21 АВГУСТ  
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ЯМБОЛ
 
  ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
 ЗА НАС
 ЗАКОНИ И НАРЕДБИ
 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
     ПРОЦЕДУРИ
     ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
     ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ
     ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ
 УСЛУГИ
 ДОКУМЕНТИ
 ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
 ПЛАЩАНЕ С ПРЕВОД
 ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ
 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
 ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
 КОНТАКТИ
 ВРЪЗКИ
 СМЕТКИ БИТОВИ АБОНАТИ
 СМЕТКИ ФИРМЕНИ АБОНАТИ
1. Какво представлява допълнително начислената консумация от главен водомер, добавена към консумацията по индивидуалния водомер?

Допълнително начислената консумация е пропорционално разпределено количество вода, останало като разлика след приспадането на сумата на консумациите по спомагателните водомери от отчетената консумация на главен водомер.

2. Какво представлява коефициентът на пропорционалност и защо е различен всеки месец?

Коефициентът на пропорционалност се изчислява по следния начин:

 • 2.1. Сумират се отчетените по индивидуалните водомери количества вода,     както и служебно начислените и тези по повреден водомер.
   
 • 2.2. Полученото по т. 2.1 количество се изважда от преминалото през     общия водомер количество вода за същия период.
   
 • 2.3. Получената по т. 2.2 разлика се дели на количеството по т. 2.1 и се     получава К /коефициент на пропорционалност, който е различен всеки     месец/.
   
 • 2.4. С получения по т. 2.3 коефициент се умножава консумацията по     индивидуалните водомери и се получава допълнителното     /пропорционалното/ количество вода.
   
   
 • 3. На какво се дължи оставащата разлика на общия водомер?

  Отговор на този въпрос може да се даде след проверка на всеки конкретен случай. По принцип могат да се обобщят следните няколко причини:

 • 3.1. Лошо състояние на вътрешната инсталация /течове по апартаментната     и вътрешноплощадковата мрежа/.
   
 • 3.2. Водочерпни прибори без измервателен уред /чешми в общи     помещения, мазета, гаражи и др./.
   
 • 3.3. Отчитане на консумацията в апартаментите по водомери с параметри     на чувствителност извън допустимите по стандарт или такива излязли от     употреба.
   
   
 • 4. Какви са ангажиментите на ВиК ЕООД по отношение изправността на водомерите /общ и спомагателни/?

  Дружеството има отговорност да монтира, поддържа и контролира водомерите на водопроводното отклонение /т.е. общия водомер/.
  Доставката, монтажът, проверката и ремонтът на индивидуалните водомери се осигурява от потребителите за тяхна сметка.
  ВиК ЕООД има право да връчва предписания за отстраняване на констатирани нарушения и за проверка на измервателните уреди при съмнение за повреда.

  При неизпълнение на предписанието на потребителя се начислява консумация като на абонат без водомер.
  Дружеството отчита и издава фактура само въз основа на измервателен уред, одобрен по реда на ЗИ /т.е. минал редовната последваща проверка, с валиден знак за годност и отчитащ в допустимите параметри по стандарт/.

  5. Кога се начислява служебно определена консумация?

 • 5.1. При неосигурен достъп /целенасочен отказ от страна на потребителя     да допусне длъжностното лице за отчет на водомера в имота/.
   
 • 5.2. При връчено и неизпълнено предписание.
   
 • 5.3. При неоткриване на абоната в деня на отчет по график.
   
   
 • 6. Как и от кого се осъществява демонтажа на водомера за проверка, смяна, ремонт?

  Водомерът може да се демонтира само от длъжностно лице на ВиК ЕООД.
  При демонтажа и монтажа се съставят необходимите документи /протокол за демонтаж и протокол за монтаж/ в два екземпляра, като единия остава за потребителя.
  БИТОВИ АБОНАТИ
  Партида №:
   / 
  ЕГН:
   
  ФИРМЕНИ АБОНАТИ
  БУЛСТАТ / ЕГН:
  Абонатен №:
   
  АВАРИИ
  21.08.2017г.
  Аварии, които ще се отстраняват на 21.08.2017г.
  повече...
  НОВИНИ
  01.11.2016 г.
  Ценоразпис на видовете услуги, предлагани от дружеството
  повече...

  19.09.2014 г.
  Общи условия
  за предоставяне
  на ВиК услуги на потребителите
  от "ВиК" ЕООД
  гр. Ямбол
  повече...

  01.06.2014 г.
  Всички битови и фирмени абонати могат да платят текущите си и стари задължения към дружеството, чрез системата за електронни разплащания ePay.bg
  повече...

  01.11.2012 г.
  Цени за ВиК услуги
  повече...


  еFaktura – съвременна система за обмен на фактури
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода в паричните салони
  на Easypay
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода през Интернет
  (Система E-PAY)
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода през банкомат
  (Система B-PAY)
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода по GSM
  (Система ePayGSM)
  повече...

  "ВиК" ЕООД има открити каси във всички пощенски клонове на
  ТП "Български пощи" в гр. Ямбол,
  гр. Елхово,
  гр. Стралджа
  и гр. Болярово.
   
  Copyright © 2005 - 2014 ВиК - Ямбол Вие сте посетител: