Проект № BG16M1OP002-1.016-003

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЧЕТВЪРТИЯ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖЕН ЗА ВиК- ЯМБОЛ ОБЕКТ, ФИНАНСИРАН СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На 6 декември 2021 година беше подписан Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка на обект „Нов външен водопровод от помпена станция "Кабиле" до помпена станция "Ормана". Това е последният от обектите, включени в обхвата на мащабния инвестиционен проект с Бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Ямбол, финансиран от Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“., но първи по приоритет и принос за постигане на индикаторите от реализацията на проекта.

Трасето на изцяло новия водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ е с дължина 6,5 км и е ситуирано на територията на Община Тунджа и Община Ямбол като ще осигурява водоподаването освен за град Ямбол и за съседните села: Веселиново, Стара река и Кукорево. Съгласно одобрения работен проект водопроводът ще бъде изграден от чугунени тръби - едни от най-съвременните, дълготрайни и екологосъобразни материали, използвани през последните години в световната практика. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 400 дни. След изграждането на новия водопровод ще бъде преустановено ползването на съществуващия изключително амортизиран и често авариращ стоманен водопровод, заради който потребителите многократно през годината остават без осигурено водоподаване.

Реализирането на този обект ще даде сериозен принос и ще гарантира съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, ще повиши ефективността на водоснабдяването на областния град и ще осигури екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на водоснабдителната система.

КЛЮЧОВА ЧАСТ ОТ ВиК ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ ВЕЧЕ Е РЕКОНСТРУИРАНА И МОДЕРНИЗИРАНА ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ НА ВиК ОПЕРАТОРА

До няколко седмици предстои ефективният старт на строително-монтажните дейности на последния от инфраструктурните обекти в обхвата на инвестиционен проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз. На 18.11.2021г. Областният управител на Област Ямбол одобри изработената работна фаза на проекта за изграждане на нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол“ към издаденото Разрешение за строеж.

Първият започнат обект за „Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар - гр. Елхово“, чрез който бяха реконструирани 11 148 метра външен довеждащ водопровод, е завършен и е в експлоатация от началото на м. август тази година.

В средата на месец юни 2021 година стартираха строително-монтажните работи по втория ВиК инфраструктурен строеж „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“. Към момента напредъка на строително-монтажните работи e по предвидения график. В част от участъците, физически са приключени земните, монтажните и другите съпътстващи дейности. Възстановени са настилките, след извършените строително-монтажни работи за реконструкция на водопроводните участъци, по улиците „Ямболен”, локално платно на бул. „Европа”, ул. „Джон Попов”, ул. „Чепеларе”, ул. „Недялко Месечков” и ул. „Алеко Константинов”. Към днешна дата са подновени/реконструирани 4120 метра водопроводна мрежа.

Сериозно предизвикателство за изпълнителя и ВиК оператора беше реконструкцията на ключов главен водопровод в района на парк Боровец. Подмяната на големите диаметри водопроводна арматура и фитинги в разпределителната шахта след Напорен резервоар Боровец, както и превключването на над 300 метра реконструиран азбестоциментов (етернитов) водопровод с диаметър 400 мм, се осъществи в рамките на един ден при осигурена сериозна мобилизация, както от страна на Изпълнителя, така и от страна на ВиК дружеството. Полагат се максимални усилия от страна на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол строителните дейности да бъдат свързани с минимално нарушаване на водоподаването за гражданите и бизнеса.

В процес на завършване е реконструкцията на ВиК инфраструктурата по ул. „Крали Марко“, която от години създава проблеми на потребителите на ВиК услуги в района. Постигнато е споразумение с Община Ямбол, след приключване на подмяната на водопроводните и канализационните участъци, улицата в участъка от кръстовището с ул. „Преслав“ до кръстовището с ул. „Срем“ да бъде цялостно преасфалтирана.

Дейностите на терен по втория строеж в градска среда - „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“, също се осъществяват по график.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол се извинява на жителите и гостите на градовете Ямбол и Елхово за причиненото неудобство, свързано със строителните дейности, затрудняващи автомобилния трафик и неизбежни смущения във водоподаването.

На всички заинтересовани лица е осигурен достъп от следния линк:Визуализация на проект ОПОС, където могат да се информират за актуалния статус на всички обекти и техния напредък.

Ямболският воден оператор успешно въведе в експлоатация реконструираните 11,148 км от довеждащия водопровод за град Елхово

Водното дружество успешно приключи дейностите по реконструкция и въвеждане в експлоатация на обект „Инженеринг за реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“ в участъка от с. Златиница до напорен резервоар - град. Елхово”, в рамките на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“.

Сериозната мобилизацията на екипите на изпълнителя ОБЕДИНЕНИЕ „ТУНДЖА 2020“ДЗЗД, на строителния надзор Обединение „МИКС-КОНСУЛТ“ДЗЗД и на водния оператор позволиха строително-монтажните дейности да приключат предсрочно - на 6 август, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол да получи разрешение за ползване от РДНСК – Ямбол.

Това е първият изцяло завършен инвестиционен обект, от четирите обекта, които водното дружество изпълнява с европейско финансиране, като обща стойност на договора за инженеринг е 4 204 980,00 лева без ДДС. Проектното трасе беше изцяло подменено по съвременен безизкопен метод „релайнинг“, с минимални технологични изкопи.

В резултат от реализацията му, в съществуващото трасе са подменени 11,148 км амортизиран стоманен водопровод с нови тръби от полиетилен с висока плътност, с диаметър DN315; DN280 и DN250, реконструирани са 24 сглобяеми шахти, изградени са 2 монолитни стоманобетонни шахти, монтирани са два регулатора за налягане, инсталирана е апаратура за следене в реално време на водните количества.

За потребителите на услугата „доставка на питейна вода“ от населените места в община Елхово, захранвани от довеждащия водопровод, се подобрява значително качеството на питейното водоснабдяване, ограничават се до минимум авариите по водоснабдителната инфраструктура.

В момента текат строително-монтажни дейности по В и К-мрежата на град Елхово - втория обект по проекта за агломерация Елхово - „Инженеринг за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“. Очаква се тяхното приключване през пролетта на следващата година.

ЗА ПЛАНОВО СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО

Във връзка с реализацията на обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол", изпълняван като част от инвестиционните дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз, Ви информирам за планово спиране на водоподаването.

Същото е насрочено за 25.08.2021 г. (сряда) от 8:00 часа като очакваната продължителност е 8 часа. Без водоподаване ще остане кв. „Каргон“.

В късния следобед и вечерта ще се възстанови водоподаването на всички потребители.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Ямбол и фирмата изпълнител се обръщат с апел към всички граждани да проявят разбиране, като се извиняват за временно причинените неудобства.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

ЗА ПЛАНОВО СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО

Във връзка с реализацията на обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол", изпълняван като част от инвестиционните дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз, Ви информирам за планово спиране на водоподаването.

Същото е насрочено за 23.08.2021 г. (понеделник) от 8:00 часа като очакваната продължителност е 8 часа. Без водоподаване ще останат:
кв. „Д-р Дончев“;
кв. „Каргон“;
с. Кукорево;
с. Стара река.

В късния следобед и вечерта ще се възстанови водоподаването на всички потребители.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Ямбол и фирмата изпълнител се обръщат с апел към всички граждани да проявят разбиране, като се извиняват за временно причинените неудобства.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

ЗА ПЛАНОВО СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО

Във връзка с реализацията на обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол", изпълняван като част от инвестиционните дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз, Ви информирам за планово спиране на водоподаването.

Същото е насрочено за 13.07.2021 г. (вторник) от 8:00 часа като очакваната продължителност е 8 часа. Без водоподаване ще остане цялата територия на град Ямбол (без Промишлена зона), с. Кукорево, с. Веселиново и с. Стара река.

Водоподаването ще се възстанови първо в ниската част на град Ямбол в следобедните часове на 13.07.2021 година. В късния следобед, ще се възстанови водоподаването и в Централна градска част, около парк „Боровец“, с. Веселиново, с. Кукорево и с. Стара река. Вечерта ще се възстанови водоподаването по високите части на града и ж.к. Бенковски.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Ямбол и фирмата изпълнител се обръщат с апел към всички граждани да проявят разбиране, като се извиняват за временно причинените неудобства.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА

Актуална информация за напредъка по изпълнение на дейностите по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В средата на месец юни, стартираха реалните строително-монтажни работи по втория ВиК инфраструктурен проект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“.

Първият участък, по който вече се извършват строителни работи е "Реконструкция на водопровод по ул. "Джон Попов" в участъка между ул. "Твърдица" и ул. "Шипка". Реконструира се магистрален водопровод с диаметър Ф350 от азбестоциментов материал, посредством техническия способ релайнинг (изтегляне тръба в тръба), като се заменя с тръба ф 315 ПЕВП с дължина от 147 метра. Целта на избрания инженерен метод е да не се нарушава цялостта на пътната настилка, а да се правят технологични ограничени изкопи в двата края на участъка, през които да се изтегля новия тръбопровод.

Вторият участък, по който започнаха СМР е "Реконструкция на тласкателен тръбопровод на канализационна помпена станция "Биков мост" по ул. "Крали Марко". Реконструира се стоманения канализационен тласкателен тръбопровод с дължина 700 метра и с диаметър Ф820 посредством споменатия метод, като в съществуващата тръба се изтеглят нови две тръби Ф450 и Ф400 от полиетилен с висока плътност.

Очаква се строителните дейности по всички участъци от проект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“ да продължат до месец март 2022 г.

ВиК Ямбол се извинява на жителите и гостите на града за причиненото неудобство.

На всички заинтересовани лица е осигурен достъп от следните интернет връзки:
Подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа и
Изграждане и подмяна на канализационна мрежа

На посочения интернет адрес могат да се видят в динамичен вид актуалния статут на обектите, техния напредък, както и възможните райони със смущения на водоподаването.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА

Актуална информация за напредъка по изпълнение на дейностите по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ чрез Кохезионния фонд на ЕС.

Реалните строителни дейности по четвъртия ВиК-инфраструктурен обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“ стартират в първия ден на месец юли. Изпълнителят Обединение „Дианополис 2020“ ДЗЗД подготвя въвеждане на временна организация за безопасност на движението по улиците „Георги Бенковски“; „Александър Стамболийски“; „Камчия“; „Момчил войвода“ и „Охрид“.

По ул. „Георги Бенковски“ ще се рехабилитира водопровода, а подмяната и изграждането на канализационна мрежа ще започне по улиците „Александър Стамболийски“; „Камчия“; „Момчил войвода“ и „Охрид“.

Очаква се строителните дейности по всички участъци от проект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“ да продължат до м. юли 2022 г, като ВиК Ямбол се извинява на жителите и гостите на града за причиненото неудобство.

На всички граждани е осигурен достъп от следнaта интернет връзка: Визуализация на проект ОПОС

На посочения интернет адрес могат да се видят в динамичен вид актуалния статут на обектите, техния напредък, както и възможните райони със смущения на водоподаването.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА

Актуална информация за напредъка по изпълнение на дейностите по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ чрез Кохезионния фонд на ЕС.

Към края на месец май 2021 г. на обект „Реконструкция на външен водопровод "Воден-Елхово" в участък от с. Златиница до напорен резервоар - гр. Елхово" са реконструирани общо 4513,87 метра от предвиденото за реконструкция трасе. При този темп на напредък се очаква СМР на обекта да приключат до края на месец юли 2021 г.

В съответствие с графика на проекта напредват и останалите три обекта, включени в инвестиционния проект, а именно:
„Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“.

За изпълнението е сключен договор с Обединение „Водна инфраструктура Ямбол“ ДЗЗД. Изготвен и съгласуван е „работен проект“, който е входиран в Община Ямбол за одобрение, съгласно изискванията на ЗУТ. Срокът за изпълнение на реалните СМР е 400 дни. Обектът включва реконструиране на 13 км водоснабдителна мрежа, реконструиране и изграждане на 5 км канализационна мрежа в гр. Ямбол, както и реконструкция на КПС „Биков мост“ и изграждане на КПС „Христо Ботев“. На 27.05.2021 г. главният архитект на Община Ямбол e одобрил изготвения работен проект. Очаква се към средата на месец юни 2021г. да започнат реалните СМР.

„Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“. За изпълнението е сключен договор с Обединение „Дианополис 2020“ ДЗЗД. Към момента е изготвен „работен проект“, който е съгласуван с компетентните институции и експлоатационни дружества, след което е входиран в Община Елхово за одобрение. Срокът за изпълнение на реалните СМР е 400 дни. Обектът включва реконструиране на 3 км водоснабдителна мрежа, реконструиране и изграждане на 3 км канализационна мрежа в гр. Елхово. На 25.05.2021 г. главният архитект на Община Елхово е одобрил изготвения работен проект. Очаква се към средата на месец юни 2021 г. да започнат реалните СМР.

„Нов външен водопровод от ПС "Кабиле" до ПС "Ормана" – Ямбол.

За изпълнението е сключен договор с Обединение „Дианополис 2020“ ДЗЗД. На 27.04.2021 г. е възложено изпълнението на договора. Към момента тече срок за проектиране, както и дейности по почистване на трасето от растителност. Срокът за изпълнение на проектирането е 180 дни, а за извършване на СМР е 400 дни. Трасето на водопровода е с дължина 6,546 км и преминава през територията на Община Ямбол и Община Тунджа. За обекта е издадено и влязло в сила Разрешение за стоеж № ДС-РС-33-00003 от 12.11.2020 г. въз основа на одобрен инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ от Областния управител на Ямбол.

ПРИЕМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОЕКТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ЯМБОЛ

Напредва изпълнението на проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изпълняван от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол.

Във връзка с напредъка на дейностите се създава специален горещ е-mail (е-поща) signalvik@abv.bg, на който всички заинтересовани лица могат да отправят въпроси, искания, предложения, жалби по проекта.

Служители от Звеното за управление на проекта на ежемесечна база ще провеждат информационно-приемни дни, както следва:
За агломерация Ямбол: място на провеждане гр. Ямбол, ул. "Търговска" №2, всяка последна сряда на месеца. Планиран инфо ден: 30.06.2021г.

За агломерация Елхово: място на провеждане гр. Елхово, ул. "Александър Стамболийски" № 171, всяка първа сряда на месеца. Планиран инфо ден: 02.06.2021г.

През месец април 2021г. приключи изграждането на специална ГИС платформа на интернет страницата на ВиК оператора за дигитализирането на обхвата на ВиК системите, изграждани и реконструирани по проекта.

На всички заинтересовани лица е осигурен достъп от следния линк: Визуализация на проект ОПОС

На посочения интернет адрес могат да се видят в динамичен вид актуалния статут на обектите и техния напредък.

БЕШЕ НАПРАВЕНА ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ЯМБОЛ

С официална церемония „Първа копка“ беше отбелязан ефективният старт на строителните дейности по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Събитието се проведе на 1 април 2021 г. от 11.00 часа на строителната площадка на обект „Реконструкция на външен водопровод "Воден-Елхово" в участък от с. Златиница до напорен резервоар - гр. Елхово", за който на 26.02.2021 г. Областният управител на Област Ямбол одобри изготвения проект във фаза „работен проект“, а на 12.03.2021 г. беше предадена строителната площадка на Изпълнителя. Официални гости на церемонията бяха г-н Димитър Иванов – Председател на Асоциация по ВиК – Ямбол, г-н Волен Дичев – Зам.областен управител на Област Ямбол, г-н Петър Киров – Кмет на Община Елхово, г-н Николай Тончев – Председател на Общински съвет – Елхово, г-н Стоян Радев – Управител на ВиК-Ямбол, г-н Благой Козарев – представител на Изпълнителя Обединение „Тунджа 2020“ ДЗЗД, г-н Румен Хорев – представител на строителния надзор ДЗЗД „Микс-консулт“.

Реконструкцията на външния водопровод обхваща участък с обща дължина 11 км, част от 35 километровия водопровод „Воден-Елхово“. Началото на реконструирания участък започва от шахта с въздушник преди с. Златиница и завършва при напорния резервоар на гр. Елхово. Съществуващите в този участък тръби са стоманени и са силно амортизирани. Обектът ще се изпълнява по съвременна безизкопна технология за полагане – релайнинг (тръба в тръба). Този метод дава възможност за намаляване на отрицателното въздействие от монтажа, поддръжката и ремонта върху околната среда. Срокът за изпълнение на строителството е 400 дни. С реконструкцията на този участък от водопровода ще се решат проблемите с честите аварии по трасето и нарушеното водоподаване към населението на гр. Елхово и съседните села.

В съответствие с графика на проекта напредват и останалите три предстоящи обекта, включени в инвестиционния проект, а именно:

„Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“

„Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“

„Нов външен водопровод от ПС "Кабиле" до ПС "Ормана" – Ямбол.

Към настоящия момент за всички обекти са избрани изпълнители и са сключени договори за изпълнение след проведени обществени поръчки по ЗОП. За всички обекти са издадени и влезли в сила разрешения за строеж на фаза „идеен проект“ като ще бъдат изпълнявани по ФИДИК Договорни условия.

Проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ се изпълнява от местното ВиК дружество в качеството на директен бенефициент по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Проектът е на обща стойност 31 231 619,65 лева и се финансира от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Срокът за цялостното изпълнение на дейностите по проекта е до октомври 2023 година.

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя на официална церемония "Първа копка" за отбелязване на ефективния старт на строителните дейности на обект „Реконструкция на външен водопровод "Воден-Елхово" в участък от с. Златиница до напорен резервоар-гр. Елхово", част от инвестиционен проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ с Бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, финансиран по приоритетна ос „Води“ на ОП „Околна среда 2014 – 2020г.“

Мероприятието ще се проведе на 1 април 2021г. (четвъртък) от 11.00 часа на строителната площадка на обекта: Напорен резервоар - гр.Елхово в местност „Лозята“ при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

С уважение: инж. Стоян Радев
Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Поради усложнената епидемиологична обстановка, насрочената за 18 март 2021 г. (четвъртък) официална церемония "Първа копка" за отбелязване на ефективния старт на строителните дейности на обект „Реконструкция на външен водопровод "Воден-Елхово" в участък от с. Златиница до напорен резервоар-гр. Елхово", се отлага за по-късна дата.

Допълнително ще бъдете уведомени за датата на провеждане на събитието.

С уважение: инж. Стоян Радев
Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя на официална церемония "Първа копка" за отбелязване на ефективния старт на строителните дейности на обект „Реконструкция на външен водопровод "Воден-Елхово" в участък от с. Златиница до напорен резервоар-гр. Елхово", част от инвестиционен проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ с Бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, финансиран по приоритетна ос „Води“ на ОП „Околна среда 2014 – 2020г.“

Мероприятието ще се състои на 18 март 2021 г. (четвъртък) от 14.00 часа на строителната площадка на обекта: Напорен резервоар-гр.Елхово в местност „Лозята“.

С уважение: инж. Стоян Радев
Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

Ямболският воден оператор приключи с избора на изпълнители на дейностите по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“.

Водното дружество успешно приключи всички обявени обществени поръчки за избор на изпълнители по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ - за проектиране и строително-монтажни работи, за извършване на строителен надзор и за надграждане на съществуващата географска информационна система за ВиК системите в агломерации Ямбол и Елхово.

Подписани са общо четири договори за реконструкция и доизграждане на ВиК системите в агломерация Ямбол и Елхово, които възлизат на обща стойност 23 634 729,92 лева, без включен ДДС. Ще бъдат изпълнени следните инфраструктурни обекти:

 • „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол“;
 • „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“;
 • „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар - гр. Елхово“;
 • „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“

В края на месец октомври се подписа и договор с ДЗЗД „Микс Консулт“ за извършване на консултантска услуга за оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – Жълта книга за обектите. Това е последната завършила публична процедура, с помощта на която „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол дава начало на работното проектиране на четирите инвестиционни ВиК обекти в рамките на одобрения проект.

В началото на месец октомври ВиК дружеството подписа и договори за кредит с „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД за осигуряване на съфинансирането и за осигуряване на оборотно финансиране за разплащания на дейности по проекта. Строително-монтажни работи по обектите се очаква да стартират поетапно, от пролетта на 2021 г.

В резултат от реализацията на подписаните договори за изграждане на нови близо 7 км водопроводи и реконструкция на над 27 км стари водопроводи, ще се подобри значително качеството на питейното водоснабдяване за жителите на град Ямбол и град Елхово, ще се намалят авариите по водоснабдителната инфраструктура и ще се повиши ефективността на услугите, предоставяни от ВиК оператора в агломерации Ямбол и Елхово. Следствие изградената и реконструирана близо 8 км канализационна мрежа по проекта, ще се подобри екологичното състояние на водните обекти в област Ямбол.

Проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е първият проект, който ВиК дружеството изпълнява в качеството си на директен бенефициент по оперативните програми. Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Срокът за цялостното изпълнение на дейностите по проекта е до октомври 2023 година.

На 24 юли 2020 година (петък), се подписа първия от четирите договори за изпълнение на строително-монтажни работи по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ чрез Кохезионния фонд на ЕС. Официални гости на церемонията бяха: Областният управител на област Ямбол и председател на Асоциация по ВиК-Ямбол – г-н Димитър Иванов и Главния секретар на АВиК – г-жа Петя Христова.

Стойността на договора с предмет „Инженеринг за реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар - град Елхово”, подписан между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и ДЗЗД „Обединение Тунджа 2020“, възлиза на 4 204 980 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на планираните дейности е 20 месеца, и включват проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция на съществуващия външен довеждащ водопровод от с. Златиница до основния напорен резервоар на гр. Елхово. Ремонтните дейности за водопровода, с обща дължина над 11 км, ще бъдат изпълнени с най-съвременен тип тръби от полиетилен висока плътност с диаметър Ф250 мм. За обекта има издадено и влязло в сила разрешение за строеж на фаза идеен проект от областния управител на област Ямбол. Договорът ще стартира с дейности по проектиране, а реалните строително-монтажни работи на обекта се очаква да стартират през ранната пролет на 2021 г.

В резултат от реализацията на подписания договор, ще се подобри значително качеството на питейното водоснабдяване за жителите на град Елхово, ще се намали аварийността на водоснабдителната инфраструктура и ще се повиши ефективността на услугите, предоставяни от ВиК оператора в агломерация Елхово.

Проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е първият проект, който ВиК дружеството изпълнява в качеството си на директен бенефициент по оперативните програми на Европейския съюз. ВиК операторът полага всички усилия мероприятията по проекта да бъдат успешно и навременно реализирани, за постигане значително подобрение на качеството на предоставяните ВиК услуги за потребителите в териториалния обхват на проекта в Област Ямбол. Срокът за цялостното изпълнение на проекта е до октомври 2023 година и в обхвата му влиза изграждане на нови близо 7 км водопроводи и реконструкция на над 27 км стари водопроводи. Ще бъде изградена и реконструирана близо 8 км канализационна мрежа.

Актуална информация за напредъка по изпълнение на дейностите по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ чрез Кохезионния фонд на ЕС.

Въпреки извънредното положение, обявено за цялата територия на Република България от 13.03.2020г. и извънредните мерки за овладяване на ситуацията, предизвикана от пандемията COVID-19, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол продължава стриктно да изпълнява поетите задължения пред ОП „Околна среда 2014-2020 г.” и активно да реализира планираните дейности по проекта.

Към 08.04.2020 г., всички ключови за изпълнението на проекта големи обществени поръчки вече са обявени.

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за „Изпълнение на дейности по организация и управление на проекта” вече е приключила и на 23.03.2020 г. е сключен договор с "Дружество за управление на ВиК проект - Ямбол" ДЗЗД.

Първата поръчка за инженеринг за „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Инженеринг за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на град Ямбол“ и Обособена позиция 2: „Инженеринг за реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар - град Елхово” е обявена на 20.12.2019 г. Към момента, комисия, назначена от Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, разглежда и оценява постъпилите оферти. Срокът за приключване на работата на комисията е 30.04.2020 г.

Втората поръчка за инженеринг за „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Инженеринг за изграждане на нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол” и Обособена позиция 2: „Инженеринг за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“ е обявена на 17.03.2020 г. Крайният срок за подаване на оферти е 11.05.2020 г.

На 07.04.2020 г. е обявена последната от обществените поръчки, необходими за реализацията на инвестиционните дейности по проекта, за избор на изпълнител за „Консултантска услуга за оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга“ за четирите строителни обекта, които ще се изграждат по проекта.

Проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е първият проект, който ВиК дружеството изпълнява в качеството си на директен бенефициент по оперативните програми на Европейския съюз. ВиК операторът полага всички усилия мероприятията по проекта да бъдат успешно и навременно реализирани, за постигане значително подобрение на качеството на предоставяните ВиК услуги и достигане на планираните резултати и индикатори.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

На 25.09.2019г. от 11 часа в Конферентната зала на „Диана палас“ в гр. Ямбол се проведе официална пресконференция по повод стартиране на дейностите по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, с Бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, изпълняван по договор с рег.номер BG16M1OP002-1.016-0003-C01, финансиран от Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Официални гости на пресконференцията бяха: Председателят на Асоциация по ВиК-Ямбол – г-н Димитър Иванов, представители на заинтересованите общини Ямбол и Елхово, както и представители на местните представителства на Камара на строителите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Индустриална стопанска асоциация и други заинтересовани страни. Събитието премина при висок медиен интерес. Проектно предложение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е одобрено за финансиране въз основа на одобрен от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ доклад на Оценителната комисия от 22.08.2019г. Административният договор за безвъзмездна финансова помощ е подписан на тържествена церемония на 28.08.2019г. в сградата на МОСВ, гр. София, бул. “Мария Луиза“ №22.

Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Ямбол в агломерациите с над 10 хил.екв.жители – Ямбол и Елхово.

Целите на инвестиционния проект са:

 1. Постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, и повишаване на ефективността на системите и съоръженията и устойчиво използване на водните ресурси за агломерации с над 10 000 е.ж. идентифицирани за обособената територия „ВиК“ ЕООД – гр. Ямбол: агломерация Ямбол и агломерация Елхово.
 2. Повишаване на ефективността на ползване на водите и намаляване на загубите на вода във водопреносните мрежи в изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол.
 3. Осигуряване на екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите, съобразно ангажиментите на страната по Директивата за пречистване на градските отпадъчни води.

За решаване на проблемите по компонент „Водоснабдяване“ инвестициите са насочени в изграждане и реконструкция на довеждащите водопроводи с обща дължина от 18,026 км - към Ямбол (6,546 км) и към Елхово (11,148 км), реконструкция и рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи с обща дължина 15,989 км или както следва: за агломерация Ямбол (общо 12,781 км) и за агломерация Елхово (общо 3,208 км,), подмяна общо на 624 бр. СВО.

По компонент „Събиране и отвеждане на отпадъчни води“ ще се инвестира в доизграждане и реконструкция на канализационните мрежи на агломерации Ямбол и Елхово за постигане на съответствие с екологичното законодателство. Общо ще бъде доизградена и реконструирана 7,988 км канализационна мрежа. В агломерации Ямбол ще бъде изградена една нова КПС „Христо Ботев“ и ще се реконструира съществуваща КПС „Биков мост“, ще бъдат изградени 3 бр. нови дъждопреливници и ще бъдат превключени Главни колектори ІV и ХІІ към Главен колектор I както и част от канализацията на централна градска част.

За повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите е предвидено надграждане на съществуващите система СКАДА и интегрирана географска информационна система.

Инвестиционните дейности по проекта са обособени в 4 (четири) строителни обекта, както следва:

 1. Нов външен водопровод от ПС "Кабиле" до ПС "Ормана" – Ямбол.
 2. Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол.
 3. Реконструкция на външен водопровод "Воден-Елхово" в участък от с. Златиница до напорен резервоар - гр. Елхово.
 4. Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово

За всички обекти са изготвени идейни инвестиционни проекти, а ще бъдат изпълнявани по ФИДИК "Договорни Условия за Технологично Оборудване и Проектиране-Строителство, за Електро и Машинно-Монтажни Работи и за Строителни и Инженерни Обекти, Проектирани от Изпълнителя", Жълта книга, съгласно насоките и предоставените стандартизирани документи от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“.

Общата стойност на проекта е 31 231 619,65 BGN, от които:
Безвъзмездна финансова помощ: 23 241 530,29 BGN, в т.ч.
⇒ Финансирани от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд: 19 755 300,74 BGN
⇒ Национално съфинансиране, осигурено от Държавния бюджет на РБългария: 3 486 229,55 BGN

Съфинансиране от страна на бенефициента: 7 990 089,36 BGN, в т.ч.
⇒ Съфинансиране от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол: 2 784 819,42 BGN
⇒ ДДС върху допустими разходи: 5 205 269,94 BGN

В резултат от предвидените инвестиции по компонент „Водоснабдяване“ общо 73 283 жители от от агломерации Ямбол и Елхово ще се възползват от 15,989 км реконструирана водоснабдителна мрежа и 18,026 км реконструирани и изградени довеждащи водопроводи след изпълнението на проекта.

По компонент „Канализация“ ще бъдат изградена и ще бъде рехабилитирана общо 7,988 км битова и дъждовна канализационна мрежа в двете агломерации – Ямбол и Елхово.

В резултат от инвестицията 10 764 екв.жители от агломерации Ямбол и Елхово ще бъдат новоприсъединени към канализационната мрежа и 10 764 екв.жители товар на замърсяване ще се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство - изискванията на Директива 91/271/ЕИО.

Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца, считано от 12.09.2019 г. до 12.03.2024 г., от които 49 месеца са за физическото изпълнение на дейностите по проекта и 5 месеца за документално отчитане и приключване на проекта.

С уважение: инж. Стоян Радев
УПРАВИТЕЛ НА „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол

ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л