Съобщения


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя на официалната пресконференция по повод стартиране изпълнението на дейностите по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, изпълняван от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол по договор с рег.номер BG16M1OP002-1.016-0003-C01, финансиран по ОП „Околна среда 2014 – 2020г.“
Пресконференцията ще се състои на 25 септември 2019 г. от 11.00 часа в Конферентната зала на хотел „ДИАНА ПАЛАС“, гр. Ямбол, ул. „Иван Вазов“2.

С уважение: инж. Стоян Радев
УПРАВИТЕЛ НА „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол

На основание чл.20 от ЗРВКУ и Решение № БП-Ц-20 от 28.12.2018г. на КЕВР
ОПРЕДЕЛЯМ:
считано от 01.01.2019г. следните цени без ДДС на ВиК услугите:

Цени на ВиК услуги в лв./m3 2019 г.
Доставяне вода на потребители 1.736
Отвеждане на отпадъчни води 0.307
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители 0.380
Промишлени и други стопански потребители степен на замърсяване 1 0.418
степен на замърсяване 2 0.612


УПРАВИТЕЛ: инж. Стоян Радев

На основание чл.20 от ЗРВКУ и Решение № БП-Ц-34 от 15.12.2017г. на КЕВР
ОПРЕДЕЛЯМ:
считано от 01.01.2018г. следните цени без ДДС на ВиК услугите:

Цени на ВиК услуги в лв./m3 2018 г.
Доставяне вода на потребители 1.679
Отвеждане на отпадъчни води 0.286
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители 0.314
Промишлени и други стопански потребители степен на замърсяване 1 0.346
степен на замърсяване 2 0.506


УПРАВИТЕЛ: инж. Стоян Радев

На основание чл.20 от ЗРВКУ и Решение №БП-Ц-21 от 30.11.2017г. на КЕВР
ОПРЕДЕЛЯМ:
считано от 01.12.2017г. следните цени без ДДС на ВиК услугите:

Цени на ВиК услуги в лв./m3 2017 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 1.668
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.268
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други -
Промишлени и стопански степен на замърсяване 1 -
степен на замърсяване 2 -
степен на замърсяване 3 пречистване на отпадъчните води
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор -
Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества -


УПРАВИТЕЛ: инж. Стоян Радев

Във връзка с внасяне, разглеждане и одобряване на Бизнес-план в КЕВР за регулаторен период 2017-2021г. и на основание чл.18 от НРЦВКУ, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Ямбол предлага за утвърждаване следните цени на ВиК услугите:

За 2017г.
Цени на ВиК услуги в лв./m3 2017 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 1.668
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.268
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други -
Промишлени и стопански степен на замърсяване 1 -
степен на замърсяване 2 -
степен на замърсяване 3 -
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор -
Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества -
По цени за периода 2018-2021г.
Цени на ВиК услуги в лв./m3 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 1.679 1.690 1.696 1.695
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.286 0.309 0.321 0.338
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други 0.314 0.369 0.376 0.380
Промишлени и стопански степен на замърсяване 1 0.346 0.406 0.414 0.418
степен на замърсяване 2 0.506 0.594 0.605 0.611
степен на замърсяване 3 0 0 0 0
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор - - - -
Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества - - - -

Във връзка с настъпилото трайно засушаване и недостиг на питейна вода на територията на община „Тунджа“ и писмо с вх. №5300-797/11.08.2017 г. година на „ВиК " ЕООД гр. Ямбол, с което се иска въвеждане на режим на водоползване и забрана за ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства.
На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с §2, т.1 и т.2 от допълнителни разпоредби на Наредба №4 от 14.09.2004 година за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и чл. 115 от АПК,

НАРЕЖДАМ

1. ЗАБРАНЯВАМ Ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и др. в с.Бояджик и с.Овчи кладенец.

2. Въвежда се режим на водоползване на територията на селата:

с.Бояджик

 • за периода от 08,00 часа на 14.08.2017 г. до възстановяване нормалния дебит на захранващия го водоизточник по следната схема:
 • Четна дата – югоизточен квартал без водоподаване.
 • Нечетна дата – североизточен квартал без водоподаване.

с.Овчи кладенец

 • за периода от 08,00 часа на 14.08.2017 г. до възстановяване нормалния дебит на захранващия го водоизточник по следната схема:
 • Четна дата – северен квартал без водоподаване.
 • Нечетна дата – южен квартал без водоподаване.

3. Контрол върху изпълнението на настоящата заповед възлагам на служителите на „ВиК " ЕООД гр. Ямбол и кметовете на съответните населени места. При констатиране на нарушения да се издават актове за установяване на административно нарушение от служителите на „ВиК " ЕООД гр. Ямбол и кметовете на съответните населени места.

4. Въведеното ограничение ще важи до издаването на последваща заповед за отмяна.

5. Настоящата заповед да се обяви на таблото за обяви, на електронния сайт на община „Тунджа“ и да се сведе до знанието на управителя на „ВиК " ЕООД, гр.Ямбол, кметовете на с.Бояджик и с.Овчи кладенец, както и да се огласи сред населението за сведение и изпълнение.

Кмет на Община “Тунджа”: Г. Георгиев

Поради постъпили сигнали за лица, представящи се за новоназначени инкасатори към дружеството, уведомяваме своите абонати, че заплащането на дължими суми за консумирана питейна и отведена канална вода се извършва ЕДИНСТВЕНО И САМО в:
 • паричен салон при Централно управление в гр. Ямбол, на ул. "Д-р Петър Брънеков" №20 (до Централен кооперативен пазар);
 • клоновете на пощенските станции в градовете и селата на територията на Ямболска област;
 • в паричните салони на Easypay;
 • по интернет (система E-PAY);
 • през банкомат (система B-PAY);
 • по GSM (система ePayGSM);
 • по банков път.
Всеки друг начин на заплащане на услугата не е практика на дружеството и е НЕРЕГЛАМЕНТИРАН И НЕЗАКОНЕН.

Приключи изграждането на канализацията на кв. "Каргон".
Разширението на канализационната мрежа в най-стария Ямболски квартал бе реализирано в рамките на първия етап от проекта за Воден цикъл на града. Дейностите включваха подмяна на остарелите водопроводи и строителство на разделна канализация: канализационна мрежа за битови отпадни води и канализационна мрежа за дъждовни води. Мерките обхванаха основно кв. „Каргон“, както и част от ж.к. „Възраждане“.

В ход е процедурата по прехвърляне на новоизградената мрежа за стопанисване, поддържане и експлоатация от ВиК дружеството.

В тази връзка всички граждани, живущи в обхвата на проекта, вече могат да предприемат действия по присъединяване към новоизградената канализационна система.

Предвид мащабността на проекта и големия брой на присъединяващите се имоти, процедурата е облекчена до следните стъпки:

 1. Собственикът на имота подава Заявление (по образец) във „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол за присъединяване към новоизградената канализационна мрежа;
 2. При подаване на Заявлението от ВиК се получава писмена информация за условията за присъединяване, както и детайл за изграждане на ревизионна шахта;
 3. Собственикът изгражда в имота си за своя сметка ревизионна шахта и полага тръба, чрез която се присъединява към изграденото до имотната му граница сградно канализационно отклонение;
 4. Служители на ВиК извършват проверка на място и съставят Констативен протокол (по образец).
С цел максимално облекчаване на гражданите, собствениците на имоти са освободени от таксите за издаване на изходни данни за проектиране на канализационно отклонение, изготвяне на работен проект и съгласуване на инвестиционен проект за канализационно отклонение. Бъдещите абонати ще плащат такса единствено при подаване на Заявление за включване на канализационно отклонение към уличната канализационна мрежа.

За да се гарантира нормалното функциониране на новоизградената ВиК мрежа, община Ямбол и ВиК оператора призовават гражданите да не предприемат своеволни действия по присъединяване на битови отпадъчни води без разрешението на ВиК-Ямбол. Недопустимо е включване на битови отпадъчни води в дъждовната канализация, която е изградена като напълно отделна система и нейната роля е да отвежда единствено дъждовни води.

За допълнителна информация гражданите могат да се обръжат към отдел „ПТО“ при ВиК – Ямбол, на тел.: 046/661923.

Молба за съгласуване на проект

ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ