикът на имота подава Заявление (по образец) във „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол за присъединяване към новоизградената канализационна мрежа;
 2. При подаване на Заявлението от ВиК се получава писмена информация за условията за присъединяване, както и детайл за изграждане на ревизионна шахта;
 3. Собственикът изгражда в имота си за своя сметка ревизионна шахта и полага тръба, чрез която се присъединява към изграденото до имотната му граница сградно канализационно отклонение;
 4. Служители на ВиК извършват проверка на място и съставят Констативен протокол (по образец).
С цел максимално облекчаване на гражданите, собствениците на имоти са освободени от таксите за издаване на изходни данни за проектиране на канализационно отклонение, изготвяне на работен проект и съгласуване на инвестиционен проект за канализационно отклонение. Бъдещите абонати ще плащат такса единствено при подаване на Заявление за включване на канализационно отклонение към уличната канализационна мрежа.

За да се гарантира нормалното функциониране на новоизградената ВиК мрежа, община Ямбол и ВиК оператора призовават гражданите да не предприемат своеволни действия по присъединяване на битови отпадъчни води без разрешението на ВиК-Ямбол. Недопустимо е включване на битови отпадъчни води в дъждовната канализация, която е изградена като напълно отделна система и нейната роля е да отвежда единствено дъждовни води.

За допълнителна информация гражданите могат да се обръжат към отдел „ПТО“ при ВиК – Ямбол, на тел.: 046/661923.

Молба за съгласуване на проект

ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л