21 АВГУСТ  
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ЯМБОЛ
 
  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
 ЗА НАС
 ЗАКОНИ И НАРЕДБИ
 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
     ПРОЦЕДУРИ
     ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
     ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ
     ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ
 УСЛУГИ
 ДОКУМЕНТИ
 ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
 ПЛАЩАНЕ С ПРЕВОД
 ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ
 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
 ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
 КОНТАКТИ
 ВРЪЗКИ
 СМЕТКИ БИТОВИ АБОНАТИ
 СМЕТКИ ФИРМЕНИ АБОНАТИ
1. Каква е периодичността в проверката на водомерите и кога се извършва това?

Проверка на водомерите се извършва в следните случаи:

 • 1.1. По искане на оператора.
   
 • 1.2. По искане на потребителя.
   
 • 1.3. При нарушена оловна пломба на водомера.
   
 • 1.4. При последваща периодична проверка поради изтичане на срока на     знака за годност.

 • Период за последваща проверка на водомерите /за топла и студена вода/, съгласно заповед №А-441/13.10.2012 г. на ДАМТН:
 • - за Qn по-малко или равно на 15 m3 /h - 5 години/;
 • - за Qn по-голямо от 15 m3 /h - 2 години/.

   
 • 2. Какви мерки се предприемат при необитаване на имота за период по-голям от един месец?

 • 2.1. Подава се писмена молба до Дружеството с посочен период на     отсъствие.
   
 • 2.2. При наличието на изправен водомер в имота се спира водоподаването     от спирателния кран.
   
 • 2.3. При повреден водомер или липсата на такъв се спира водоподаването     чрез затапване, като се съставя протокол с № на пломбата.
      При завръщане, потребителя подава молба за възстановяване на     водоподаването, което се извършва отново от служител на Дружеството.
   
 • Тези мерки възпрепятстват безконтролното изтичане на питейна вода
      /авария, кражба и т.н./.

   
 • 3. Какво е необходимо да направи новия собственик при закупуване на имота?

 • 3.1. Преди извършване на реалната сделка по закупуване на имота да     провери текущото състояние по отношение на съществуващи стари     задължения на бившия собственик.
      Справка може да направи на тел.: 66 19 31
   
 • 3.2. При закупуване на имота е длъжен в седемдневен срок да се яви в     Дружеството с документа за собственост за прехвърляне на партидата.
   
 • 3.3. При влизане във владение в имота да информира инкасатора да     извърши отчет на първоначалните данни на водомера.

   
 • 4. При незаплащане на дължими суми за консумирана вода от наемател:

  При незаплащане на дължими суми за консумирана вода от наемател на обекта, отговорност за тях носи собственикът на имота.

  5. Начисляване на служебна консумация:

  Водомерите се отчитат ежемесечно, като се допуска начисляването на служебна консумация за период не по-голям от 5 месеца.
  В този случай не се записват показания на водомера като отчет по партидата в карнета. Съответно такива не са посочени и в издадената фактура за месеца.

  6. Възражение срещу определеното за заплащане количество вода:

  Възражение срещу определеното за заплащане количество вода могат да се правят писмено пред оператора в седемдневен срок от датата на издаване на платежния документ.
  Не се приемат възражения за изминал период, тъй като е невъзможно да се извърши проверка и се констатира нарушението.

  7. СКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР:
  /какво е необходимо да представи в дружеството потребителя/:

  За сключването на ПРЕДВАРИТЕЛЕН договор е необходимо да бъдат представени следните документи:

  - Документ, удостоверяващ собствеността на имота, който ще бъде присъединен към водоснабдителната /канализационната/ система.

  - Инвестиционен проект за СВО /СКО/, придружен с изходни данни за проектиране.

  8. СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ:

  За сключването на договора е необходимо да бъдат представени следните документи:

  - Разрешително за пломбиране на водомера.

  - Копие от предварителния договор за обекта.

  - Екзекутивни чертежи, придружени с всички документи, изискващи се по Наредба № 2/31-07-2003 год. чл.5 ал.2 – приложения с № 1,2,7 и 8.

  - Заснемане и репериране на СВО /СКО/, уличен водопровод, канализационен клон, водопроводи, изградени извън урбанизираните територии на населеното място.

  БИТОВИ АБОНАТИ
  Партида №:
   / 
  ЕГН:
   
  ФИРМЕНИ АБОНАТИ
  БУЛСТАТ / ЕГН:
  Абонатен №:
   
  АВАРИИ
  21.08.2017г.
  Аварии, които ще се отстраняват на 21.08.2017г.
  повече...
  НОВИНИ
  01.11.2016 г.
  Ценоразпис на видовете услуги, предлагани от дружеството
  повече...

  19.09.2014 г.
  Общи условия
  за предоставяне
  на ВиК услуги на потребителите
  от "ВиК" ЕООД
  гр. Ямбол
  повече...

  01.06.2014 г.
  Всички битови и фирмени абонати могат да платят текущите си и стари задължения към дружеството, чрез системата за електронни разплащания ePay.bg
  повече...

  01.11.2012 г.
  Цени за ВиК услуги
  повече...


  еFaktura – съвременна система за обмен на фактури
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода в паричните салони
  на Easypay
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода през Интернет
  (Система E-PAY)
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода през банкомат
  (Система B-PAY)
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода по GSM
  (Система ePayGSM)
  повече...

  "ВиК" ЕООД има открити каси във всички пощенски клонове на
  ТП "Български пощи" в гр. Ямбол,
  гр. Елхово,
  гр. Стралджа
  и гр. Болярово.
   
  Copyright © 2005 - 2014 ВиК - Ямбол Вие сте посетител: