Документи

Издава се при следните случаи:
1. При изграждане на нов обект в поземлен имот, който не е водоснабден.
2. При необходимост от промяна в параметрите на водоснабдяването или канализацията на съществуващ обект.
3. При водоснабдяване или канализация на съществуваща сграда.
4. При водоснабдяване или канализация на поземлен имот без застрояване.
5. При временно водоснабдяване или канализация на строителна площадка по време на изпълнение на строителството.

Придружаващи документи:
1. Точен адрес и предназначение на водоснабдявания имот.
2. Необходими водни количества и напор за питейно-битови, технологични и противопожарни нужди.
3. Копие от документа за собственост на водоснабдявания имот или за учредено право на строеж в чужд имот.
4. Копие от визата за проектиране на водоснабдявания имот в случаите, когато издаването и е задължително, съгласно чл. 140, ал. 3 и чл. 144, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.
5. Скица, издадена от съответната община с нанесени подземни комуникации.

Молба за ИЗХОДНИ ДАННИ за проектиране на нови "ВиК" отклонения

Придружаващи документи:
1. Проект "ВиК" част - четири екземпляра.
2. Изходни данни за проектиране на водопроводно и канализационно отклонение.

Молба за съгласуване на проект

За временна партида
Необходими документи:
1. Разрешение за строеж.
2. Проект ВиК.
3. Документ за собственост.
4. Копие от документ за съдебна регистрация /за фирми/.
5. Данъчен номер /за фирми/.
6. Булстат /за фирми/.
7. Удостоверение за актуално състояние /за фирми/.

За постоянна партида
Необходими документи:
1. Разрешение за строеж.
2. Екзекутивни чертежи.
3. Геодезично заснемане на обекта и ВиК отклоненията.
4. Актове за скрити работи.
5. Документ за собственост.
6. Копие от документ за съдебна регистрация /за фирми/.
7. Данъчен номер /за фирми/.
8. Булстат /за фирми/.
9. Удостоверение за актуално състояние /за фирми/.

Молба за изграждане на водопроводно и канализационно отклонение и откриване партида на главен или самостоятелен водомер

Необходими документи:
1. Документ за собственост, учредено право на строеж или право на ползване.
2. Паспорт на водомера или регистрация във водомерна работилница /стая №3/.
3. Копие от документ за съдебна регистрация /за фирми/.
4. Данъчен номер /за фирми/.
5. Булстат /за фирми/.
6. Удостоверение за актуално състояние /за фирми/.
7. Одобрен проект "ВиК" част.
8. Разрешение за сроеж.

Молба за откриване на партида за спомагателен водомер

Придружаващи документи:
1. Документ за собственост на имота /нотариален акт, съдебно решение, делба и др./.
2. Удостоверение за наследници /при преименуване на парида на починал човек/.
Документите се приемат на гише № 4 в Централно управление на "ВиК" ЕООД - гр. Ямбол.

Заявление за преименуване на партида /физическо лице/

Споразумение

Придружаващи документи:
1. Документ за собственост на имота /нотариален акт, съдебно решение, делба и др./.
2. Актуално състояние.
3. При упълномощаване - пълномощно за представляване.
4. За наематели - договор за наем и писмена декларация-съгласие - по образец.
Документите се приемат на гише №4 в Централно управление на "ВиК" ЕООД - гр. Ямбол

Декларация-съгласие

Заявление за преименуване на партида

Документът се приема на гише № 4 в Централно управление на "ВиК" ЕООД - гр. Ямбол

Декларация за брой живущи

Документът се приема в стая №10 в Централно управление на "ВиК" ЕООД - гр. Ямбол

Молба за окончателен договор за присъединяване

ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л