21 АВГУСТ  
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ЯМБОЛ
 
  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
 ЗА НАС
 ЗАКОНИ И НАРЕДБИ
 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
     ПРОЦЕДУРИ
     ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
     ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ
     ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ
 УСЛУГИ
 ДОКУМЕНТИ
 ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
 ПЛАЩАНЕ С ПРЕВОД
 ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ
 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
 ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
 КОНТАКТИ
 ВРЪЗКИ
 СМЕТКИ БИТОВИ АБОНАТИ
 СМЕТКИ ФИРМЕНИ АБОНАТИ

Публична покана № 9051209
Доставка на канцеларски материали за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол

Документ: Публична покана (9051209)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 12-03-2016 г.
Описание: Доставка на канцеларски материали, принтерна и копирна хартия за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 22.03.2016 г.

Публична покана № 9051057
Изпитване на образци от води, предназначени за питейно – битови цели и от отпадъчни води

Документ: Публична покана (9051057)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 08-03-2016 г.
Описание: Изпитване на образци (извадки) от води по показатели от Приложение № 1, таблици Б, В и Г от Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели и изпитване на образци (извадки) от отпадъчни води по показатели от Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. Изпитването на пробите се извършва по избрани от Възложителя показатели от обособените позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Изпитване на образци (извадки) от води по показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели: Антимон, Арсен, Бор, Живак, Кадмий, Мед, Никел, Олово, Селен, Хром, Желязо, Манган, Цинк, Натрий, Амониев йон, Нитрити, Нитрати, Хлориди, Сулфати, Фосфати, Флуориди, Цианиди, Електропроводимост, Перманганатна окисляемост. Обособена позиция № 2 - Изпитване на образци (извадки) от води по радио логични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели : Тритий, Обща алфа активност, Естествен уран, Обща индикативна доза, Обща бета активност. Обособена позиция № 3 - Изпитване на образци /извадки/ от води по органични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели: Акриламид, Бензен, Бенз/а/ пирен, Винилхлорид, 1,2-Дихлоретан, Епихлорхидрин, Полициклични ароматни въглеводороди, Трихалометани /общо/, Пестициди, Пестициди
/общо/. Обособена позиция № 4 - Изпитване на образци /извадки/ от отпадъчни води по показатели от Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места: Активна реакция, Неразтворени вещества, Азот /общ/, Фосфати /като Р/, БПК 5, ХПК /бихроматна/, Животински мазнини и растителни масла, Анионактивни детергенти, Нефтопродукти, Хром /общ/, Мед, Никел, Цинк, Феноли летливи, Сулфиди, АОХ /абсорбируеми органохалогенни съединения/. Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 17.03.2016 г.

Публична покана № 9050987
Извършване на услуги по ремонт на служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Документ: Публична покана (9050987)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 02-03-2016 г.
Описание: Извършване на услуги по ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол, съгласно приложена Техническа спецификация. Ремонтът включва отстраняването на възникнали повреди от всякакъв характер, като вложените за това труд, резервни части, принадлежности и консумативи са за сметка на Възложителя. Ремонтните работи се извършват в срок не по-дълъг от 7 (седем) работни дни от деня, в който Възложителят е предоставил автомобилите в сервизната база. При необходимост от доставка на резервни части от чужбина за извършване на ремонт, срокът се удължава със срока за доставката им, но не повече от 20 дни. Външнотърговската доставка се доказва от Изпълнителя с представяне на заявка за доставка и проформа фактура. Изборът на резервни части, принадлежности и консумативи става след съгласуване на цената и техническите им параметри с Възложителя, като това не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството им. За всеки от извършените ремонти се дава гаранционен срок, не по-малък от 6 (шест) месеца. Изпълнителят поема и гаранцията на вложените резервни части, принадлежности и консумативи, като гаранционният им срок е определен от съответния производител. При повторна повреда от същия характер или на същия възел, възникнала в гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да отстрани същата за своя сметка, освен ако неизправността не е по вина на Възложителя. За всеки от извършените ремонти се съставя двустранно подписан приемо-предавателен протокол, съдържащ описание на ремонта, наименованието/ята на операцията/операциите, която/които са извършени (съгласно Техническата спецификация) или вложените при извършването на други ремонтни дейности човеко-часове, и вида и количеството на вложените резервни части, принадлежности и консумативи. При извършване на ремонт Възложителят е длъжен да предостави автомобилите в определения от Изпълнителя автосервиз.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 15.03.2016 г.

Публична покана № 9049778
Доставка на работно облекло и работни обувки за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол

Документ: Публична покана (9049778)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 21-01-2016 г.
Описание: Доставка на зимно, лятно и специално работно облекло, работни обувки и ботуши (мъжки) за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол, подробно описани в Техническата спецификация. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1 - Доставка на работно облекло и Обособена позиция № 2 - Доставка на работни обувки и ботуши. Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 01.02.2016 г.

Публична покана № 9049471
Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка

Документ: Публична покана (9049471)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 08-01-2016 г.
Описание: Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери за студена вода с номинален разход Qn 1,5 до 150 м3/h включително чрез извършване на последваща проверка – периодична проверка на водомери за точност и проверка на водомери за точност след ремонт. Транспортът на подлежащите за проверка водомери е за сметка на Изпълнителя.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 19.01.2016 г.

Публична покана № 9048214
Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол за 2016г.

Документ: Публична покана (9048214)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 27-11-2015 г.
Описание: Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол за 2016г., които включват: сключване на застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Автокаско" за автомобилите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол; сключване на застраховка "Пожар и природни бедствия" и "Други щети на имущество" на недвижими имоти и ДМА, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол и сключване на застраховка "Трудова злополука" на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска "Трудова злополука". Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции, а именно: Позиция № 1 - Сключване на застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Автокаско" за автомобилите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол; Позиция № 2 - Сключване на застраховка "Пожар и природни бедствия" и "Други щети на имущество" на недвижими имоти и ДМА, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол; Позиция № 3 - Сключване на застраховка "Трудова злополука" на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол. Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 08.12.2015 г.

Публична покана № 9047725
Доставка на резервни части за водомери за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Документ: Публична покана (9047725)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 17-11-2015 г.
Описание: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол. Предмета на поръчката включва доставка на резервни части за: водомер 5м/ч мокър брояч и комбиниран брояч; водомер 10 м/ч мокър стрелкови брояч и мокър комбиниран брояч; водомери 10 м/ч и 12 м/ч сух ролкови брояч и водомер 30 м/ч и 150 м/ч – стар модел мокър стрелкови брояч, подробно описани в Техническата спецификация.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 26.11.2015 г.

Публична покана № 9047645
Доставка и смяна на ГСМ за нуждите на служебните автомобили на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол

Документ: Публична покана (9047645)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 13-11-2015 г.
Описание: Доставка на ГСМ (двигателни масла, трансмисионни масла, хидравлични масла, спирачна течност, консистентни смазки /грес/, антифриз, течност за чистачки) и смяна на маслен, въздушен и горивен филтър и масло, необходими за функционирането и експлоатацията на МПС и друга техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 24.11.2015 г.

Публична покана № 9046248
Доставка на водопроводна арматура

Документ: Публична покана (9046248)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 28-09-2015 г.
Описание: Доставка на водопроводна арматура (автоматичен въздушник – еднодействащ; комбиниран въздушник за напорни тръбопроводи, открит монтаж PN 0,21,6; смукателен кош с вградена обратна клапа; възвратна клапа за монтаж между два фланеца (свободен диск); филтър фланцов PN 16; мембранен регулатор за изходно налягане; мембранен регулатор за ниво; механичен регулатор за ниво и пружинен удароубивател PN 16), необходима за обезпечаването на текущата дейност на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 07.10.2015 г.

Публична покана № 9046212
Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти

Документ: Публична покана (9046212)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 25-09-2015 г.
Описание: Доставка на шибърни спирателни кранове, тротоарни спирателни кранове и пожарни хидранти, необходими за обезпечаването на текущата дейност на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1 – Доставка на спирателни кранове и Обособена позиция № 2 – Доставка на пожарни хидранти. Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 06.10.2015 г.

Публична покана № 9045003
Доставка чрез покупка на асфалтови смеси за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Документ: Публична покана (9045003)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 19-08-2015 г.
Описание: Доставка чрез покупка на асфалтови смеси за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол за възстановяване на пътната настилка над авариралите участъци на ВиК мрежата, както и над реконструираните и новопостроени ВиК мрежи във всички експлоатационни райони на дружеството, а именно: Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Обособени позиции: Позиция № 1 – Доставка чрез покупка на асфалтови смеси за район Ямбол; Позиция № 2 – Доставка чрез покупка на асфалтови смеси за район Стралджа; Позиция № 3 – Доставка чрез покупка на асфалтови смеси за район Тунджа; Позиция № 4 – Доставка чрез покупка на асфалтови смеси за райони Елхово и Болярово Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 30.08.2015 г.

Публична покана № 9044767
Доставка на водомери за студена питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Документ: Публична покана (9044767)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 12-08-2015 г.
Описание: Доставка на водомери за студена вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол. Предмета на поръчката включва доставка на едноструйни (сух и мокър тип), многоструйни, волтманови и комбинирани водомери за студена вода, подробно описани в Техническата спецификация. Поръчката е разделена на пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на едноструйни водомери за студена вода сух тип; Обособена позиция № 2 - Доставка на едноструйни водомери за студена вода мокър тип; Обособена позиция № 3 - Доставка на многоструйни водомери за студена вода; Обособена позиция № 4 - Доставка на волтманови (фланшови) водомери за студена вода; Обособена позиция № 5 - Доставка на комбинирани водомери за студена вода. Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 23.08.2015 г.

Публична покана № 9044623
Доставка и монтаж на гуми за нуждите на автомобилния парк на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Документ: Публична покана (9044623)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 07-08-2015 г.
Описание: Доставка чрез покупка и монтаж на нови гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и мотоциклети за нуждите на автомобилния парк на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол. Срокът на действие на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на обща стойност на договора 65 999, 99 лева (шестдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 99 ст.) без ДДС. Цената е твърда и непроменяема през целия срок на действие на договора.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 18.08.2015 г.

Публична покана № 9043960
Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Документ: Публична покана (9043960)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 17-07-2015 г.
Описание: Доставка на течен хлор във варели по 400 кг. и бутилки по 40 кг., със съдържание на активен хлор 99,5% и доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор) със съдържание на активен хлор минимум 90 гр. на 1 литър, съдържание на натриева основа в границите – 15-25 гр. на 1 литър, необходими за обеззаразяване на питейна вода. Доставките ще се извършват в оборотни съдове, собственост на Изпълнителя. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на течен хлор и Обособена позиция № 2 - Доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор). Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции. Срокът на действие на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на обща стойност на договора 65 999, 99 лева (шестдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 99 ст.) без ДДС. Цената е твърда и непроменяема през целия срок на действие на договора. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 28.07.2015 г.

Публична покана № 9043857
Ремонт на силови маслени трансформатори с мощност от 25 до 400 kVA

Документ: Публична покана (9043857)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 15-07-2015 г.
Описание: Ремонт на силови маслени трансформатори с мощност от 25 до 400 kVA. Подлежащите на ремонт трансформатори се транспортират от Изпълнителя за негова сметка. През времетраенето на ремонта Изпълнителят предоставя на Възложителя оборотни трансформатори в срок до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на трансформаторите, подлежащи на ремонт. Срокът на действие на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му. Цената е твърда и непроменяема през целия срок на действие на договора. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 26.07.2015 г.

Публична покана № 9043819
Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати

Документ: Публична покана (9043819)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 14-07-2015 г.
Описание: Електрически и електромеханичен ремонт на трифазни асинхронни електродвигатели с мощност от 1,1 kw до 250 kw, монофазни асинхронни електродвигатели с мощност от 0,55 kw до 2,2 kw и потопяеми помпени агрегати с мощност на ел. двигателя от 2,2 kw до 18,5 kw. Поръчката е разделена на две обособени позиции, а именно: Позиция № 1 – Ремонт на асинхронни електродвигатели и Позиция № 2 – Ремонт на потопяеми помпени агрегати. Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции. Срокът на действие на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му. Цената е твърда и непроменяема през целия срок на действие на договора. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 23.07.2015 г.

Публична покана № 9042374
Доставка, осъществена чрез покупка на резервни части, необходими за функционирането на автомобилната техника, подлежаща на ремонт в базата на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.

Документ: Публична покана (9042374)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 02-06-2015 г.
Описание: Доставка, осъществена чрез покупка на резервни части, необходими за функционирането на автомобилната техника, подлежаща на ремонт в базата на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол. Автомобилната техника е подробно описана в Техническа спецификация към публичната покана. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на резервни части за товарни автомобили: УАЗ 3303; УАЗ 374101; УАЗ 374 06; УАЗ 452; ГАЗ 5312; ГАЗ 66; ЗИЛ 450506; Шкода МТ4; Мерцедес 814К; Мерцедес 811D; Мерцедес 914; Мерцедес 1417; Мерцедес 2235; Мерцедес 1519; Мерцедес 1317; Мерцедес 812 и Обособена позиция № 2 - Доставка на резервни части за багери: ЮМЗ 6КМ; ЮМЗ 6Л; МТЗ 80; ТК 80; Строителна машина багер; Катер Пилар 428С; Хидромек 102В. Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 12.06.2015 г.

Публична покана № 9040412
Доставка, осъществена чрез покупка на електроматериали, необходими за текущата дейност на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.

Документ: Публична покана (9040412)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 01-04-2015 г.
Описание: Доставка, осъществена чрез покупка на електроматериали, необходими за текущата дейност на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 14.04.2015 г.

Публична покана № 9038850
Покупка и доставка на канцеларски материали, принтерна и копирна хартия за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол...

Документ: Публична покана (9038850)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 12-02-2015 г.
Описание: Покупка и доставка на канцеларски материали, принтерна и копирна хартия за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол. Срокът на действие на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му. Цената е твърда и непроменяема през целия срок на действие на договора. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 23.02.2015 г.

Публична покана № 9038695
Извършване на услуги по ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол, съгласно приложена Техническа спецификация...

Документ: Публична покана (9038695)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 06-02-2015 г.
Описание: Извършване на услуги по ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол, съгласно приложена Техническа спецификация. Ремонтът включва отстраняването на възникнали повреди от всякакъв характер, като вложените за това труд, резервни части, принадлежности и консумативи са за сметка на Възложителя. Ремонтните работи се извършват в срок не по-дълъг от 7 (седем) работни дни от деня, в който Възложителят е предоставил автомобилите в сервизната база. При необходимост от доставка на резервни части от чужбина за извършване на ремонт, срокът се удължава със срока за доставката им, но не повече от 20 дни. Външнотърговската доставка се доказва от Изпълнителя с представяне на заявка за доставка и проформа фактура. Изборът на резервни части, принадлежности и консумативи става след съгласуване на цената и техническите им параметри с Възложителя, като това не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството им. За всеки от извършените ремонти се дава гаранционен срок, не по-малък от 6 (шест) месеца. Изпълнителят поема и гаранцията на вложените резервни части, принадлежности и консумативи, като гаранционният им срок е определен от съответния производител. При повторна повреда от същия характер или на същия възел, възникнала в гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да отстрани същата за своя сметка, освен ако неизправността не е по вина на Възложителя. За всеки от извършените ремонти се съставя двустранно подписан приемо-предавателен протокол, съдържащ описание на ремонта, наименованието/ята на операцията/операциите, която/които са извършени (съгласно Техническата спецификация) или вложените при извършването на други ремонтни дейности човеко-часове, и вида и количеството на вложените резервни части, принадлежности и консумативи. При извършване на ремонт Възложителят е длъжен да предостави автомобилите в определения от Изпълнителя автосервиз. Срокът на действие на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му. Цената е твърда и непроменяема през целия срок на действие на договора. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 20.02.2015 г.

Публична покана № 9038688
Изпитване на образци (извадки) от води по показатели от Приложение № 1, таблици Б, В и Г от Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели и изпитване на образци (извадки) от отпадъчни води по показатели от Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба № 7...

Документ: Публична покана (9038688)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 06-02-2015 г.
Описание: Изпитване на образци (извадки) от води по показатели от Приложение № 1, таблици Б, В и Г от Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели и изпитване на образци (извадки) от отпадъчни води по показатели от Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. Изпитването на пробите се извършва по избрани от Възложителя показатели от обособените позиции. Поръчката е разделена на три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Изпитване на образци (извадки) от води по радио логични показатели и тежки метали, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели : Антимон, Арсен, Бор, Живак, Кадмий, Мед, Никел, Олово, Селен, Хром, Желязо, Манган, Цинк, Натрий, Тритий, Обща алфа активност, Естествен уран, Обща индикативна доза, Обща бета активност; Обособена позиция № 2 - Изпитване на образци /извадки/ от води по органични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели: Акриламид, Бензен, Бенз/а/ пирен, Винилхлорид, 1,2-Дихлоретан, Епихлорхидрин, Полициклични ароматни въглеводороди, Трихалометани /общо/, Пестициди, Пестициди /общо/; Обособена позиция № 3 - Изпитване на образци /извадки/ от отпадъчни води по показатели от Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места: Неразтворени вещества, Азот /общ/, Фосфати /като Р/, БПК 5, ХПК /бихроматна/, Животински мазнини и растителни масла, Анионактивни детергенти, Нефтопродукти. Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции. Срокът на действие на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му. Цената е твърда и непроменяема през целия срок на действие на договора. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 19.02.2015 г.

Публична покана № 9037270
Строително монтажни работи, относно хоризонтално сондиране и изтегляне на тръби ПЕ-ВП 63 PN10, ПЕ-ВП 90 PN10, ПЕ-ВП 110 PN10, ПЕ-ВП 160 PN10, ПЕ-ВП 200 PN10, ПЕ-ВП 250 PN10 и ПЕ-ВП 315 PN10, с цел реконструкция на водопроводи (водопроводна мрежа /главни и второстепенни клонове/ и външни водопроводи)

Документ: Публична покана (9037270)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 10-12-2014 г.
Описание: Строително монтажни работи, относно хоризонтално сондиране и изтегляне на тръби ПЕ-ВП 63 PN10, ПЕ-ВП 90 PN10, ПЕ-ВП 110 PN10, ПЕ-ВП 160 PN10, ПЕ-ВП 200 PN10, ПЕ-ВП 250 PN10 и ПЕ-ВП 315 PN10, с цел реконструкция на водопроводи (водопроводна мрежа /главни и второстепенни клонове/ и външни водопроводи).
Профил на купувача:   Досие
Протокол:    Протокол
Валидна до (вкл.): 21-12-2014 г.

Публична покана № 9036008
Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери за студена вода с номинален разход Qn 1,5 до 150 м3/h включително чрез извършване на последваща проверка – периодична проверка на водомери за точност и проверка на водомери за точност след ремонт. Транспортът на подлежащите за проверка водомери е за сметка на Изпълнителя.

Документ: Публична покана (9036008)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 13-11-2014
Описание: Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери за студена вода с номинален разход
Qn 1,5 до 150 м3/h включително чрез извършване на последваща проверка – периодична проверка на водомери за точност и проверка на водомери за точност след ремонт. Транспортът на подлежащите за проверка водомери е за сметка на Изпълнителя.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 25-11-2014

Публична покана № 9035984
Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол за 2015г. ...

Документ: Публична покана (9035984)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 13-11-2014
Описание: Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол за 2015г., които включват: сключване на застраховка “Гражданска отговорност” и застраховка “Автокаско” за автомобилите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол; сключване на застраховка “Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти и ДМА, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол и сключване на застраховка “Трудова злополука” на служителите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска “трудова злополука” приета с (ПМС № 24 от 06.02.2006г., обн., ДВ, бр. 15/17.02.2006 г.). Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции:
Позиция № 1 - Сключване на застраховка “Гражданска отговорност” и застраховка “Автокаско” за автомобилите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол
/Приложение № 1 и № 2/;
Позиция № 2 - Сключване на застраховка “Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти и ДМА, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол
/Приложение № 3/;
Позиция № 3 - Сключване на застраховка “Трудова злополука” на служителите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол /Приложение № 4/.

Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 24-11-2014

Публична покана № 9035065
Доставка на резервни части за водомери за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол. Предмета на поръчката включва доставка на резервни части за: ...

Документ: Публична покана (9035065)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 23-10-2014
Описание: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол. Предмета на поръчката включва доставка на резервни части за:
водомер 5м/ч мокър брояч и комбиниран брояч; водомер 10 м/ч мокър стрелкови брояч и мокър комбиниран брояч; водомери 10 м/ч и 12 м/ч сух ролкови брояч; водомер 20 м/ч сух ролкови брояч; водомер 30 м/ч - резбови /месингово тяло/; водомер 30 м/ч – сух ролкови брояч /Ф 50 фланцови/; водомер 30 м/ч и 150 м/ч – стар модел мокър стрелкови брояч; водомер Ф 100 мм, 150 м/ч; водомер 150 м/ч сух ролкови брояч , подробно описани в Техническата спецификация.
Профил на купувача:   Досие
Валидна до (вкл.): 03-11-2014

Публична покана № 9032765
Доставка на водопроводна арматура, необходима за обезпечаването на текущата дейност на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол.

Документ: Публична покана (9032765)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 15-08-2014
Описание: Доставка на водопроводна арматура, необходима за обезпечаването на текущата дейност на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.
Допълнителна информация
и образци на документи:
  Съдържание на документ

  Образци на документи
Валидна до (вкл.): 27-08-2014
Протокол:    Протокол
Сключен договор с изпълнител:
"ИНДУСТРИАЛ ПАРТС" ООД
Документ:    Договор
Изплатени суми по договора
08.01.2015г. 6460,15 лв.
30.07.2015г. 150,00 лв. по фактура № 1201500978/30.06.2015г.
25.11.2015г. 150,16 лв. на "ИНДУСТРИАЛ ПАРТС" ООД по фактура № 1201501667/06.10.2015г.

Публична покана № 9032763
Доставка на шибърни спирателни кранове, тротоарни спирателни кранове и пожарни хидранти, необходими за обезпечаването на текущата дейност на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.

Документ: Публична покана (9032763)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 15-08-2014
Описание: Доставка на шибърни спирателни кранове, тротоарни спирателни кранове и пожарни хидранти, необходими за обезпечаването на текущата дейност на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.
Допълнителна информация
и образци на документи:
  Съдържание на документ

  Образци на документи
Валидна до (вкл.): 27-08-2014
Протокол:    Протокол
Сключен договор с изпълнител:
"Панайот Пейчев" ЕООД
Документ:    Договор
Изплатени суми по договора
19.12.2014г. 5157,04 лв.
05.03.2015г. 10027,07 лв. по фактури № 23652/16.02.2015г., 23799/24.02.2015г.
30.06.2015г. 10523,37 лв. по фактури № 23045/08.01.2015г., 23652/16.02.2015г.
31.07.2015г. 10027,05 лв. по фактури № 23652/16.02.2015г., 23799/24.02.2015г.
17.08.2015г. 2154,80 лв. по фактури № 24004/10.03.2015г., 24063/12.03.2015г.
17.09.2015г. 440,98 лв. по фактура № 26306/25.06.2015г.
29.10.2015г. 5044,56 лв. по фактури № 26430/01.07.2015г., 27397/20.08.2015г.

Публична покана № 9031513
Доставка чрез покупка на ГСМ (двигателни масла, трансмисионни масла, хидравлични масла, спирачна течност, консистентни смазки
/грес/, антифриз), необходими за функционирането...

Документ: Публична покана (9031513)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 30-06-2014
Описание: Доставка чрез покупка на ГСМ (двигателни масла, трансмисионни масла, хидравлични масла, спирачна течност, консистентни смазки /грес/, антифриз), необходими за функционирането и експлоатацията на МПС и друга техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.
Допълнителна информация
и образци на документи:
  Съдържание на документ

  Образци на документи
Валидна до (вкл.): 17-07-2014
Сключен договор с изпълнител:
"ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ" ЕАД
Документ:    Договор
Изплатени суми по договора
02.12.2014г. 1498,56 лв.
16.02.2015г. 5358,37 лв.
12.05.2015г. 740,00 лв. по фактура № 4000013870/25.03.2015г.
23.06.2015г. 977,60 лв. по фактура № 4000012313/28.02.2015г.
30.07.2015г. 808,00 лв. по фактура № 4000019111/25.06.2015г.
05.08.2015г. 1395,35 лв. по фактури № 4000015456/28.04.2015г., 4000015457/28.04.2015г.
30.11.2015г. 2471,78 лв. на "ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ" ЕАД по фактури № 4000021429/10.08.2015г., 4000024505/06.10.2015г.

Публична покана № 9031369
Доставка чрез покупка и монтаж на външни и вътрешни гуми за леки, товарни автомобили и багери за нуждите на автомобилния парк на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.

Документ: Публична покана (9031369)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 27-06-2014
Описание: Доставка чрез покупка и монтаж на външни и вътрешни гуми за леки, товарни автомобили и багери за нуждите на автомобилния парк на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.
Допълнителна информация
и образци на документи:
  Съдържание на документ

  Образци на документи
Валидна до (вкл.): 06-07-2014
Сключен договор с изпълнител:
"ДИАНА" ООД
Документ:    Договор
Изплатени суми по договора
12.12.2014г. 4427,83 лв.
13.01.2015г. 4488,82 лв.
28.04.2015г. 7366,00 лв. по фактура № 6000030477/23.12.2014г.
15.05.2015г. 361,00 лв. по фактура № 6000031764/29.01.2015г.
20.07.2015г. 2249,44 лв. по фактури № 6000033082/10.03.2015г., 6000042568/30.06.2015г.
30.09.2015г. 2001,35 лв. по фактури № 6000038414/30.04.2015г., 6000040856/29.05.2015г.
25.11.2015г. 940,11 лв. по фактура № 6000034558/31.03.2015г.

Публична покана № 9031368
Доставка на течен хлор във варели по 400 кг. и бутилки по 40 кг., със съдържание на активен хлор 99,5% и доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор) със съдържание на активен хлор минимум 90 гр. на 1 литър ...

Документ: Публична покана (9031368)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 27-06-2014
Описание: Доставка на течен хлор във варели по 400 кг. и бутилки по 40 кг., със съдържание на активен хлор 99,5% и доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор) със съдържание на активен хлор минимум 90 гр. на 1 литър, съдържание на натриева основа в границите – 15-25 гр. на 1 литър, необходими за обеззаразяване на питейна вода. Доставките ще се извършват в оборотни съдове, собственост на Изпълнителя. Поръчката е разделена на две обособени позиции, а именно: Позиция № 1 – Доставка на течен хлор; Позиция № 2 – Доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор). Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.
Допълнителна информация
и образци на документи:
  Съдържание на документ

  Образци на документи
Валидна до (вкл.): 06-07-2014
Сключен договор с изпълнители:
"СКОРПИО – 46" ЕООД,
"Б – НОНТАКТ" ООД
Документ:    Договор    Договор
Изплатени суми по договора
02.12.2014г. 2796,30 лв. на "СКОРПИО – 46" ЕООД
02.12.2014г. 3890,64 лв. на "Б – НОНТАКТ" ООД
30.01.2015г. 1560,00 лв. на "СКОРПИО – 46" ЕООД
30.01.2015г. 2992,80 лв. на "Б – НОНТАКТ" ООД
27.03.2015г. 2496,00 лв. на "СКОРПИО – 46" ЕООД
по фактури № 4826/17.12.2014г., 4879/27.01.2015г.
27.03.2015г. 2992,80 лв. на "Б – НОНТАКТ" ООД
по фактури № 3689/17.12.2014г., 3738/30.01.2015г., 3828/30.03.2015г.
28.05.2015г. 1496,40 лв. на "Б – НОНТАКТ" ООД
по фактура № 3788/27.02.2015г.
30.06.2015г. 2040,00 лв. на "СКОРПИО – 46" ЕООД
по фактури № 4973/07.04.2015г., 4974/07.04.2015г.
30.06.2015г. 1496,40 лв. на "Б – НОНТАКТ" ООД
по фактура № 3828/30.03.2015г.
15.09.2015г. 1560,00 лв. на "СКОРПИО – 46" ЕООД
по фактура № 5108/24.06.2015г.
15.09.2015г. 2992,80 лв. на "Б – НОНТАКТ" ООД
по фактури № 3884/05.05.2015г., 3952/08.06.2015г.
08.10.2015г. 3572,00 лв. на "СКОРПИО – 46" ЕООД
по фактури № 5169/28.07.2015г., 5202/12.08.2015г.
08.10.2015г. 2992,80 лв. на "Б – НОНТАКТ" ООД
по фактури № 4005/02.07.2015г., 4061/24.07.2015г.

Публична покана № 9031440
Ремонт на силови маслени трансформатори с мощност от 25 до 400 kVA.

Документ: Публична покана (9031440)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 27-06-2014
Описание: Ремонт на силови маслени трансформатори с мощност от 25 до 400 kVA. Подлежащите на ремонт трансформатори се транспортират от Изпълнителя за негова сметка. През времетраенето на ремонта Изпълнителят предоставя на Възложителя оборотни трансформатори в срок до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на трансформаторите, подлежащи на ремонт.
Допълнителна информация
и образци на документи:
  Съдържание на документ

  Образци на документи
Валидна до (вкл.): 07-07-2014
Сключен договор с изпълнител:
"ТРАФОРЕМОНТ" ЕООД
Документ:    Договор
Изплатени суми по договора
13.01.2015г. 3345,00 лв.
30.06.2015г. 6244,00 лв. по фактура № 1089/23.03.2015г.
26.08.2015г. 3450,00 лв. по фактура № 1113/27.05.2015г.
08.10.2015г., 27.10.2015г. 15081,00 лв. по фактури № 1116/19.06.2015г., 1127/03.07.2015г.

Публична покана № 9031439
Електрически и електромеханичен ремонт на трифазни асинхронни електродвигатели с мощност от 1,1 kw до 250 kw, монофазни асинхронни електродвигатели с мощност от 0,55 kw до 2,2 kw и потопяеми помпени агрегати с мощност на ел. двигателя от 2,2 kw до 18,5 kw.

Документ: Публична покана (9031439)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 27-06-2014
Описание: Електрически и електромеханичен ремонт на трифазни асинхронни електродвигатели с мощност от 1,1 kw до 250 kw, монофазни асинхронни електродвигатели с мощност от 0,55 kw до 2,2 kw и потопяеми помпени агрегати с мощност на ел. двигателя от 2,2 kw до 18,5 kw. Поръчката е разделена на две обособени позиции, а именно: Позиция № 1 – Ремонт на асинхронни електродвигатели; Позиция № 2 – Ремонт на потопяеми помпени агрегати. Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции. В случай когато участник кандидатства за повече от една обособена позиция на поръчката, следва да окомплектова всяка оферта с всички изискуеми документи за всяка позиция в отделен плик, независимо, че част от документите ще са идентични за всички позиции.
Допълнителна информация
и образци на документи:
  Съдържание на документ

  Образци на документи
Валидна до (вкл.): 07-07-2014
Сключен договор с изпълнители:
"ЕЛЕКТРА ПОМП" ООД,
ЕТ "КВАНТА – НЕЙКО НЕЙКОВ"
Документ:    Договор    Договор
Изплатени суми по договора
19.12.2014г. 2787,60 лв. на ЕТ "КВАНТА – НЕЙКО НЕЙКОВ"
22.12.2014г. 2088,00 лв. на ЕТ "КВАНТА – НЕЙКО НЕЙКОВ"
27.02.2015г. 234,00 лв. на "ЕЛЕКТРА ПОМП" ООД
16.02.2015г. 2680,00 лв. на ЕТ "КВАНТА – НЕЙКО НЕЙКОВ"
18.03.2015г. 4610,00 лв. на "ЕЛЕКТРА ПОМП" ООД
по фактури № 4252/03.10.2014г., 4253/03.10.2014г.
27.03.2015г. 2508,00 лв. на ЕТ "КВАНТА – НЕЙКО НЕЙКОВ"
по фактура № 325/27.01.2015г.
15.05.2015г. 3331,00 лв. на ЕТ "КВАНТА – НЕЙКО НЕЙКОВ"
по фактура № 328/13.02.2015г.
30.06.2015г. 9056,00 лв. на "ЕЛЕКТРА ПОМП" ООД
по фактура № 4398/18.02.2015г.
31.07.2015г. 1050,00 лв. на "ЕЛЕКТРА ПОМП" ООД
по фактура № 4456/02.02.2015г.
08.07.2015г. 3502,00 лв. на ЕТ "КВАНТА – НЕЙКО НЕЙКОВ"
по фактура № 330/26.03.2015г.
28.07.2015г. 3224,00 лв. на ЕТ "КВАНТА – НЕЙКО НЕЙКОВ"
по фактура № 334/24.04.2015г.
10.08.2015г. 5595,00 лв. на ЕТ "КВАНТА – НЕЙКО НЕЙКОВ"
по фактура № 338/29.06.2015г.
26.08.2015г. 3295,83 лв. на ЕТ "КВАНТА – НЕЙКО НЕЙКОВ"
по фактура № 336/21.05.2015г.
27.08.2015г. 5210,00 лв. на "ЕЛЕКТРА ПОМП" ООД
по фактури № 4522/16.03.2015г., 4544/24.03.2015г.
03.09.2015г. 2440,00 лв. на ЕТ "КВАНТА – НЕЙКО НЕЙКОВ"
по фактура № 340/22.07.2015г.

Публична покана № 9031303
Доставка на водомери за студена вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.

Документ: Публична покана (9031303)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 26-06-2014
Описание: Доставка на водомери за студена вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол. Предмета на поръчката включва доставка на едноструйни, многоструйни, волтманови и комбинирани водомери за студена вода, подробно описани в Техническата спецификация. Поръчката е разделена на четири обособени позиции, а именно: Позиция № 1 – Доставка на едноструйни водомери за студена вода; Позиция № 2 – Доставка на многоструйни водомери за студена вода; Позиция № 3 – Доставка на волтманови (фланшови) водомери за студена вода; Позиция № 4 – Доставка на комбинирани водомери за студена вода. Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.
Допълнителна информация
и образци на документи:
  Съдържание на документ

  Образци на документи
Валидна до (вкл.): 03-07-2014
Сключен договор с изпълнители:
"ХИДРОКОНТРОЛ" ООД,
"Панайот Пейчев" ЕООД
Документ:    Договор    Договор
Изплатени суми по договора
19.12.2014г. 8834,14 лв. на "Панайот Пейчев" ЕООД
01.04.2015г. 5912,00 лв. на "Панайот Пейчев" ЕООД по фактури № 22140/04.11.2014г., 22141/04.11.2014г.
30.06.2015г. 10729,37 лв. на "Панайот Пейчев" ЕООД по фактури № 23045/08.01.2015г., 23652/16.02.2015г.
28.07.2015г. 4703,50 лв. на "ХИДРОКОНТРОЛ" ООД по фактури № 3000002067/30.01.2015г., 3000002068/30.01.2015г.
30.09.2015г. 590,00 лв. на "ХИДРОКОНТРОЛ" ООД по фактура № 3000002563/29.05.2015г.
08.10.2015г. 2170,00 лв. на "ХИДРОКОНТРОЛ" ООД по фактура № 3000002627/09.06.2015г., 3000002621/08.06.2015г.
29.10.2015г. 4867,76 лв. на "Панайот Пейчев" ЕООД по фактури № 26500/03.07.2015г., 26684/13.07.2015г., 27351/18.08.2015г.
30.11.2015г. 6219,00 лв. на "ХИДРОКОНТРОЛ" ООД по фактури № 3000002795/15.07.2015г., 3000002845/31.07.2015г.

Публична покана № 9031162
Доставка чрез покупка на асфалтови смеси за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.

Документ: Публична покана (9031162)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 25-06-2014
Описание: Доставка чрез покупка на асфалтови смеси за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол за възстановяване на пътната настилка над авариралите участъци на ВиК мрежата, както и над реконструираните и новопостроени ВиК мрежи във всички експлоатационни райони на дружеството, а именно: Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции, а именно: № 1 - Доставка чрез покупка на асфалтови смеси за район Ямбол; № 2 - Доставка чрез покупка на асфалтови смеси за район Стралджа; № 3 - Доставка чрез покупка на асфалтови смеси за район Тунджа и № 4 - Доставка чрез покупка на асфалтови смеси за райони Елхово и Болярово. Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.
Допълнителна информация
и образци на документи:
  Съдържание на документ

  Образци на документи
Валидна до (вкл.): 02-07-2014
Сключен договор с изпълнител:
"ПСФ Мостинженеринг" АД
Документ:    Договор
Изплатени суми по договора
02.02.2015г. 3385,20 лв.
15.06.2015г. 2393,69 лв. по фактура № 20000567/30.11.2014г.
30.07.2015г. 579,80 лв. по фактура № 20000747/30.06.2015г.
30.09.2015г. 1988,86 лв. по фактура № 0010000489/29.05.2015г.
30.11.2015г. 5138,40 лв. на "ПСФ Мостинженеринг" АД по фактура № 548/31.07.2015г.

Публична покана № 9029913
Доставка, осъществена чрез покупка на резервни части, необходими за функционирането на автомобилната техника, подлежаща на ремонт в базата на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.

Документ: Публична покана (9029913)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 30-05-2014
Описание: Доставка, осъществена чрез покупка на резервни части, необходими за функционирането на автомобилната техника, подлежаща на ремонт в базата на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол. Автомобилната техника е подробно описана в Техническа спецификация към публичната покана. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на резервни части за товарни автомобили: УАЗ 3303; УАЗ 374101; УАЗ 374 06; УАЗ 452; ГАЗ 5312; ГАЗ 66; ЗИЛ 450506; Шкода МТ4; Мерцедес 814К; Мерцедес 811D; Мерцедес 914; Мерцедес 1417; Мерцедес 2235; Мерцедес 1519; Мерцедес 1317; Мерцедес 812 и Обособена позиция № 2 - Доставка на резервни части за багери: ЮМЗ 6КМ; ЮМЗ 6Л; МТЗ 80; ТК 80; Строителна машина багер; Катер Пилар 428С; Хидромек 102В. Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.
Допълнителна информация
и образци на документи:
  Съдържание на документ

  Образци на документи
Валидна до (вкл.): 08-06-2014
Сключен договор с изпълнители:
"АВТОКОМЕРС-98" ЕООД,
"КАРИНА Ф" ООД
Документ:    Договор    Договор
Изплатени суми по договора
19.12.2014г. 3454,15 лв. на "АВТОКОМЕРС-98" ЕООД
19.12.2014г. 989,52 лв. на "КАРИНА Ф" ООД
08.01.2015г. 2354,93 лв. на "АВТОКОМЕРС-98" ЕООД
06.02.2015г. 5642,40 лв. на "АВТОКОМЕРС-98" ЕООД
02.02.2015г. 1777,70 лв. на "КАРИНА Ф" ООД
01.04.2015г. 1060,00 лв. на "КАРИНА Ф" ООД по фактури № 0300001179/31.10.2014г., 0300001180/31.10.2014г.
12.05.2015г. 448,00 лв. на "КАРИНА Ф" ООД по фактури № 300001312/31.03.2015г., 300001313/31.03.2015г.
12.05.2015г. 1671,00 лв. на "АВТОКОМЕРС-98" ЕООД по фактури № 2000000337/27.02.2015г., 2000000338/27.02.2015г.
05.06.2015г. 5899,90 лв. на "АВТОКОМЕРС-98" ЕООД по фактури № 2000000354/31.03.2015г., 2000000376/30.04.2015г.
30.06.2015г. 949,14 лв. на "КАРИНА Ф" ООД по фактури № 300001225/30.12.2014г., 300001226/30.12.2014г.
28.07.2015г. 1602,00 лв. на "АВТОКОМЕРС-98" ЕООД по фактури № 395/30.05.2015г., 396/30.05.2015г.
26.08.2015г. 3700,00 лв. на "АВТОКОМЕРС-98" ЕООД по фактури № 2000000420/30.06.2015г., 2000000443/31.07.2015г.
30.09.2015г. 871,80 лв. на "КАРИНА Ф" ООД по фактури № 0300001360/29.05.2015г., 0300001361/29.05.2015г.
09.10.2015г. 884,10 лв. на "КАРИНА Ф" ООД по фактури № 300001393/30.06.2015г., 300001394/30.06.2015г.

Публична покана № 9029746
Предметът на поръчката включва доставка на строителни материали, необходими за текуща поддръжка на сградите и съоръженията, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.

Документ: Публична покана (9029746)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 27-05-2014
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на строителни материали, необходими за текуща поддръжка на сградите и съоръженията, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол. Видовете материали са подробно описани в Техническо задание към публичната покана. При възникнала необходимост от строителни материали, които не са включени в предложената номенклатура, същите ще се доставят по действащите пазарни цени към датата на доставката. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на строителни материали за нуждите на район Ямбол, район Стралджа и район Тунджа; Обособена позиция № 2 – Доставка на строителни материали за нуждите на район Елхово и район Болярово. Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.
Допълнителна информация
и образци на документи:
  Съдържание на документ

  Образци на документи
Валидна до (вкл.): 03-06-2014
Сключен договор с изпълнители:
"ТОПЛИВО" АД – клон Бургас,
"АВС Инженеринг – Н" ЕООД
Документ:    Договор    Договор
Изплатени суми по договора
19.12.2014г. 982,57 лв. на "АВС Инженеринг – Н" ЕООД
13.01.2015г. 3263,65 лв. на "АВС Инженеринг – Н" ЕООД
16.02.2015г. 2240,17 лв. на "АВС Инженеринг – Н" ЕООД
12.05.2015г. 207,00 лв. на "ТОПЛИВО" АД – клон Бургас по фактура № 211734580/21.03.2015г.
28.05.2015г. 1064,00 лв. на "АВС Инженеринг – Н" ЕООД по фактури № 1200275787/12.01.2015г., 1300102859/27.04.2015г.
30.06.2015г. 27,10 лв. на "АВС Инженеринг – Н" ЕООД по фактура № 1200296049/11.05.2015г.
01.10.2015г. 1215,79 лв. на "АВС Инженеринг – Н" ЕООД по фактура № 1200308349/01.07.2015г.
25.11.2015г. 67,76 лв. на "АВС Инженеринг – Н" ЕООД по фактури № 1600068829/16.10.2015г., 1600069106/21.10.2015г.

Публична покана № 9027642
Доставка, осъществена чрез покупка на електроматериали, необходими за текущата дейност на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.

Документ: Публична покана (9027642)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 31-03-2014
Описание: Доставка, осъществена чрез покупка на електроматериали, необходими за текущата дейност на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.
Допълнителна информация
и образци на документи:
  Съдържание на документ

  Образци на документи
Валидна до (вкл.): 07-04-2014
Сключен договор с изпълнител:
"МЪЛНИЯ" ЕООД
Документ:    Договор
Изплатени суми по договора
10.12.2014г. 1249,20 лв.
08.01.2015г. 1650,87 лв.
02.02.2015г. 2563,51 лв.
01.04.2015г. 1636,00 лв. по фактури № 20001553/31.10.2014г., 20001560/31.10.2014г.
04.05.2015г., 12.05.2015г. 13013,00 лв. по фактури № 20001596/29.11.2014г., 20001607/04.12.2014г.
01.07.2015г. 800,00 лв. по фактура № 2607/01.07.2015г.
07.07.2015г. 516,00 лв. по фактура № 2608/07.07.2015г.
14.07.2015г. 398,00 лв. по фактура № 1676/30.01.2015г.
31.07.2015г. 1089,00 лв. по фактура № 1705/27.02.2015г.
26.08.2015г. 870,00 лв. по фактура № 2632/26.08.2015.
27.08.2015г. 5195,62 лв. по фактури № 20001745/31.03.2015г., 20001747/31.03.2015г., 20001780/30.04.2015г.

Публична покана № 9026205
Внедряване на централизирана информационна система за управление на техническите данни за водоснабдителните и канализационните мрежи (ЦИСУДВКМ) ...

Документ: Публична покана (9026205)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 25-02-2014
Описание: Внедряване на централизирана информационна система за управление на техническите данни за водоснабдителните и канализационните мрежи (ЦИСУДВКМ), експлоатирани от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол, съгласно техническо задание, както следва: Дейност 1 - Доставка и внедряване на софтуерна платформа за изграждане и развитие на ЦИСУДВКМ, включително: инсталиране, тестване и пускане в оперативен режим на работа, съгласно техническо задание. Доставка на десктоп приложение(я) за създаване и развитие на ЦИСУДВКМ - за две работни места, като се допуска за едно от тях да се достави лиценз с ограничена функционалност; Дейност 2 - Проектиране и създаване на сборник от технически и административни правила за изграждане и развитие на ЦИСУДВКМ (Процедурен наръчник), отразяващ спецификите на доставената софтуерна платформа (Дейност 1), административното устройство на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и утвърдените в международната практика технически изисквания за описание на ВиК мрежите и съоръженията, както и свързаните с тях експлоатационни събития и дейности; Дейност 3 - Подготовка на цифрова основа с елементи от надземен кадастър и интеграцията и в доставената софтуерна платформа за населените места гр. Ямбол, гр. Елхово и гр. Стралджа, съгласно техническо задание; Дейност 4 - Построяване на пълен геометрично - атрибутен модел на довеждащите водоснабдителни мрежи и съоръжения на гр. Ямбол в доставената софтуерна платформа (Дейност 1), според изискванията на Процедурен наръчник (Дейност 2) по технически данни, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Дейност 5 - Построяване на пълен геометрично - атрибутен модел на водоснабдителните и канализационните мрежи на кв. Диана, гр. Ямбол в доставената софтуерна платформа, според изискванията на Процедурен наръчник (Дейност 2) по технически данни, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Дейност 6 - Провеждане на въвеждащо обучение за работа с доставената софтуерна платформа (Дейност 1) и правилата на Процедурен наръчник (Дейност 2) за служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно техническо задание.
Допълнителна информация
и образци на документи:
  Съдържание на документ

  Образци на документи
Валидна до (вкл.): 04-03-2014
Сключен договор с изпълнител:
"АКВАМОД" ООД
Документ:    Договор
Изплатени суми по договора
26.08.2014г. 5867,49 лв. по фактура № 152/20.04.2015г.

Публична покана № 9025163
Покупка и доставка на канцеларски материали, принтерна и копирна хартия за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол.

Документ: Публична покана (9025163)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 27-01-2014
Описание: Покупка и доставка на канцеларски материали, принтерна и копирна хартия за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол. Срокът на действие на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му. Цената е твърда и непроменяема през целия срок на действие на договора. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Допълнителна информация
и образци на документи:
  Съдържание на документ

  Образци на документи
Валидна до (вкл.): 05-02-2014
Сключен договор с изпълнител:
Кооперация "Панда"
Документ:    Договор
Изплатени суми по договора
19.12.2014г. 208,34 лв.
13.01.2015г. 1500,17 лв.
16.02.2015г. 1255,51 лв.
27.02.2015г. 184,08 лв.
15.05.2015г. 1111,00 лв. по фактура № 670017166/27.02.2015г.

Публична покана № 9024970
Изпитване на образци (извадки) от води по показатели от Приложение № 1, таблици Б, В и Г от Наредба № 9 от 16.03.2001 г. ...

Документ: Публична покана (9024970)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 22-01-2014
Описание: Изпитване на образци (извадки) от води по показатели от Приложение № 1, таблици Б, В и Г от Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели и изпитване на образци (извадки) от отпадъчни води по показатели от Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. Изпитването на пробите се извършва по избрани от Възложителя показатели от обособените позиции. Поръчката е разделена на три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Изпитване на образци (извадки) от води по радио логични показатели и тежки метали, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели : Антимон, Арсен, Бор, Живак, Кадмий, Мед, Никел, Олово, Селен, Хром, Желязо, Манган, Цинк, Натрий, Тритий, Обща алфа активност, Естествен уран, Обща индикативна доза, Обща бета активност; Обособена позиция № 2 - Изпитване на образци /извадки/ от води по органични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели: Акриламид, Бензен, Бенз/а/ пирен, Винилхлорид, 1,2-Дихлоретан, Епихлорхидрин, Полициклични ароматни въглеводороди, Трихалометани /общо/, Пестициди, Пестициди /общо/; Обособена позиция № 3 - Изпитване на образци /извадки/ от отпадъчни води по показатели от Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места: Неразтворени вещества, Азот /общ/, Фосфати /като Р/, БПК 5, ХПК /бихроматна/, Животински мазнини и растителни масла, Анионактивни детергенти, Нефтопродукти. Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции. Срокът на действие на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му. Цената е твърда и непроменяема през целия срок на действие на договора. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Допълнителна информация
и образци на документи:
  Съдържание на документ

  Образци на документи
Валидна до (вкл.): 10-02-2014
Сключен договор с изпълнители:
"Лемна Екоинвест – България" АД,
"СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД,
"ДИАЛ" ООД
Документ:    Договор    Договор    Договор
Изплатени суми по договора
19.12.2014г. 552,00 лв. на "ДИАЛ" ООД
08.01.2015г. 3370,00 лв. на "ДИАЛ" ООД
02.02.2015г. 7323,60 лв. на "СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
02.02.2015г. 883,20 лв. на "ДИАЛ" ООД
16.03.2015г. 4667,00 лв. по фактури № 51667/52009
на "СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Публична покана № 9024795
Извършване на услуги по ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.

Документ: Публична покана (9024795)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 16-01-2014
Описание: Извършване на услуги по ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол, съгласно приложена Техническа спецификация. Ремонтът включва отстраняването на възникнали повреди от всякакъв характер, като вложените за това труд, резервни части, принадлежности и консумативи са за сметка на Възложителя. Ремонтните работи се извършват в срок не по-дълъг от 7 (седем) работни дни от деня, в който Възложителят е предоставил автомобилите в сервизната база. При необходимост от доставка на резервни части от чужбина за извършване на ремонт, срокът се удължава със срока за доставката им, но не повече от 20 дни. Външнотърговската доставка се доказва от Изпълнителя с представяне на заявка за доставка и проформа фактура. Изборът на резервни части, принадлежности и консумативи става след съгласуване на цената и техническите им параметри с Възложителя, като това не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството им. За всеки от извършените ремонти се дава гаранционен срок, не по-малък от 6 (шест) месеца. Изпълнителят поема и гаранцията на вложените резервни части, принадлежности и консумативи, като гаранционният им срок е определен от съответния производител. При повторна повреда от същия характер или на същия възел, възникнала в гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да отстрани същата за своя сметка, освен ако неизправността не е по вина на Възложителя. За всеки от извършените ремонти се съставя двустранно подписан приемо-предавателен протокол, съдържащ описание на ремонта, наименованието/ята на операцията/операциите, която/които са извършени (съгласно Техническата спецификация) или вложените при извършването на други ремонтни дейности човеко-часове, и вида и количеството на вложените резервни части, принадлежности и консумативи. При извършване на ремонт Възложителят е длъжен да предостави автомобилите в определения от Изпълнителя автосервиз. Срокът на действие на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му. Цената е твърда и непроменяема през целия срок на действие на договора. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Документ:   Съдържание на документ

  Образци на документи
Валидна до (вкл.): 30-01-2014
Сключен договор с изпълнител:
"СТОЯН КОЛЕВ – СК" ЕООД
Документ:    Договор
Изплатени суми по договора
23.12.2014г. 3211,20 лв.
19.01.2015г. 2663,50 лв.
28.02.2015г. 2649,60 лв.
30.03.2015г. 2522,40 лв. по фактура № 772/30.03.2015г.
30.04.2015г. 3245,00 лв. по фактура № 779/22.04.2015г.
31.05.2015г. 5953,00 лв. по фактури № 782/12.05.2015г., 783/12.05.2015г., 786/25.05.2015г.
31.07.2015г. 6193,00 лв. по фактури № 803/15.07.2015г., 805/27.07.2015г.
 
БИТОВИ АБОНАТИ
Партида №:
 / 
ЕГН:
 
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
БУЛСТАТ / ЕГН:
Абонатен №:
 
АВАРИИ
21.08.2017г.
Аварии, които ще се отстраняват на 21.08.2017г.
повече...
НОВИНИ
01.11.2016 г.
Ценоразпис на видовете услуги, предлагани от дружеството
повече...

19.09.2014 г.
Общи условия
за предоставяне
на ВиК услуги на потребителите
от "ВиК" ЕООД
гр. Ямбол
повече...

01.06.2014 г.
Всички битови и фирмени абонати могат да платят текущите си и стари задължения към дружеството, чрез системата за електронни разплащания ePay.bg
повече...

01.11.2012 г.
Цени за ВиК услуги
повече...


еFaktura – съвременна система за обмен на фактури
повече...


Плащане на дължими суми за вода в паричните салони
на Easypay
повече...


Плащане на дължими суми за вода през Интернет
(Система E-PAY)
повече...


Плащане на дължими суми за вода през банкомат
(Система B-PAY)
повече...


Плащане на дължими суми за вода по GSM
(Система ePayGSM)
повече...

"ВиК" ЕООД има открити каси във всички пощенски клонове на
ТП "Български пощи" в гр. Ямбол,
гр. Елхово,
гр. Стралджа
и гр. Болярово.
 
Copyright © 2005 - 2014 ВиК - Ямбол Вие сте посетител: