Проект № BG16M1OP002-1.016-003

Ямболският воден оператор приключи с избора на изпълнители на дейностите по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“.

Водното дружество успешно приключи всички обявени обществени поръчки за избор на изпълнители по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ - за проектиране и строително-монтажни работи, за извършване на строителен надзор и за надграждане на съществуващата географска информационна система за ВиК системите в агломерации Ямбол и Елхово.

Подписани са общо четири договори за реконструкция и доизграждане на ВиК системите в агломерация Ямбол и Елхово, които възлизат на обща стойност 23 634 729,92 лева, без включен ДДС. Ще бъдат изпълнени следните инфраструктурни обекти:

 • „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол“;
 • „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“;
 • „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар - гр. Елхово“;
 • „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“

В края на месец октомври се подписа и договор с ДЗЗД „Микс Консулт“ за извършване на консултантска услуга за оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – Жълта книга за обектите. Това е последната завършила публична процедура, с помощта на която „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол дава начало на работното проектиране на четирите инвестиционни ВиК обекти в рамките на одобрения проект.

В началото на месец октомври ВиК дружеството подписа и договори за кредит с „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД за осигуряване на съфинансирането и за осигуряване на оборотно финансиране за разплащания на дейности по проекта. Строително-монтажни работи по обектите се очаква да стартират поетапно, от пролетта на 2021 г.

В резултат от реализацията на подписаните договори за изграждане на нови близо 7 км водопроводи и реконструкция на над 27 км стари водопроводи, ще се подобри значително качеството на питейното водоснабдяване за жителите на град Ямбол и град Елхово, ще се намалят авариите по водоснабдителната инфраструктура и ще се повиши ефективността на услугите, предоставяни от ВиК оператора в агломерации Ямбол и Елхово. Следствие изградената и реконструирана близо 8 км канализационна мрежа по проекта, ще се подобри екологичното състояние на водните обекти в област Ямбол.

Проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е първият проект, който ВиК дружеството изпълнява в качеството си на директен бенефициент по оперативните програми. Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Срокът за цялостното изпълнение на дейностите по проекта е до октомври 2023 година.

На 24 юли 2020 година (петък), се подписа първия от четирите договори за изпълнение на строително-монтажни работи по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ чрез Кохезионния фонд на ЕС. Официални гости на церемонията бяха: Областният управител на област Ямбол и председател на Асоциация по ВиК-Ямбол – г-н Димитър Иванов и Главния секретар на АВиК – г-жа Петя Христова.

Стойността на договора с предмет „Инженеринг за реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар - град Елхово”, подписан между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и ДЗЗД „Обединение Тунджа 2020“, възлиза на 4 204 980 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на планираните дейности е 20 месеца, и включват проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция на съществуващия външен довеждащ водопровод от с. Златиница до основния напорен резервоар на гр. Елхово. Ремонтните дейности за водопровода, с обща дължина над 11 км, ще бъдат изпълнени с най-съвременен тип тръби от полиетилен висока плътност с диаметър Ф250 мм. За обекта има издадено и влязло в сила разрешение за строеж на фаза идеен проект от областния управител на област Ямбол. Договорът ще стартира с дейности по проектиране, а реалните строително-монтажни работи на обекта се очаква да стартират през ранната пролет на 2021 г.

В резултат от реализацията на подписания договор, ще се подобри значително качеството на питейното водоснабдяване за жителите на град Елхово, ще се намали аварийността на водоснабдителната инфраструктура и ще се повиши ефективността на услугите, предоставяни от ВиК оператора в агломерация Елхово.

Проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е първият проект, който ВиК дружеството изпълнява в качеството си на директен бенефициент по оперативните програми на Европейския съюз. ВиК операторът полага всички усилия мероприятията по проекта да бъдат успешно и навременно реализирани, за постигане значително подобрение на качеството на предоставяните ВиК услуги за потребителите в териториалния обхват на проекта в Област Ямбол. Срокът за цялостното изпълнение на проекта е до октомври 2023 година и в обхвата му влиза изграждане на нови близо 7 км водопроводи и реконструкция на над 27 км стари водопроводи. Ще бъде изградена и реконструирана близо 8 км канализационна мрежа.

Актуална информация за напредъка по изпълнение на дейностите по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ чрез Кохезионния фонд на ЕС.

Въпреки извънредното положение, обявено за цялата територия на Република България от 13.03.2020г. и извънредните мерки за овладяване на ситуацията, предизвикана от пандемията COVID-19, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол продължава стриктно да изпълнява поетите задължения пред ОП „Околна среда 2014-2020 г.” и активно да реализира планираните дейности по проекта.

Към 08.04.2020 г., всички ключови за изпълнението на проекта големи обществени поръчки вече са обявени.

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за „Изпълнение на дейности по организация и управление на проекта” вече е приключила и на 23.03.2020 г. е сключен договор с "Дружество за управление на ВиК проект - Ямбол" ДЗЗД.

Първата поръчка за инженеринг за „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Инженеринг за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на град Ямбол“ и Обособена позиция 2: „Инженеринг за реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар - град Елхово” е обявена на 20.12.2019 г. Към момента, комисия, назначена от Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, разглежда и оценява постъпилите оферти. Срокът за приключване на работата на комисията е 30.04.2020 г.

Втората поръчка за инженеринг за „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Инженеринг за изграждане на нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол” и Обособена позиция 2: „Инженеринг за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“ е обявена на 17.03.2020 г. Крайният срок за подаване на оферти е 11.05.2020 г.

На 07.04.2020 г. е обявена последната от обществените поръчки, необходими за реализацията на инвестиционните дейности по проекта, за избор на изпълнител за „Консултантска услуга за оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга“ за четирите строителни обекта, които ще се изграждат по проекта.

Проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е първият проект, който ВиК дружеството изпълнява в качеството си на директен бенефициент по оперативните програми на Европейския съюз. ВиК операторът полага всички усилия мероприятията по проекта да бъдат успешно и навременно реализирани, за постигане значително подобрение на качеството на предоставяните ВиК услуги и достигане на планираните резултати и индикатори.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

На 25.09.2019г. от 11 часа в Конферентната зала на „Диана палас“ в гр. Ямбол се проведе официална пресконференция по повод стартиране на дейностите по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, с Бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, изпълняван по договор с рег.номер BG16M1OP002-1.016-0003-C01, финансиран от Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Официални гости на пресконференцията бяха: Председателят на Асоциация по ВиК-Ямбол – г-н Димитър Иванов, представители на заинтересованите общини Ямбол и Елхово, както и представители на местните представителства на Камара на строителите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Индустриална стопанска асоциация и други заинтересовани страни. Събитието премина при висок медиен интерес. Проектно предложение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е одобрено за финансиране въз основа на одобрен от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ доклад на Оценителната комисия от 22.08.2019г. Административният договор за безвъзмездна финансова помощ е подписан на тържествена церемония на 28.08.2019г. в сградата на МОСВ, гр. София, бул. “Мария Луиза“ №22.

Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Ямбол в агломерациите с над 10 хил.екв.жители – Ямбол и Елхово.

Целите на инвестиционния проект са:

 1. Постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, и повишаване на ефективността на системите и съоръженията и устойчиво използване на водните ресурси за агломерации с над 10 000 е.ж. идентифицирани за обособената територия „ВиК“ ЕООД – гр. Ямбол: агломерация Ямбол и агломерация Елхово.
 2. Повишаване на ефективността на ползване на водите и намаляване на загубите на вода във водопреносните мрежи в изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол.
 3. Осигуряване на екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите, съобразно ангажиментите на страната по Директивата за пречистване на градските отпадъчни води.

За решаване на проблемите по компонент „Водоснабдяване“ инвестициите са насочени в изграждане и реконструкция на довеждащите водопроводи с обща дължина от 18,026 км - към Ямбол (6,546 км) и към Елхово (11,148 км), реконструкция и рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи с обща дължина 15,989 км или както следва: за агломерация Ямбол (общо 12,781 км) и за агломерация Елхово (общо 3,208 км,), подмяна общо на 624 бр. СВО.

По компонент „Събиране и отвеждане на отпадъчни води“ ще се инвестира в доизграждане и реконструкция на канализационните мрежи на агломерации Ямбол и Елхово за постигане на съответствие с екологичното законодателство. Общо ще бъде доизградена и реконструирана 7,988 км канализационна мрежа. В агломерации Ямбол ще бъде изградена една нова КПС „Христо Ботев“ и ще се реконструира съществуваща КПС „Биков мост“, ще бъдат изградени 3 бр. нови дъждопреливници и ще бъдат превключени Главни колектори ІV и ХІІ към Главен колектор I както и част от канализацията на централна градска част.

За повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите е предвидено надграждане на съществуващите система СКАДА и интегрирана географска информационна система.

Инвестиционните дейности по проекта са обособени в 4 (четири) строителни обекта, както следва:

 1. Нов външен водопровод от ПС "Кабиле" до ПС "Ормана" – Ямбол.
 2. Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол.
 3. Реконструкция на външен водопровод "Воден-Елхово" в участък от с. Златиница до напорен резервоар - гр. Елхово.
 4. Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово

За всички обекти са изготвени идейни инвестиционни проекти, а ще бъдат изпълнявани по ФИДИК "Договорни Условия за Технологично Оборудване и Проектиране-Строителство, за Електро и Машинно-Монтажни Работи и за Строителни и Инженерни Обекти, Проектирани от Изпълнителя", Жълта книга, съгласно насоките и предоставените стандартизирани документи от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“.

Общата стойност на проекта е 31 231 619,65 BGN, от които:
Безвъзмездна финансова помощ: 23 241 530,29 BGN, в т.ч.
⇒ Финансирани от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд: 19 755 300,74 BGN
⇒ Национално съфинансиране, осигурено от Държавния бюджет на РБългария: 3 486 229,55 BGN

Съфинансиране от страна на бенефициента: 7 990 089,36 BGN, в т.ч.
⇒ Съфинансиране от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол: 2 784 819,42 BGN
⇒ ДДС върху допустими разходи: 5 205 269,94 BGN

В резултат от предвидените инвестиции по компонент „Водоснабдяване“ общо 73 283 жители от от агломерации Ямбол и Елхово ще се възползват от 15,989 км реконструирана водоснабдителна мрежа и 18,026 км реконструирани и изградени довеждащи водопроводи след изпълнението на проекта.

По компонент „Канализация“ ще бъдат изградена и ще бъде рехабилитирана общо 7,988 км битова и дъждовна канализационна мрежа в двете агломерации – Ямбол и Елхово.

В резултат от инвестицията 10 764 екв.жители от агломерации Ямбол и Елхово ще бъдат новоприсъединени към канализационната мрежа и 10 764 екв.жители товар на замърсяване ще се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство - изискванията на Директива 91/271/ЕИО.

Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца, считано от 12.09.2019 г. до 12.03.2024 г., от които 49 месеца са за физическото изпълнение на дейностите по проекта и 5 месеца за документално отчитане и приключване на проекта.

С уважение: инж. Стоян Радев
УПРАВИТЕЛ НА „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол

ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л