Цени на вода

Цени на ВиК услуги в лв./m3 без ДДС 2021 г.
Доставяне вода на потребители 1.560
Отвеждане на отпадъчни води 0.303
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители 0.351
Промишлени и други стопански потребители степен на замърсяване 1 0.387
степен на замърсяване 2 0.565
ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л