21 АВГУСТ  
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ЯМБОЛ
 
  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » ПРОЦЕДУРИ
 ЗА НАС
 ЗАКОНИ И НАРЕДБИ
 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
     ПРОЦЕДУРИ
     ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
     ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ
     ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ
 УСЛУГИ
 ДОКУМЕНТИ
 ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
 ПЛАЩАНЕ С ПРЕВОД
 ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ
 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
 ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
 КОНТАКТИ
 ВРЪЗКИ
 СМЕТКИ БИТОВИ АБОНАТИ
 СМЕТКИ ФИРМЕНИ АБОНАТИ

Обявление за поръчка - комунални услуги № 745875
Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи, стоманени фланци, фланцови съединения, връзки тип “Жибо” и поцинковани фитинги за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (745875)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Получен на: 22-08-2016
Преписка: 00176-2016-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи, стоманени фланци, фланцови съединения, връзки тип “Жибо” и поцинковани фитинги за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол
Описание: Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи, стоманени фланци, фланцови съединения, връзки тип “Жибо” и поцинковани фитинги за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол
Профил на купувача:   Досие
Краен срок за получаване на оферти или заявления
за участие:
13/09/2016
17:00 часа

Обявление за поръчка - комунални услуги № 742790
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (742790)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Получен на: 01-08-2016
Преписка: 00176-2016-0004
Процедура: Открита процедура
Име: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол
Описание: Доставка, за период от 12 /дванадесет/ месеца, на нетна активна електрическа енергия ниско/средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за 24 броя обекти, които са описани в техническата спецификация към документацията на обществената поръчка. Поради спецификата и естеството на работа на Възложителя се изисква от Участника да осигури на купувача услуга по прогнозиране на потреблението и отговорност за балансиране. Цената на услугата трябва да включва доставка на активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи за прогнозиране на потреблението. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група. Прогнозно количество за срока на договора – 13 000 Mwh.
Профил на купувача:   Досие
Краен срок за получаване на оферти или заявления
за участие:
12/09/2016
17:00 часа

Обявление за поръчка - комунални услуги № 743024
Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (743024)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Получен на: 02-08-2016
Преписка: 00176-2016-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби
Описание: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби
Профил на купувача:   Досие
Краен срок за получаване на оферти или заявления
за участие:
25/08/2016
17:00 часа

Открита процедура по ЗОП № 717011
Доставка на инертни материали за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Документ: Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (717011)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Получен на: 29-02-2016
Преписка: 00176-2016-0003
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на инертни материали за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на следните инертни материали: трошен камък - фракция 05/5; трошен камък - фракция 0/40; трошен камък - фракция 30/60; трошен камък – фракция 5/20 и трошен камък – фракция 0/63, необходими за обратно засипване на изкопите на авариралите водопроводни и канализационни мрежи в експлоатационните райони на дружеството, както и за възстановяване на пътната настилка над авариралите участъци от ВиК мрежата.
Профил на купувача:   Досие
Краен срок за получаване на оферти или заявления
за участие:
28/03/2016
17:00 часа

Открита процедура по ЗОП № 715704
Предоставяне на охранителни услуги чрез физическа въоръжена охрана и СОТ на обекти и имущество, собственост на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол

Документ: Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (715704)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Получен на: 24-02-2016
Преписка: 00176-2016-0002
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Предоставяне на охранителни услуги чрез физическа въоръжена охрана и СОТ на обекти и имущество, собственост на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол
Описание: Предоставяне на охранителни услуги чрез въоръжена охрана с контролно - пропускателен режим, охрана чрез сигнално охранителна техника (СОТ) и въоръжена охрана на ценни пратки и товари на обекти и имущество, собственост на
"ВиК" ЕООД гр. Ямбол.
Профил на купувача:   Досие
Краен срок за получаване на оферти или заявления
за участие:
23/03/2016
17:00 часа

Открита процедура по ЗОП № 711593
Инкасиране на суми за В и К услуги от потребителите на "В и К" ЕООД - Ямбол

Документ: Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (711593)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Получен на: 03-02-2016
Преписка: 00176-2016-0001
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Инкасиране на суми за В и К услуги от потребителите на "В и К" ЕООД - Ямбол
Описание: Инкасиране на суми за В и К услуги от потребителите на "В и К" ЕООД, гр. Ямбол, срещу възнаграждение (комисионна), определена в процент. Изпълнителят събира от името на възложителя суми за В и К услуги от потребителите, които суми превежда по негова банкова сметка.
Профил на купувача:   Досие
Краен срок за получаване на оферти или заявления
за участие:
07/03/2016
17:00 часа

Открита процедура по ЗОП № 675126
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол

Документ: Обявление за поръчка - специални сектори (Директива 2004/17/ЕО) (675126)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Получен на: 01-07-2015
Преписка: 00176-2015-0004 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол
Описание: Изпълнителят извършва доставка, за период от 12
/дванадесет/ месеца, на нетна активна електрическа енергия ниско/средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за 24 броя обекти, които са описани в техническата спецификация към документацията на обществената поръчка. Поради спецификата и естеството на работа на Възложителя се изисква от Участника да осигури на купувача услуга по прогнозиране на потреблението и отговорност за балансиране. Цената трябва да включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на Участника по осигуряването на гореописаните услуги. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група.
Профил на купувача:   Досие
Краен срок за получаване на оферти или заявления
за участие:
10/08/2015
17:00 часа

Открита процедура по ЗОП № 664894
Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи, стоманени фланци, фланцови съединения, връзки тип “Жибо” и поцинковани фитинги за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Документ: Обявление за обществена поръчка от възложител
по чл. 7, т. 5 или 6 (664894)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Получен на: 04-05-2015
Преписка: 00176-2015-0003 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи, стоманени фланци, фланцови съединения, връзки тип “Жибо” и поцинковани фитинги за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на: ремонтни (аварийни) скоби за стоманени тръби, ремонтни (аварийни) скоби за АЦ тръби с неръждаеми болтове и гайки, стоманени фланци (плоски – свободни, глухи), фланцови съединения за АЦ тръби, муфи тип “Жибо” – нормален, “Жибо” преходно – АЦ – PE – HD с удължен маншон, поцинковани фитинги, спирателни кранове, възвратно – изпускателни клапани. Доставката на посочените изделия е за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол, с цел извършване на аварийно – възстановителни работи и рехабилитация на водопроводните мрежи.
Профил на купувача:   Досие
Краен срок за получаване на оферти или заявления
за участие:
02/06/2015
17:00 часа

Открита процедура по ЗОП № 657373
Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби

Документ: Обявление за обществена поръчка от възложител
по чл. 7, т. 5 или 6 (657373)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Получен на: 26-03-2015
Преписка: 00176-2015-0001 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на: тръби PE-HD PE 100 за водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части от PE-HD PE 100 за челно заваряване, фасонни части от PE-HD PE 100 за електрофузионна заварка, клемни фитинги от РР (бързи връзки) и водовземни скоби. Доставката на посочените изделия е за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол, с цел извършване на аварийно – възстановителни работи и рехабилитация на водопроводните мрежи.
Профил на купувача:   Досие
Краен срок за получаване на оферти или заявления
за участие:
04/05/2015
17:00 часа

Открита процедура по ЗОП № 632269
Доставка на инертни материали за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол

Документ: Обявление за обществена поръчка от възложител
по чл. 7, т. 5 или 6 (632269)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Получен на: 04-11-2014
Преписка: 00176-2014-0006 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на инертни материали за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на следните инертни материали: трошен камък - фракция 05/5; трошен камък - фракция 0/40; трошен камък - фракция 30/60; трошен камък – фракция 5/20 и трошен камък – фракция 0/63, необходими за обратно засипване на изкопите на авариралите водопроводни и канализационни мрежи в експлоатационните райони на дружеството, както и за възстановяване на пътната настилка над авариралите участъци от ВиК мрежата.
Профил на купувача:   Досие
Краен срок за получаване на оферти или заявления
за участие:
15/12/2014
16:00 часа
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 16.01.2015г.
от 10:00 часа
в сградата на централното управление на “ВиК” ЕООД
гр. Ямбол, ул. “Д-р П. Брънеков” № 20 ще се отворят пликовете
“Предлагана цена” на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят
на изискванията на Възложителя.

При отварянето на пликовете с ценовите предложения имат право да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на юридически лица
с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Резултати от разглеждане и оценка на участниците,
относно Показател П2 - разстояние в км /от кариерата на участника
до експлоатационния район/:
Участник
Получени точки по П2

Обособена позиция №1

Обособена позиция № 2

Обособена позиция № 3
"ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ" АД
16,39
45
26,09
"ИНМАТ КОЗАРЕВО" ООД
45,65
32,85
39,99
"ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99" АД
42,35
60
60

Открита процедура по ЗОП № 608296
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК" ЕООД гр. Ямбол

Документ: Обявление за обществена поръчка от възложител
по чл. 7, т. 5 или 6 (608296)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Получен на: 12-06-2014
Преписка: 00176-2014-0005 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК" ЕООД гр. Ямбол
Описание: Изпълнителят извършва доставка, за период от 12
/дванадесет/ месеца, на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за 3 броя обекти, както следва: 1. Обект с наименование ПС “Ормана” ИТН 2939992, гр. Ямбол, местност “Ормана”; 2. Обект с наименование ПС “Окоп” І-ви подем група Бакаджик ИТН 2939461, с. Окоп, общ. Тунджа; 3. Обект с наименование ПС “Козарево” ІІ-ри подем група Бакаджик ИТН 2939464, местност “Бакаджик”, общ. Тунджа. Участникът следва да е лицензиран като търговец на електрическа енергия съгласно чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група. Поради спецификата и естеството на работа на Възложителя се изисква от Участника да осигури на купувача услуга по прогнозиране на потреблението и отговорност за балансиране. Цената трябва да включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на Участника по осигуряването на гореописаните услуги. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група.
Допълнителна информация
и образци на документи:
   Документация за участие в открита процедура

   Разяснение относно процедура за доставка на        електрическа енергия
Краен срок за получаване на оферти или заявления
за участие:
21/07/2014
16:00 часа
Сключен договор с изпълнител:
"ЧЕЗ Трейд България" ЕАД
Документ:    Договор
Изплатени суми по договора
08.12.2014г. 9502,14 лв.
13.01.2015г. 47510,70 лв.
16.02.2015г. 57998,50 лв.
13.03.2015г. 41822,05 лв. по фактура № 5000002794/28.02.2015г.
30.04.2015г. 45267,00 лв. по фактура № 5000003484/31.03.2014г.
01.06.2015г., 30.06.2015г. 91536,40 лв. по фактури № 5000004235/30.04.2015г., 500005001/31.05.2015г.
28.07.2015г. 46910,00 лв. по фактура № 5000005834/30.06.2015г.
14.08.2015г. 51093,99 лв. по фактура № 5000006734/31.08.2015г.
25.09.2015г. 61797,57 лв. по фактура № 5000007698/31.08.2015г.
27.10.2015г. 57543,50 лв. по фактура № 5000008722/30.09.2015г.
24.11.2015г. 57736,97 лв. по фактура № 5000009650/31.10.2015г.
Гаранцията за изпълнение по Договор № 30/10.09.2014г.
с "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД
е освободена на 25.11.2015г. на основание чл. 7 от договора.
Дата на приключване на договора - 31.10.2015г.
Основание - чл. 21., т. 3 от договора.

Открита процедура по ЗОП № 598802
Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи, стоманени фланци, фланцови съединения, връзки тип “Жибо” и поцинковани фитинги за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол


Документ: Обявление за обществена поръчка от възложител
по чл. 7, т. 5 или 6 (598802)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Получен на: 10-04-2014
Преписка: 00176-2014-0004 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи, стоманени фланци, фланцови съединения, връзки тип “Жибо” и поцинковани фитинги за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на: ремонтни (аварийни) скоби за стоманени тръби, ремонтни (аварийни) скоби за АЦ тръби с неръждаеми болтове и гайки, стоманени фланци (плоски – свободни, глухи), фланцови съединения за АЦ тръби, муфи тип “Жибо” – нормален, “Жибо” преходно – АЦ – PE – HD с удължен маншон, поцинковани фитинги, спирателни кранове, възвратно – изпускателни клапани.
Допълнителна информация
и образци на документи:
   Документация за участие в открита процедура
Краен срок за получаване на оферти или заявления
за участие:
20/05/2014
16:00 часа
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 02.06.2014г.
от 14:00 часа
в сградата на централното управление на “ВиК” ЕООД
гр. Ямбол, ул. “Д-р П. Брънеков” № 20 ще се отворят пликовете
“Предлагана цена” на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят
на изискванията на Възложителя.

При отварянето на пликовете с ценовите предложения имат право да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на юридически лица
с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Сключен договор с изпълнители:
"МАТ" ООД
"Лемекон" АД
EТ "Боккси – Бойчо Боев"
Документ:    Договор    Договор    Договор
Изплатени суми по договора
08.01.2015г. 8694,76 лв. на EТ "Боккси – Бойчо Боев"
08.01.2015г. 27378,00 лв. на "МАТ" ООД
13.01.2015г. 3104,75 лв. на "Лемекон" АД
25.02.2015г. 4645,67 лв. на "Лемекон" АД
27.03.2015г. 1902,73 лв. на "Лемекон" АД
по фактури № 7747/19.02.2015г., 7766/26.02.2015г., 7767/26.02.2015г.
01.04.2015г. 10179,00 лв. на "МАТ" ООД
по фактура № 1000002355/24.10.2014г.
01.04.2015г. 10715,00 лв. на EТ "Боккси – Бойчо Боев"
по фактури № 1108811/13.10.2014г., 1108812/13.10.2014г.
25.05.2015г. 1654,00 лв. на "Лемекон" АД
по фактури № 7786/11.03.2015г., 7833/30.03.2015г.
30.06.2015г. 5385,77 лв. на EТ "Боккси – Бойчо Боев"
по фактури № 1108869/08.12.2014г., 1108871/08.12.2014г.
26.06.2015г. 4678,91 лв. на "Лемекон" АД
по фактури № 7839/01.04.2015г., 7911/29.04.2015г.
30.06.2015г. 10629,00 лв. на "МАТ" ООД
по фактури № 1000002458/11.12.2014г., 1000002459/11.12.2014г.
28.07.2015г. 9843,71 лв. на EТ "Боккси – Бойчо Боев"
по фактура № 1108899/09.01.2015г.
30.07.2015г. 2850,25 лв. на "Лемекон" АД
по фактури № 7947/13.05.2015г., 7993/29.05.2015г.
26.08.2015г. 7365,83 лв. на "Лемекон" АД
по фактури № 8100/01.07.2015г., 8141/14.07.2015г.
31.08.2015г. 7698,00 лв. на "МАТ" ООД
по фактура № 1000002624/03.04.2015г.
27.08.2015г. 9373,96 лв. на EТ "Боккси – Бойчо Боев"
по фактури № 1108987/17.03.2015г., 1108996/27.03.2015г.
30.09.2015г. 9284,64 лв. на EТ "Боккси – Бойчо Боев"
по фактури № 1109077/29.05.2015г., 1109078/29.05.2015г.
13.10.2015г. 4562,49 лв. на EТ "Боккси – Бойчо Боев"
по фактури № 1109111/29.06.2015г., 1109112/29.06.2015г., 1109113/29.06.2015г.
13.10.2015г. 12091,50 лв. на "МАТ" ООД
по фактура № 1000002760/01.06.2015г.
30.11.2015г. 12348,12 лв. на EТ "Боккси – Бойчо Боев"
по фактури № 1109142/31.07.2015г., 1109165/27.08.2015г.
Гаранция за изпълнение по договор с "Лемекон" АД № 17/01.07.2014г.
е освободена на 06.08.2015г. на основание чл. 7, ал. 2 от договора.
Дата на приключване на договора - 01.07.2015г.
Основание чл. 11, ал. 1, т. 1 от договора.
Гаранция за изпълнение по договор с ЕТ "Боккси - Бойчо Боев"
№ 16/01.07.2014г. е освободена на 05.08.2015г.
на основание чл. 7, ал. 2 от договора.
Дата на приключване на договора - 01.07.2015г.
Основание чл. 11, ал. 1, т. 1 от договора.
Гаранция за изпълнение по договор с "МАТ" ООД № 19/05.07.2014г.
е освободена на 05.08.2015г. на основание чл. 7, ал. 2 от договора.
Дата на приключване на договора - 05.07.2015г.
Основание чл. 11, ал. 1, т. 1 от договора.

Открита процедура по ЗОП № 595054
Предоставяне на охранителни услуги чрез въоръжена охрана на обекти и имущество, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Документ: Обявление за обществена поръчка от възложител
по чл. 7, т. 5 или 6 (595054)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Получен на: 26-03-2014
Преписка: 00176-2014-0003 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Предоставяне на охранителни услуги чрез въоръжена охрана на обекти и имущество, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол
Описание: Предоставяне на охранителни услуги чрез въоръжена охрана с контролно - пропускателен режим и въоръжена охрана на ценни пратки и товари на обекти и имущество, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.
Допълнителна информация
и образци на документи:
   Документация за участие в открита процедура
Краен срок за получаване на оферти или заявления
за участие:
07/05/2014
16:00 часа
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 16.05.2014г.
от 14:00 часа
в сградата на централното управление на “ВиК” ЕООД
гр. Ямбол, ул. “Д-р П. Брънеков” № 20 ще се отворят пликовете
“Предлагана цена” на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят
на изискванията на Възложителя.

При отварянето на пликовете с ценовите предложения имат право да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на юридически лица
с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Протокол:    Протокол
Решение:    Решение
Сключен договор с изпълнител:
"ПС ГАРД" ЕООД
Документ:    Договор
   Допълнително споразумение
   Допълнително споразумение 2
   Допълнително споразумение 3
Изплатени суми по договора
28.04.2015г. 3306,00 лв. по фактура № 3006/01.04.2015г.
01.06.2015г., 30.06.2015г. 12811,48 лв. по фактури № 3044/04.05.2015г., 3086/01.06.2015г.
28.07.2015г. 6406,00 лв. по фактура № 3126/01.07.2015г.
26.08.2015г. 6405,74 лв. по фактура № 3167/03.08.2015г.
25.09.2015г. 6764,46 лв. по фактура № 3209/01.09.2015г.
24.11.2015г. 6764,46 лв. по фактура № 3260/01.10.2015г.
23.12.2015г. 6764,46 лв. по фактура № 3307/02.11.2015г.
26.01.2016г. 6764,46 лв. по фактура № 3353/01.12.2015г.
Сключен договор с изпълнител:
"Бургас Инк" ООД
Документ:    Договор
Изплатени суми по договора
22.12.2014г. 7425,12 лв. на "Бургас Инк" ООД
30.01.2015г. 6187,60 лв. на "Бургас Инк" ООД
Договор № 18/03.07.2014г. с "Бургас Инк" ООД е предсрочно прекратен
на 09.03.2015г. Основание: чл. 33, ал. 4 от договор № 18/03.07.2014г.
във връзка с чл. 43, ал. 5 от ЗОП.

Гаранция за изпълнение по Договор № 18/03.07.2014г. с "Бургас Инк" ООД е освободена на 08.04.2015г. на основание чл. 10, ал. 2 от договора.
Гаранция за изпълнение по договор № 4/27.02.2015г. е освободена
на 18.03.2016г., на основание чл. 9, ал. 2 от договора.
Дата на приключване на договора - 16.03.2016г.
Основание за приключване - чл. 33, ал. 1 от договора.

Открита процедура по ЗОП № 579520
Инкасиране на суми за консумирана питейна вода и отведена отпадъчна от потребителите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Документ: Обявление за обществена поръчка от възложител
по чл. 7, т. 5 или 6 (579520)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Получен на: 13-01-2014
Преписка: 00176-2014-0001 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Инкасиране на суми за консумирана питейна вода и отведена отпадъчна от потребителите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол
Описание: Инкасиране на суми за консумирана питейна вода
и отведена отпадъчна от потребителите на “Водоснабдяване и канализация” гр. Ямбол ЕООД срещу възнаграждение / комисионна / определена в процент. Изпълнителят събира суми за консумирана питейна вода и отведена отпадъчна от потребителите, от името на Възложителя, които суми превеждат по негова банкова сметка.
Допълнителна информация
и образци на документи:
   Документация за участие в открита процедура
Краен срок за получаване на оферти или заявления
за участие:
20/02/2014
16:00 часа
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 04.03.2014г.
от 10:00 часа
в сградата на централното управление на “ВиК” ЕООД
гр. Ямбол, ул. “Д-р П. Брънеков” № 20 ще се отворят пликовете
“Предлагана цена” на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

При отварянето на пликовете с ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица
с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Сключен договор с изпълнител:
"Български пощи" ЕАД
Документ:    Договор
Изплатени суми по договора
01.12.2014г. 17217,52 лв.
19.12.2014г. 14114,75 лв.
30.01.2015г. 10329,90 лв.
27.02.2015г. 11486,77 лв.
27.03.2015г. 8593,05 лв. по фактура № 4300008727
27.03.2015г. 667,55 лв. по фактура № 4300008866
27.03.2015г. 759,61 лв. по фактура № 4300008867
27.03.2015г. 22,08 лв. по фактура № 4300008865
27.04.2015г. 9939,00 лв. по фактури № 4300008908/31.03.2015г., 4300008909/31.03.2015г., 4300008910/31.03.2015г., 4300008911/31.03.2015г.
28.05.2015г. 8941,00 лв. по фактури № 4300009166/30.04.2015г., 4300009169/30.04.2015г.
30.06.2015г. 9465,23 лв. по фактури № 4300009194/31.05.2015г., 4300009296/29.05.2015г., 4300009297/29.05.2015г., 4300009298/29.05.2015г.
28.07.2015г. 7574,58 лв. по фактури № 4300009324/30.06.2015г., 4300009325/30.06.2015г.
26.08.2015г. 11325,77 лв. по фактури № 4300009414/31.07.2015г., 4300009418/31.07.2015г.
25.09.2015г. 11509,75 лв. по фактури № 4300009473/31.08.2015г., 4300009423/31.08.2015г.
30.10.2015г. 13364,11 лв. по фактури № 4300009596/30.09.2015г., 4300009597/30.09.2015г., 4300009598/30.09.2015г., 4300009599/30.09.2015г.
24.11.2015г. 12907,57 лв. по фактури № 4300009671/30.10.2015г., 4300009672/30.10.2015г.
23.12.2015г. 12095,64 лв. по фактури № 430009815/30.11.2015г., 430009816/30.11.2015г.
26.01.2016г. 10585,69 лв. по фактури № 4300010114/30.12.2015г., 4300010118/30.12.2015г.
29.02.2016г. 8684,96 лв. по фактури № 4300010092/31.01.2016г., 4300010093/31.01.2016г.
Гаранция за изпълнение по договор № 6/13.03.2014г. е освободена
на 18.03.2016г., на основание чл. 21, ал. 2 от договора.
Дата на приключване на договора - 14.03.2016г.
Основание за приключване - чл. 25, ал. 1 от договора.

Открита процедура по ЗОП № 556025
Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби.

Документ: Обявление за обществена поръчка от възложител
по чл. 7, т. 5 или 6 (556025)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Получен на: 19-08-2013
Преписка: 00176-2013-0005 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на: тръби PE-HD PE 100 за водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части от PE-HD PE 100 за челно заваряване, фасонни части от PE-HD PE 100 за електрофузионна заварка, клемни фитинги от РР (бързи връзки) и водовземни скоби. Доставката на посочените изделия е за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол, с цел извършване на аварийно – възстановителни работи и рехабилитация на водопроводните мрежи.
Краен срок за получаване на оферти или заявления
за участие:
25/09/2013
16:00 часа
Сключен договор с изпълнител:
"РОЖЕН ПЛАСТ" ЕООД
Документ:    Договор
Изплатени суми по договора
08.01.2015г. 8199,47 лв.
16.02.2015г. 12452,59 лв.
28.04.2015г. 23709,00 лв. по фактури № 1000002401/06.03.2015г., 1000002404/10.03.2015г., 1000002412/23.03.2015г.
Гаранция за изпълнение по договор № 9/02.04.2014г. е освободена
на 14.04.2015г. на основание чл. 6, ал. 2 от договора.
Дата на приключване на договора - 02.04.2015г.
Основание чл. 10, ал. 1, т. 1 от договора.
 
БИТОВИ АБОНАТИ
Партида №:
 / 
ЕГН:
 
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
БУЛСТАТ / ЕГН:
Абонатен №:
 
АВАРИИ
21.08.2017г.
Аварии, които ще се отстраняват на 21.08.2017г.
повече...
НОВИНИ
01.11.2016 г.
Ценоразпис на видовете услуги, предлагани от дружеството
повече...

19.09.2014 г.
Общи условия
за предоставяне
на ВиК услуги на потребителите
от "ВиК" ЕООД
гр. Ямбол
повече...

01.06.2014 г.
Всички битови и фирмени абонати могат да платят текущите си и стари задължения към дружеството, чрез системата за електронни разплащания ePay.bg
повече...

01.11.2012 г.
Цени за ВиК услуги
повече...


еFaktura – съвременна система за обмен на фактури
повече...


Плащане на дължими суми за вода в паричните салони
на Easypay
повече...


Плащане на дължими суми за вода през Интернет
(Система E-PAY)
повече...


Плащане на дължими суми за вода през банкомат
(Система B-PAY)
повече...


Плащане на дължими суми за вода по GSM
(Система ePayGSM)
повече...

"ВиК" ЕООД има открити каси във всички пощенски клонове на
ТП "Български пощи" в гр. Ямбол,
гр. Елхово,
гр. Стралджа
и гр. Болярово.
 
Copyright © 2005 - 2014 ВиК - Ямбол Вие сте посетител: