Покани

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ЯМБОЛ, ЕИК 128000893, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Д-р Петър Брънеков“№20, представлявано от Управителя – инж. Стоян Радев, на основание чл.28, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (приет с ПМС №85 от 30.04.2020г., в сила от 05.05.2020г.) и във връзка с чл.25, т.4 от същия, отправя настоящата покана към всички кредитни и финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ) за предоставяне на оферта за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредити.

 До всички заинтересовани лица

 Покана

Образец представяне

Образец техническо предложение

Образец ценово предложение

Образец декларация

ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л