21 АВГУСТ  
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ЯМБОЛ
 
  ЗА НАС
 ЗА НАС
 ЗАКОНИ И НАРЕДБИ
 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
     ПРОЦЕДУРИ
     ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
     ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ
     ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ
 УСЛУГИ
 ДОКУМЕНТИ
 ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
 ПЛАЩАНЕ С ПРЕВОД
 ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ
 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
 ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
 КОНТАКТИ
 ВРЪЗКИ
 СМЕТКИ БИТОВИ АБОНАТИ
 СМЕТКИ ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е дружество със 100% държавно участие, с предмет на дейност поддържане и експлоатация на водоснабдителните и канализационните системи в населените места, разположени на територията на област с административен център град Ямбол, включващ общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово с обща площ 3 402.09 km2.

Дружеството обслужва 151 793 жители в 110 населени места.
Общата дължина на водопроводната мрежа е около 2 176 km, а на канализационната - около 217 km.

Дружеството е регистрирано през месец януари 1961 г.
С решение № 766/27.09.1991 г. на Ямболски окръжен съд с фирмено дело
№ 953/1991 г. в Търговския регистър е вписано ЕООД "Водоснабдяване и канализация" гр. Ямбол с предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите, инженерингови услуги в страната и чужбина.


Сектор Водоснабдяване
Водоснабдяването на населените места на територията на дружеството се осъществява помпажно, гравитачно или смесено. Цялото количество питейна вода за област Ямбол се осигурява от подземни (подпочвени) води.

Общият брой на водоизточниците е 229, от тях:
 • тръбни (сондажни) кладенци - 92 броя;
 • шахтови кладенци - 58 броя;
 • дренажи - 67 броя;
 • каптажи - 12 броя.


 • Основните водоизточници са изградени в терасата на река Тунджа, карстовите райони около село Воден и село Голямо Шарково.


  Сектор Канализация
  Канализационната мрежа е изградена от бетонови тръби с диаметър от 200 mm до 2000 mm, от кръгли, яйцевидни и устообразни профили.
  45% от отпадъчните води се припомпват от 3 канални помпени станции.

  Канализационната мрежа за град Ямбол е със степен на изграденост 62%
  и към нея е включено 67% от населението.

  Канализационната мрежа за град Елхово е със степен на изграденост 67%
  и към нея е включено 73% от населението.

  Канализационната мрежа за град Болярово е със степен на изграденост 38%
  и към нея е включено 52% от населението.


  БИТОВИ АБОНАТИ
  Партида №:
   / 
  ЕГН:
   
  ФИРМЕНИ АБОНАТИ
  БУЛСТАТ / ЕГН:
  Абонатен №:
   
  АВАРИИ
  21.08.2017г.
  Аварии, които ще се отстраняват на 21.08.2017г.
  повече...
  НОВИНИ
  01.11.2016 г.
  Ценоразпис на видовете услуги, предлагани от дружеството
  повече...

  19.09.2014 г.
  Общи условия
  за предоставяне
  на ВиК услуги на потребителите
  от "ВиК" ЕООД
  гр. Ямбол
  повече...

  01.06.2014 г.
  Всички битови и фирмени абонати могат да платят текущите си и стари задължения към дружеството, чрез системата за електронни разплащания ePay.bg
  повече...

  01.11.2012 г.
  Цени за ВиК услуги
  повече...


  еFaktura – съвременна система за обмен на фактури
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода в паричните салони
  на Easypay
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода през Интернет
  (Система E-PAY)
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода през банкомат
  (Система B-PAY)
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода по GSM
  (Система ePayGSM)
  повече...

  "ВиК" ЕООД има открити каси във всички пощенски клонове на
  ТП "Български пощи" в гр. Ямбол,
  гр. Елхово,
  гр. Стралджа
  и гр. Болярово.
   
  Copyright © 2005 - 2014 ВиК - Ямбол Вие сте посетител: