21 АВГУСТ  
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ЯМБОЛ
 
  УСЛУГИ
 ЗА НАС
 ЗАКОНИ И НАРЕДБИ
 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
     ПРОЦЕДУРИ
     ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
     ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ
     ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ
 УСЛУГИ
 ДОКУМЕНТИ
 ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
 ПЛАЩАНЕ С ПРЕВОД
 ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ
 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
 ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
 КОНТАКТИ
 ВРЪЗКИ
 СМЕТКИ БИТОВИ АБОНАТИ
 СМЕТКИ ФИРМЕНИ АБОНАТИ
ЦЕНОРАЗПИС
на видовете услуги, предлагани от
„Водоснабдяване и канализация” – ЕООД гр. Ямбол

Наименование на услугата Ед.
мярка
Цена,
лв.*
1. Образуване на единична цена за издаване на изходни данни за проектиране на водопроводно отклонение за имот в регулация /осн. чл.13 ал.8 Нар.4/2004-2012г./ лв./бр. 24,42
2. Образуване на единична цена за издаване на изходни данни за проектиране на канализационно отклонение за имот в регулация /осн. чл.13 ал.8 Нар.4/14.09.2004-2012/ лв./бр. 27,02
3. Образуване на единична цена за издаване на изходни данни за проектиране на водопроводно отклонение за имот извън регулация /осн. чл.13 ал.8 Нар.4/14.09.2004-2012/ лв./бр. 29,30
4. Образуване на единична цена за издаване на изходни данни за проектиране на канализационно отклонение за имот извън регулация /промишлена зона/ /осн. чл.13 ал.8 Нар.4/14.09.2004-2012/ лв./бр. 37,93
5. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за водопроводно отклонение /осн. чл.13 ал.8 Нар.4/14.09.2004-2012/ лв./бр. 27,02
6. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за канализационно отклонение /осн. чл.12 ал.2 т.4 и чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 Нар.4/14.09.2004-2012/ лв./бр. 28,49
7. Образуване на единична цена за регистриране на водомерен възел на ВО и включване на водопроводно отклонение към уличната водопроводна мрежа /осн. ЗРВКУ – чл.7 т.15 от ОУ и чл.17 Нар.4/14.09.2004-2012/ лв./бр. 28,38
8. Образуване на единична цена за включване на канализационно отклонение към уличната канализационна мрежа /осн. ЗРВКУ – чл.7 т.15 от ОУ и чл.26 Нар.4/14.09.2004-2012/ лв./бр. 31,92
9. Образуване на единична цена за съгласуване на скица /осн. чл.12 ал.2 т.1 и чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 от Нар.4/14.09.2004-2012г/ лв./бр. 21,65
9.A. Образуване на единична цена за съгласуване на скица /на мястото на обекта/ за обекти с извършване на СМР /осн. чл.12 ал.2 т.1 и чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 от Нар.4/14.09.2004-2012 г./ лв./бр. 28,49
10. Образуване на единична цена за спиране на водата от водомерен възел за водомери с максимален разход Qmax от 3m3/h до 20m3/h, включително /чл.40 ал.1, чл.39 ал.1 т.7, чл.41 и чл.42 от Общите условия/ лв./бр. 12,10
11. Образуване на единична цена за пускане на водата от водомерен възел за водомери с максимален разход Qmax от 3m3/h до 20m3/h, включително /чл.43 от Общите условия/ лв./бр. 12,10
12. Образуване на единична цена за последваща проверка за изправността на водомери за студена вода с максимален разход до Qmax 10m3/h, включително с включен демонтаж и монтаж /съгл. чл.34 от Наредба №4 и чл.43, ал.3 от Закона за измерванията/ лв./бр. 18,66
13. Образуване на единична цена за последваща проверка за изправността на водомери за студена вода с максимален разход до Qmax 10m3/h, включително с включен демонтаж и монтаж /съгл. чл.34 от Наредба №4 и чл.43, ал.3 от ЗИ/ лв./бр. 47,23
14. Образуване на единична цена при пломбиране на входящ холендър на водомери с максимален разход Qmax от 3m3/h до 20m3/h, включително /съгл.чл.33 ал.1 и чл.32 ал.11 от Нар.4/14.09.2004-2012 г./ лв./бр. 9,08
15. Образуване на единична цена при промяна името на партида на абоната по писмена заявка на същия /чл.58 ал.1, чл.61 ал.1 и ал.2 от ОУ/ лв./бр. 11,67
16. Образуване на единична цена за сезонно откриване на партида на абонат и монтаж на водомер с максимален разход Qmax от 3m3/h до 20m3/h, вкл. по писмена заявка на същия /чл.41, чл.42 и чл.43 от ОУ и чл.41 ал.3 т.9 от Нар.4/14.09.2004-2012 г./ лв./бр. 16,10
17. Образуване на единична цена за сезонно закриване на партида на абонат и демонтаж на водомери с максимален разход Qmax от 3m3/h до 20m3/h, вкл. по писмена заявка на същия /чл.41, чл.42 и чл.43 от ОУ и чл.41 ал.3 т.9 от Нар.4/14.09.2004-2012 г./ лв./бр. 14,52
18. Образуване на единична цена за последваща проверка на стенд на водомери за студена вода с максимален разход до Qmax 10m3/h, вкл. /съгласно чл.34 от Нар. 4 и чл.43, ал.3 от ЗИ и чл.11 ал.5 от Нар.4/14.09.2004-2012 г./ лв./бр. 10,00
18а. Образуване на единична цена за последваща проверка на стенд на водомери за студена вода с максимален разход до Qmax 10m3/h, вкл. /съгласно чл.34 от Наредба №4 и чл.43, ал.3 от ЗИ и чл.11 ал.5 от Нар.4/14.09.2004-2012г./ и чл.7 от тарифа за таксите по Постановление на Министерски съвет №95 от 19.04.2013 г. лв./бр. 1,00
19. Образуване на единична цена за последваща проверка на стенд на водомери за студена вода с максимален разход над Qmax 10m3/h до 20m3/h, вкл.
/съгласно чл.34 от Наредба №4 и чл.43, ал.3 от ЗИ/
лв./бр. 20,00
19а. Образуване на единична цена за последваща проверка на стенд на водомери за студена вода с максимален разход над Qmax 10m3/h до 20m3/h, вкл. /съгласно чл.34 от Наредба №4 и чл.43, ал.3 от ЗИ и чл.7 от тарифа за таксите по Постановление на МС №95 от 19.04.2013 г. лв./бр. 2,00
20. Образуване на единична цена за демонтаж, ремонт и монтаж на водомери за студена вода с максимален разход Qmax 3m3/h, 5m3/h и 10m3/h вкл. /чл.11 ал.5 и чл.47 ал.3 от Нар.4/14.09.2004-2012 г./ лв./бр. 22,41
20.A. Образуване на единична цена за демонтаж и монтаж на водомери за студена вода с максимален разход Qmax 3m3/h, 5m3/h и 10m3/h вкл. /при спор по искане на потребителя/ /чл.11 ал.5 Нар.4/14.09.2004-2012 г./ лв./бр. 11,65
21.А. Образуване на единична цена за демонтаж и монтаж на водомери за студена вода с максимален разход над Qmax от 12m3/h до 20m3/h вкл. /при спор при искане на потребителя/ /чл.11 ал.5 Нар.4/14.09.2004-2012 г. лв./бр. 21,19
21.Б. Образуване на единична цена за демонтаж и монтаж на водомери за студена вода с максимален разход над Qmax от 12m3/h до 20m3/h вкл. /чл.34 ал.3 и 4 от Нар.4/2004 г./ лв./бр. 54,25
24. Образуване на единична цена за ремонт на водомери за студена вода с максимален разход Qmax до 10m3/h вкл. /чл.11 ал.5 Нар.4/14.09.2004-2012 г./ лв./бр. 14,64
25. Образуване на единична цена за ремонт на водомери за студена вода с максимален разход Qmax над 10m3/h до 20m3/h, вкл. /чл.11 ал.5 Нар.4/14.09.2004-2012 г./ лв./бр. 29,60
26. Образуване на единична цена за спиране и пускане на водата от уличен спирателен кран /чл.7 т.7 от ОУ/ лв./бр. 26,19
27. Образуване на единична цена при пломбиране с оловна пломба спирателни кранове и др. при спиране на водата /чл.7 т.7 от ОУ/ лв./бр. 9,36
28. Образуване на единична цена за издаване на изходни данни за проектиране на водопроводно и канализационно отклонение за имот в регулация /чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 от Нар.4/2004/ лв./бр. 42,00
29. Образуване на единична цена за издаване на изходни данни за проектиране на водопроводно и канализационно отклонение за имот извън регулация /чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 от Нар.4/2004/ лв./бр. 54,54
30. Образуване на единична цена за включване на водопроводно и канализационно отклонение към уличната В и К мрежа /ЗРВКУ – чл.7 т.15 от Общите условия/ лв./бр. 49,67
31. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за водопроводно и канализационно отклонение /чл.12 ал.2 т.4; чл.13 ал.8 и ал.2 от Нар.4/2004/ лв./бр. 42,00
32. Образуване на единична цена за прекъсване и възстановяване на водоподаването от ТСК /чл.6 т.3 и чл.7 т.7 от Общите условия/ лв./бр. 27,24
33.А. Образуване на единична цена за прекъсване и възстановяване на водопроводно отклонение с d=1/2" до 1" /паважна настилка/ /чл.6 т.3; чл.7 т.7 от ОУ и чл.41 ал.2 т.5 от Нар.4/2004/ лв./бр. 142,99
33.Б. Образуване на единична цена за прекъсване и възстановяване на водопроводно отклонение с d=1/2" до 1" /асфалтова настилка/ /чл.6 т.3; чл.7 т.7 от ОУ и чл.41 ал.2 т.5 от Нар.4/2004/ лв./бр. 168,13
34. Образуване на единична цена за прекъсване и възстановяване на водопроводно отклонение с d=1/2" до 1" /настилка от базалтови плочи/ /чл.6 т.3; чл.7 т.7 от ОУ и чл.41 ал.2 т.5 от Нар.4/2004/ лв./бр. 128,59
35. Образуване на единична цена за прекъсване на водопроводно отклонение с d=1/2" до 1" /само прекъсване/ /чл.6 т.3; чл.7 т.7 от ОУ и чл.41 ал.2 т.5 от Нар.4/2004/ лв./бр. 65,45
36. Образуване на единична цена за прекъсване и възстановяване на водопроводно отклонение с d=1/2" до 1" /без разкъртване и възстановяване на настилка/ /чл.6 т.3; чл.7 т.7 от ОУ и чл.41 ал.2 т.5 от Нар.4/2004/ лв./бр. 85,53
37. Образуване на единична цена за откриване партида на индивидуален водомер за студена вода с максимален разход Qmax от 3m3/h, до 20m3/h включително /чл.11 т.4 и т.5 от Нар.4/2004/ лв./бр. 12,07
38. Образуване на единична цена за изготвяне на договор за присъединяване на обекти към водоснабдителните и канализационните мрежи /чл.7 т.7 от Общите условия/ лв./бр. 40,70
39. Образуване на единична цена за изготвяне на договор за присъединяване на обекти към водоснабдителните и канализационните мрежи за потребители с предварително въведени в експлоатация обекти /стари абонати/ /чл.7 т.7 от Общите условия лв./бр. 48,84
48. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект /ПУП, смяна предназначението на имот, пътища, фотоволтаични станции, ел. проводи и др./ /чл.142 ал.1 и ал.3; чл.143 ал.3 от ЗУТ и чл.7 т.7 от Общите условия/ лв./бр. 48,84
49. Образуване на единична цена за съгласуване на трасе на водопровод, като елемент на техническата инфраструктура /чл.7 т.7 от Общите условия/ лв./бр. 43,30
51. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за водопроводно отклонение за имот в регулация, без предварително съгласувана скица и без издадени изходни данни за проектиране на водопроводното отклонение /чл.12 ал.2 т.4; чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 от Нар.4/2004-2012 г./ лв./бр. 59,58
52. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за водопроводно отклонение за имот извън регулация, без предварително съгласувана скица и без издадени изходни данни за проектиране на водопроводното отклонени /чл.12 ал.2 т.4; чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 от Нар.4/2004-2012 г./ лв./бр. 61,05
53. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за канализационно отклонение за имот в регулация, без предварително съгласувана скица и без издадени изходни данни за проектиране на канализационното отклонение /чл.12 ал.2 т.4 и чл.13 ал.8 от Нар.4/2004-2012 г./ лв./бр. 62,35
54. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за водопроводно и канализационно отклонение за имот в регулация, без предварително съгласувана скица и без издадени изходни данни за проектиране на отклоненията /чл.12 ал.2 т.4 и чл.13 ал.8 от Нар.4/2004-2012 г./ лв./бр. 73,26
55. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за водопроводно и канализационно отклонение за имот извън регулация, без предварително съгласувана скица и без издадени изходни данни за проектиране на отклоненията /чл.12 ал.2 т.4 и чл.13 ал.8 от Нар.4/2004-2012 г./ лв./бр. 77,33
56. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за изграждане на външен водопровод за присъединяване на поземлен имот извън урбанизираната територия съгласно ПУП, без предварително съгласувана скица и без издадени изходни данни за проектиране на водопровода /чл.12 ал.2 т.4 и чл.13 ал.8 от Нар.4/2004-2012 г./ лв./бр. 77,33
57. Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за изграждане на външен водопровод за присъединяване на поземлен имот извън урбанизираната територия, разработен съгласно одобрен ПУП /чл.12 ал.2 т.4 и чл.13 ал.8 от Нар.4/2004-2012 г./ лв./бр. 44,77
* Всички посочени цени са без ДДС.
БИТОВИ АБОНАТИ
Партида №:
 / 
ЕГН:
 
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
БУЛСТАТ / ЕГН:
Абонатен №:
 
АВАРИИ
21.08.2017г.
Аварии, които ще се отстраняват на 21.08.2017г.
повече...
НОВИНИ
01.11.2016 г.
Ценоразпис на видовете услуги, предлагани от дружеството
повече...

19.09.2014 г.
Общи условия
за предоставяне
на ВиК услуги на потребителите
от "ВиК" ЕООД
гр. Ямбол
повече...

01.06.2014 г.
Всички битови и фирмени абонати могат да платят текущите си и стари задължения към дружеството, чрез системата за електронни разплащания ePay.bg
повече...

01.11.2012 г.
Цени за ВиК услуги
повече...


еFaktura – съвременна система за обмен на фактури
повече...


Плащане на дължими суми за вода в паричните салони
на Easypay
повече...


Плащане на дължими суми за вода през Интернет
(Система E-PAY)
повече...


Плащане на дължими суми за вода през банкомат
(Система B-PAY)
повече...


Плащане на дължими суми за вода по GSM
(Система ePayGSM)
повече...

"ВиК" ЕООД има открити каси във всички пощенски клонове на
ТП "Български пощи" в гр. Ямбол,
гр. Елхово,
гр. Стралджа
и гр. Болярово.
 
Copyright © 2005 - 2014 ВиК - Ямбол Вие сте посетител: