Регистрация потребител

Въведете необходимата информация в полетата. Данните ще намерите във Вашата фактура.
Ако липсват необходимите данни, свържете се с нас.
Смяната на име на партида и ЕГН се извършва в Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол.
Необходими са следните документи:
  • копие от документ за собственост или удостоверение за наследници;
  • копие от лична карта.
 
Използвайте латиница.
Минимум 6 символа.
Минимум една МАЛКА буква,
една ГЛАВНА буква и една ЦИФРА.
Минимум ЕДИН СИМВОЛ от: !@#$%*?-
  Натиснете бутона за да добавите и други водомери към вашият профил.
Данните, предоставени от Вас в този формуляр са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се предоставят доброволно и с изричното съгласие на всеки.
CAPTCHA code
ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ