Проект № BG16M1OP002

Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи
в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,
гр. Ямбол

ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л