Цени на ВИК услуги

ЦЕНОРАЗПИС
на видовете услуги, предлагани от „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД гр. Ямбол
Наименование на услугата Ед.
мярка
Цена,
лв.*
1. Образуване на единична цена за издаване на изходни данни за проектиране на водопроводно отклонение за имот в регулация /осн. чл.13 ал.8 Нар.4/2004-2012г./ лв./бр. 24,42
2. Образуване на единична цена за издаване на изходни данни за проектиране на канализационно отклонение за имот в регулация /осн. чл.13 ал.8 Нар.4/14.09.2004-2012/ лв./бр. 27,02
3. Образуване на единична цена за издаване на изходни данни за проектиране на водопроводно отклонение за имот извън регулация /осн. чл.13 ал.8 Нар.4/14.09.2004-2012/ лв./бр. 29,30
4. Образуване на единична цена за издаване на изходни данни за проектиране на канализационно отклонение за имот извън регулация /промишлена зона/ /осн. чл.13 ал.8 Нар.4/14.09.2004-2012/ лв./бр. 37,93
5. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за водопроводно отклонение /осн. чл.13 ал.8 Нар.4/14.09.2004-2012/ лв./бр. 27,02
6. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за канализационно отклонение /осн. чл.12 ал.2 т.4 и чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 Нар.4/14.09.2004-2012/ лв./бр. 28,49
7. Образуване на единична цена за регистриране на водомерен възел на ВО и включване на водопроводно отклонение към уличната водопроводна мрежа /осн. ЗРВКУ – чл.7 т.15 от ОУ и чл.17 Нар.4/14.09.2004-2012/ лв./бр. 28,38
8. Образуване на единична цена за включване на канализационно отклонение към уличната канализационна мрежа /осн. ЗРВКУ – чл.7 т.15 от ОУ и чл.26 Нар.4/14.09.2004-2012/ лв./бр. 31,92
9. Образуване на единична цена за съгласуване на скица /осн. чл.12 ал.2 т.1 и чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 от Нар.4/14.09.2004-2012г/ лв./бр. 21,65
9.A. Образуване на единична цена за съгласуване на скица /на мястото на обекта/ за обекти с извършване на СМР /осн. чл.12 ал.2 т.1 и чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 от Нар.4/14.09.2004-2012 г./ лв./бр. 28,49
10. Образуване на единична цена за спиране на водата от водомерен възел за водомери с максимален разход Qmax от 3m3/h до 20m3/h, включително /чл.40 ал.1, чл.39 ал.1 т.7, чл.41 и чл.42 от Общите условия/ лв./бр. 12,10
11. Образуване на единична цена за пускане на водата от водомерен възел за водомери с максимален разход Qmax от 3m3/h до 20m3/h, включително /чл.43 от Общите условия/ лв./бр. 12,10
12. Образуване на единична цена за последваща проверка за изправността на водомери за студена вода с максимален разход до Qmax 10m3/h, включително с включен демонтаж и монтаж /съгл. чл.34 от Наредба №4 и чл.43, ал.3 от Закона за измерванията/ лв./бр. 25,51
13. Образуване на единична цена за последваща проверка за изправността на водомери за студена вода с максимален разход до Qmax 10m3/h, включително с включен демонтаж и монтаж /съгл. чл.34 от Наредба №4 и чл.43, ал.3 от ЗИ/ лв./бр. 47,23
14. Образуване на единична цена при пломбиране на входящ холендър на водомери с максимален разход Qmax от 3m3/h до 20m3/h, включително /съгл.чл.33 ал.1 и чл.32 ал.11 от Нар.4/14.09.2004-2012 г./ лв./бр. 13,78
15. Образуване на единична цена при промяна името на партида на абоната по писмена заявка на същия /чл.58 ал.1, чл.61 ал.1 и ал.2 от ОУ/ лв./бр. 11,67
16. Образуване на единична цена за сезонно откриване на партида на абонат и монтаж на водомер с максимален разход Qmax от 3m3/h до 20m3/h, вкл. по писмена заявка на същия /чл.41, чл.42 и чл.43 от ОУ и чл.41 ал.3 т.9 от Нар.4/14.09.2004-2012 г./ лв./бр. 16,10
17. Образуване на единична цена за сезонно закриване на партида на абонат и демонтаж на водомери с максимален разход Qmax от 3m3/h до 20m3/h, вкл. по писмена заявка на същия /чл.41, чл.42 и чл.43 от ОУ и чл.41 ал.3 т.9 от Нар.4/14.09.2004-2012 г./ лв./бр. 14,52
18. Образуване на единична цена за последваща проверка на стенд на водомери за студена вода с максимален разход до Qmax 10m3/h, вкл. /съгласно чл.34 от Нар. 4 и чл.43, ал.3 от ЗИ и чл.11 ал.5 от Нар.4/14.09.2004-2012 г./ лв./бр. 10,00
18а. Образуване на единична цена за последваща проверка на стенд на водомери за студена вода с максимален разход до Qmax 10m3/h, вкл. /съгласно чл.34 от Наредба №4 и чл.43, ал.3 от ЗИ и чл.11 ал.5 от Нар.4/14.09.2004-2012г./ и чл.7 от тарифа за таксите по Постановление на Министерски съвет №95 от 19.04.2013 г. лв./бр. 1,00
19. Образуване на единична цена за последваща проверка на стенд на водомери за студена вода с максимален разход над Qmax 10m3/h до 20m3/h, вкл.
/съгласно чл.34 от Наредба №4 и чл.43, ал.3 от ЗИ/
лв./бр. 20,00
19а. Образуване на единична цена за последваща проверка на стенд на водомери за студена вода с максимален разход над Qmax 10m3/h до 20m3/h, вкл. /съгласно чл.34 от Наредба №4 и чл.43, ал.3 от ЗИ и чл.7 от тарифа за таксите по Постановление на МС №95 от 19.04.2013 г. лв./бр. 2,00
20. Образуване на единична цена за демонтаж, ремонт и монтаж на водомери за студена вода с максимален разход Qmax 3m3/h, 5m3/h и 10m3 с включена проверка на стенд. лв./бр. 24,29
20.A. Образуване на единична цена за демонтаж и монтаж на водомери за студена вода с максимален разход Qmax 3m3/h до 10m3/h вкл. /при спор по искане на потребителя/ /чл.11 ал.5 Нар.4/14.09.2004-2012 г./ лв./бр. 15,84
20.Б. Образуване на единична цена за демонтаж и монтаж на водомери за студена вода с максимален разход Qmax 3m3/h до 10m3/h вкл., собственост на ВиК лв./бр. 18,35
21.А. Образуване на единична цена за демонтаж и монтаж на водомери за студена вода с максимален разход над Qmax от 12m3/h до 20m3/h вкл. /при спор при искане на потребителя/ /чл.11 ал.5 Нар.4/14.09.2004-2012 г. лв./бр. 21,19
21.Б. Образуване на единична цена за демонтаж и монтаж на водомери за студена вода с максимален разход над Qmax от 12m3/h до 20m3/h вкл. /чл.34 ал.3 и 4 от Нар.4/2004 г./ лв./бр. 54,25
24. Образуване на единична цена за ремонт на водомери за студена вода с максимален разход Qmax до 10m3/h вкл. /чл.11 ал.5 Нар.4/14.09.2004-2012 г./ лв./бр. 14,64
25. Образуване на единична цена за ремонт на водомери за студена вода с максимален разход Qmax над 10m3/h до 20m3/h, вкл. /чл.11 ал.5 Нар.4/14.09.2004-2012 г./ лв./бр. 29,60
26. Образуване на единична цена за спиране и пускане на водата от уличен спирателен кран /чл.7 т.7 от ОУ/ лв./бр. 26,19
27. Образуване на единична цена при пломбиране с оловна пломба спирателни кранове и др. при спиране на водата /чл.7 т.7 от ОУ/ лв./бр. 9,36
28. Образуване на единична цена за издаване на изходни данни за проектиране на водопроводно и канализационно отклонение за имот в регулация /чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 от Нар.4/2004/ лв./бр. 42,00
29. Образуване на единична цена за издаване на изходни данни за проектиране на водопроводно и канализационно отклонение за имот извън регулация /чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 от Нар.4/2004/ лв./бр. 54,54
30. Образуване на единична цена за включване на водопроводно и канализационно отклонение към уличната В и К мрежа /ЗРВКУ – чл.7 т.15 от Общите условия/ лв./бр. 49,67
31. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за водопроводно и канализационно отклонение /чл.12 ал.2 т.4; чл.13 ал.8 и ал.2 от Нар.4/2004/ лв./бр. 42,00
32. Образуване на единична цена за прекъсване и възстановяване на водоподаването от ТСК /чл.6 т.3 и чл.7 т.7 от Общите условия/ лв./бр. 27,24
33.А. Образуване на единична цена за прекъсване и възстановяване на водопроводно отклонение с d=1/2" до 1" /паважна настилка/ /чл.6 т.3; чл.7 т.7 от ОУ и чл.41 ал.2 т.5 от Нар.4/2004/ лв./бр. 142,99
33.Б. Образуване на единична цена за прекъсване и възстановяване на водопроводно отклонение с d=1/2" до 1" /асфалтова настилка/ /чл.6 т.3; чл.7 т.7 от ОУ и чл.41 ал.2 т.5 от Нар.4/2004/ лв./бр. 168,13
34. Образуване на единична цена за прекъсване и възстановяване на водопроводно отклонение с d=1/2" до 1" /настилка от базалтови плочи/ /чл.6 т.3; чл.7 т.7 от ОУ и чл.41 ал.2 т.5 от Нар.4/2004/ лв./бр. 128,59
35. Образуване на единична цена за прекъсване на водопроводно отклонение с d=1/2" до 1" /само прекъсване/ /чл.6 т.3; чл.7 т.7 от ОУ и чл.41 ал.2 т.5 от Нар.4/2004/ лв./бр. 65,45
36. Образуване на единична цена за прекъсване и възстановяване на водопроводно отклонение с d=1/2" до 1" /без разкъртване и възстановяване на настилка/ /чл.6 т.3; чл.7 т.7 от ОУ и чл.41 ал.2 т.5 от Нар.4/2004/ лв./бр. 85,53
37. Образуване на единична цена за откриване партида на индивидуален водомер за студена вода с максимален разход Qmax от 3m3/h, до 20m3/h включително /чл.11 т.4 и т.5 от Нар.4/2004/ лв./бр. 12,07
38. Образуване на единична цена за изготвяне на договор за присъединяване на обекти към водоснабдителните и канализационните мрежи /чл.7 т.7 от Общите условия/ лв./бр. 40,70
39. Образуване на единична цена за изготвяне на договор за присъединяване на обекти към водоснабдителните и канализационните мрежи за потребители с предварително въведени в експлоатация обекти /стари абонати/ /чл.7 т.7 от Общите условия лв./бр. 48,84
48. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект /ПУП, смяна предназначението на имот, пътища, фотоволтаични станции, ел. проводи и др./ /чл.142 ал.1 и ал.3; чл.143 ал.3 от ЗУТ и чл.7 т.7 от Общите условия/ лв./бр. 48,84
49. Образуване на единична цена за съгласуване на трасе на водопровод, като елемент на техническата инфраструктура /чл.7 т.7 от Общите условия/ лв./бр. 43,30
51. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за водопроводно отклонение за имот в регулация, без предварително съгласувана скица и без издадени изходни данни за проектиране на водопроводното отклонение /чл.12 ал.2 т.4; чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 от Нар.4/2004-2012 г./ лв./бр. 59,58
52. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за водопроводно отклонение за имот извън регулация, без предварително съгласувана скица и без издадени изходни данни за проектиране на водопроводното отклонени /чл.12 ал.2 т.4; чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 от Нар.4/2004-2012 г./ лв./бр. 61,05
53. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за канализационно отклонение за имот в регулация, без предварително съгласувана скица и без издадени изходни данни за проектиране на канализационното отклонение /чл.12 ал.2 т.4 и чл.13 ал.8 от Нар.4/2004-2012 г./ лв./бр. 62,35
54. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за водопроводно и канализационно отклонение за имот в регулация, без предварително съгласувана скица и без издадени изходни данни за проектиране на отклоненията /чл.12 ал.2 т.4 и чл.13 ал.8 от Нар.4/2004-2012 г./ лв./бр. 73,26
55. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за водопроводно и канализационно отклонение за имот извън регулация, без предварително съгласувана скица и без издадени изходни данни за проектиране на отклоненията /чл.12 ал.2 т.4 и чл.13 ал.8 от Нар.4/2004-2012 г./ лв./бр. 77,33
56. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за изграждане на външен водопровод за присъединяване на поземлен имот извън урбанизираната територия съгласно ПУП, без предварително съгласувана скица и без издадени изходни данни за проектиране на водопровода /чл.12 ал.2 т.4 и чл.13 ал.8 от Нар.4/2004-2012 г./ лв./бр. 77,33
57. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за изграждане на външен водопровод за присъединяване на поземлен имот извън урбанизираната територия, разработен съгласно одобрен ПУП /чл.12 ал.2 т.4 и чл.13 ал.8 от Нар.4/2004-2012 г./ лв./бр. 44,77
ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л