21 АВГУСТ  
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ЯМБОЛ
 
  ЗАКОНИ И НАРЕДБИ
 ЗА НАС
 ЗАКОНИ И НАРЕДБИ
 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
     ПРОЦЕДУРИ
     ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
     ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ
     ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ
 УСЛУГИ
 ДОКУМЕНТИ
 ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
 ПЛАЩАНЕ С ПРЕВОД
 ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ
 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
 ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
 КОНТАКТИ
 ВРЪЗКИ
 СМЕТКИ БИТОВИ АБОНАТИ
 СМЕТКИ ФИРМЕНИ АБОНАТИ
  Закон за водите  Изтегляне

  Закон за устройство на територията  Изтегляне

  Закон за регулирането на водоснабдителните
       и канализационните услуги
 Изтегляне

  Закон за обществените поръчки  Изтегляне

  Закон за измерванията  Изтегляне

  Наредба за възлагане на малки обществени поръчки  Изтегляне

  Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен
       контрол
 Изтегляне

  НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване,
       проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните        зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
       водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,
       използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
 Изтегляне

  НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване
       на потребителите и за ползване на водоснабдителните
       и канализационните системи
 Изтегляне

  НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото
       съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води,
       зауствани във водни обекти
 Изтегляне

  НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на
       производствени отпадъчни води в канализационните системи на
       населените места
 Изтегляне

  НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена
       за питейно-битови цели
 Изтегляне

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 на МС от 4.04.2006 г. за приемане на Наредба
       за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните
       целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и
       канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените на
       водоснабдителните и канализационните услуги
 Изтегляне

  НАРЕДБА за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на
       годишните целеви нива на показателите за качество на
       водоснабдителните и канализационните услуги
 Изтегляне

  Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните
       и канализационните услуги
 Изтегляне

  ТАРИФА за таксите, които се събират от Държавната комисия
       за енергийно и водно регулиране по закона за регулиране на
       водоснабдителните и канализационните услуги
 Изтегляне

БИТОВИ АБОНАТИ
Партида №:
 / 
ЕГН:
 
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
БУЛСТАТ / ЕГН:
Абонатен №:
 
АВАРИИ
21.08.2017г.
Аварии, които ще се отстраняват на 21.08.2017г.
повече...
НОВИНИ
01.11.2016 г.
Ценоразпис на видовете услуги, предлагани от дружеството
повече...

19.09.2014 г.
Общи условия
за предоставяне
на ВиК услуги на потребителите
от "ВиК" ЕООД
гр. Ямбол
повече...

01.06.2014 г.
Всички битови и фирмени абонати могат да платят текущите си и стари задължения към дружеството, чрез системата за електронни разплащания ePay.bg
повече...

01.11.2012 г.
Цени за ВиК услуги
повече...


еFaktura – съвременна система за обмен на фактури
повече...


Плащане на дължими суми за вода в паричните салони
на Easypay
повече...


Плащане на дължими суми за вода през Интернет
(Система E-PAY)
повече...


Плащане на дължими суми за вода през банкомат
(Система B-PAY)
повече...


Плащане на дължими суми за вода по GSM
(Система ePayGSM)
повече...

"ВиК" ЕООД има открити каси във всички пощенски клонове на
ТП "Български пощи" в гр. Ямбол,
гр. Елхово,
гр. Стралджа
и гр. Болярово.
 
Copyright © 2005 - 2014 ВиК - Ямбол Вие сте посетител: