Въпроси и отговори

Проверка на водомерите се извършва в следните случаи:
1.1. По искане на оператора.
1.2. По искане на потребителя.
1.3. При нарушена оловна пломба на водомера.
1.4. При последваща периодична проверка поради изтичане на срока на знака за годност.

Период за последваща проверка на водомерите /за топла и студена вода/, съгласно заповед №А-441/13.10.2012 г. на ДАМТН:
- за Qn по-малко или равно на 15 m3 /h - 5 години/;
- за Qn по-голямо от 15 m3 /h - 2 години/.
2.1. Подава се писмена молба до Дружеството с посочен период на отсъствие.
2.2. При наличието на изправен водомер в имота се спира водоподаването от спирателния кран.
2.3. При повреден водомер или липсата на такъв се спира водоподаването чрез затапване, като се съставя протокол с № на пломбата.
При завръщане, потребителя подава молба за възстановяване на водоподаването, което се извършва отново от служител на Дружеството.

Тези мерки възпрепятстват безконтролното изтичане на питейна вода /авария, кражба и т.н./.
3.1. Преди извършване на реалната сделка по закупуване на имота да провери текущото състояние по отношение на съществуващи стари задължения на бившия собственик.
Справка може да направи на тел.: 66 19 31
3.2. При закупуване на имота е длъжен в седемдневен срок да се яви в Дружеството с документа за собственост за прехвърляне на партидата.
3.3. При влизане във владение в имота да информира инкасатора да извърши отчет на първоначалните данни на водомера.
При незаплащане на дължими суми за консумирана вода от наемател на обекта, отговорност за тях носи собственикът на имота.
Водомерите се отчитат ежемесечно, като се допуска начисляването на служебна консумация за период не по-голям от 5 месеца. В този случай не се записват показания на водомера като отчет по партидата в карнета. Съответно такива не са посочени и в издадената фактура за месеца.
Възражение срещу определеното за заплащане количество вода могат да се правят писмено пред оператора в седемдневен срок от датата на издаване на платежния документ. Не се приемат възражения за изминал период, тъй като е невъзможно да се извърши проверка и се констатира нарушението.
За сключването на предварителен договор е необходимо да бъдат представени следните документи:
- Документ, удостоверяващ собствеността на имота, който ще бъде присъединен към водоснабдителната /канализационната/ система.
- Инвестиционен проект за СВО /СКО/, придружен с изходни данни за проектиране.
За сключването на договора е необходимо да бъдат представени следните документи:
- Разрешително за пломбиране на водомера.
- Копие от предварителния договор за обекта.
- Екзекутивни чертежи, придружени с всички документи, изискващи се по Наредба № 2/31-07-2003 год. чл.5 ал.2 – приложения с № 1,2,7 и 8.
- Заснемане и репериране на СВО /СКО/, уличен водопровод, канализационен клон, водопроводи, изградени извън урбанизираните територии на населеното място.
Допълнително начислената консумация е пропорционално разпределено количество вода, останало като разлика след приспадането на сумата на консумациите по спомагателните водомери от отчетената консумация на главен водомер.
Коефициентът на пропорционалност се изчислява по следния начин:
10.1. Сумират се отчетените по индивидуалните водомери количества вода, както и служебно начислените и тези по повреден водомер.
10.2. Полученото по т. 10.1 количество се изважда от преминалото през общия водомер количество вода за същия период.
10.3. Получената по т. 10.2 разлика се дели на количеството по т. 10.1 и се получава К /коефициент на пропорционалност, който е различен всеки месец/.
10.4. С получения по т. 10.3 коефициент се умножава консумацията по индивидуалните водомери и се получава допълнителното /пропорционалното/ количество вода.
Отговор на този въпрос може да се даде след проверка на всеки конкретен случай. По принцип могат да се обобщят следните няколко причини:
11.1. Лошо състояние на вътрешната инсталация /течове по апартаментната и вътрешноплощадковата мрежа/.
11.2. Водочерпни прибори без измервателен уред /чешми в общи помещения, мазета, гаражи и др./.
11.3. Отчитане на консумацията в апартаментите по водомери с параметри на чувствителност извън допустимите по стандарт или такива излязли от употреба.
Дружеството има отговорност да монтира, поддържа и контролира водомерите на водопроводното отклонение /т.е. общия водомер/. Доставката, монтажът, проверката и ремонтът на индивидуалните водомери се осигурява от потребителите за тяхна сметка.

ВиК ЕООД има право да връчва предписания за отстраняване на констатирани нарушения и за проверка на измервателните уреди при съмнение за повреда. При неизпълнение на предписанието на потребителя се начислява консумация като на абонат без водомер.

Дружеството отчита и издава фактура само въз основа на измервателен уред, одобрен по реда на ЗИ /т.е. минал редовната последваща проверка, с валиден знак за годност и отчитащ в допустимите параметри по стандарт/.
13.1. При неосигурен достъп /целенасочен отказ от страна на потребителя да допусне длъжностното лице за отчет на водомера в имота/.
13.2. При връчено и неизпълнено предписание.
13.3. При неоткриване на абоната в деня на отчет по график.
Водомерът може да се демонтира само от длъжностно лице на ВиК ЕООД. При демонтажа и монтажа се съставят необходимите документи /протокол за демонтаж и протокол за монтаж/ в два екземпляра, като единия остава за потребителя.
ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л