Проверка на сметки битови абонати

Въведете необходимата информация в полетата. Данните ще намерите във Вашата фактура.

Ако липсва ЕГН във Вашата фактура или е некоректен, заповядайте в нашия офис, за да го коригирате.

Смяната на име на партида и ЕГН се извършва в Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол. Необходими са следните документи:

  • копие от документ за собственост или удостоверение за наследници;
  • копие от лична карта.

ФИРМЕНИ АБОНАТИ